Studium Teologie křesťanských tradic

Nabízí

Studium nabízí Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Doprovodné aktivity zajišťuje občanské sdružení Institut ekumenických studií v Praze. Kromě již dříve nabízeného bakalářského studia je v současnosti akreditováno magisterské nástavbové studium Teologie křesťanských tradic - ekumenika, které bylo zahájeno v r. 2009. Toto studium je otevřené i absolventům bakalářského studia příbuzných oborů.

Doba studia

Bakalářské studium je tříleté a je zakončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Prezenční forma studia (přednášky a semináře povinných předmětů) probíhá 1x týdně ve všední den ve večerních hodinách (dosud 1. a 2. ročník ve středu, 3. ročník ve čtvrtek od 17:30 hod). Na začátku každého akademického roku (v září) studenti absolvují povinné desetidenní intenzívní studijní soustředění mimo Prahu. Každý semestr se koná víkendový teologický seminář. Studenti si dále volí z nabídky výběrových předmětů (např. dějiny filozofie, řečtinu, hebrejštinu). Studenti 2. a 3. ročníku absolvují nejméně dva povinně-volitelné semináře. Magisterské studium je dvouleté a probíhá stejnou formou jako bakalářské. Bude zakončeno diplomovou prací a státní závěrečnou zkouškou. V 6. semestru nejsou přednášky a v 10. semestru jsou redukovány na minimum; v tomto období studenti připravují bakalářské či diplomové práce.

Průběh studia

Studium ekumenické teologie je strukturováno do čtyřhodinových bloků, kde na 2 hodiny přednášky bezprostředně navazují 2 hodiny semináře, při kterém se zpravidla pracuje s teologickými texty. Při výuce je kladen důraz na diskusi v seminářích, písemný projev a individuální kontakt studenta a učitele. Z každého oboru student zpracovává písemnou práci (2-3 za semestr), se kterou je po jejím odevzdání spojena individuální konzultace s vyučujícím.

Vyučované předměty

Celá výuka je zaměřena ekumenicky, na srovnávání jednotlivých křesťanských tradic. K hlavním předmětům bakalářského studia patří: Úvod do teologického myšlení, Vybrané kapitoly z psychologie a sociologie náboženství, Filosofické základy teologie 20. století, Hermeneutika Písma a tradice, Starý zákon, Nový zákon, Dějiny křesťanství, Religionistika a mezináboženský dialog, Systematická teologie v ekumenické perspektivě, Ekumenická eklesiologie, Liturgická teologie ekumenicky, Křesťanské spirituality, Křesťanská etika a současné morální problémy. Ve 3. ročníku jsou zařazeny povinné semináře: biblický, systematicko-teologický, liturgicko-homiletický a historický. Studenti 2. a 3. ročníku si vybírají povinně-volitelné semináře, např. Současná náboženská hnutí, Pastorační psychologie, Výtvarné umění v liturgii, Práce ve sdělovacích prostředcích, Výchovná práce ve věznicích atd. K hlavním předmětům magisterského studia patří: Starý zákon, Nový zákon, Dějiny dogmatu, Dějiny církví, Hermeneutika, Kurzorická četba (řecky či hebrejsky), Systematická teologie a Ekumenika. Studenti budou volit 3 z povinně-volitelných předmětů: Ekumenická liturgická teologie, Základní etické problémy současnosti, Současná náboženská scéna a Pastýřská péče v mezních situacích a 2 z volitelných předmětů: Vybraná témata biblické teologie (SZ/NZ), Vybraná témata systematické teologie, Vybraná témata křesťanské spirituality, Historická teologie, Interkulturní dialog, Náboženství a lidská práva a Strategie vzdělávání dospělých. Upozornění: pro přijetí do magisterského studia je nutná znalost řečtiny či hebrejštiny (podle toho, zda chce student studovat Nový či Starý zákon) na úrovni základní zkoušky na ETF.

Návazné programy

Letní kurzy, víkendové semináře, modlitby, liturgie různých tradic, exercicie, besedy.

Charakteristika studia

Studium usiluje o budování mostů nejen mezi učením a praxí různých křesťanských církví, ale i mezi teologií a jinými disciplínami. Koncepce studia vychází z předpokladu, že současná společnost potřebuje, aby vysokoškolsky vzdělaní lidé byli nejenom úzce specializovaní odborníci, ale i lidé s širokým rozhledem a schopností rozhodovat se ve složitých situacích, které vyžadují nejenom odbornost, ale i etickou zodpovědnost (ať už v oblasti lékařské, právní, ekonomické, politické nebo novinářské). To nezáleží pouze na množství vědomostí, nýbrž také na schopnosti tyto vědomosti zpracovat a aplikovat. Proto je v rámci studijního programu kladen důraz na diskusi, samostatný písemný projev a individuální kontakt studenta a učitele. Studium i doprovodné programy umožňují studentům různých profesí (lékaři, přírodovědci, právníci, ekonomové, technici, pedagogové, historici atd.) a z různých křesťanských tradic rozšiřovat si svůj rozhled v rovině odborné i světonázorové. V prakticky orientovaných seminářích jsou studenti vedeni ke konkrétní práci na poli různých současných společenských problémů. Obecně by absolventi měli být schopni mezicírkevního, mezináboženského i obecně společenského dialogu, jehož prostřednictvím by měli nabízet pozitivní alternativu, např. vůči fundamentalistickým a sektářským postojům, ovlivňujícím současný veřejný i soukromý život. Absolventi jsou připraveni k ekumenicky otevřené a teologicky poučené práci v oblasti své vlastní odbornosti i k práci v různých formách církevních a společenských aktivit.

Typičtí studenti a studentky

Ekumenické teologii se věnují zpravidla ti, kteří již studují, či vystudovali jinou vysokou školu. Mezi dosavadními studenty jsou zastoupeny téměř všechny směry vysokých škol: humanitní, přírodovědné, pedagogické, teologické, umělecké, lékařské, právní, technické, zemědělské a ekonomické. Pestré je i zastoupení různých církevních tradic mezi studenty, které v podstatě odpovídá církevní situaci v ČR. Převládají studenti z Římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické a Církve československé husitské. Studují však také lidé z dalších církví (Církve bratrské, Církve adventistů sedmého dne, Křesťanských společenství atd.) i lidé bez církevní příslušnosti. Rovněž věkové složení studentů je rozmanité. Nejmladšímu studentovi je 20 let a nejstaršímu 75 let.

Přihlášky ke studiu a termín přijímacích zkoušek

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2010/2011 je nutno podat na studijním oddělení ETF nebo zaslat poštou (adresa viz níže) do 31. července 2010. Přihláška musí obsahovat vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole s přiloženým stručným životopisem, motivací ke studiu, ověřenou kopií maturitního vysvědčení, v případě magisterského studia ověřenou kopii bakalářského diplomu a s dokladem o zaplacení administrativního poplatku (500,- Kč). Administrativní poplatek lze zaplatit poštovní poukázkou, která je k dispozici na studijním oddělení (přiložit k přihlášce ústřižek), nebo bankovním převodem (přiložit kopii bankovního příkazu). Číslo účtu u Komerční banky je 0085439011/0100. Specifický symbol je 11, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (vcelku, bez lomítka). Při platbě převodem uveďte konstantní symbol - 558. Potvrzení ze střední školy ani od lékaře ETF na přihlášce nevyžaduje. Přijímací zkoušky se budou konat 1.9.2010

Požadavky k přijetí a předpokládané vstupní znalosti

Mezi předpokládané vstupní znalosti patří základní orientace v biblických knihách a církevních dějinách (viz seznam doporučené literatury), stejně jako obecně kulturní přehled, dále znalost alespoň jednoho z těchto světových jazyků: angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Jak je uvedeno výše, pro magisterské studium se požaduje základní znalost jednoho z biblických jazyků. Kromě toho je vítané, aby zájemce byl zakotven v některém z církevních společenství a měl tak přímou zkušenost nejen s křesťanským učením, ale i s křesťanskou praxí.

Přijímací zkouška

Forma je jednokolová, písemná a ústní. Písemná část se skládá z testu všeobecných znalostí (především znalost bible, církevních dějin a církevních reálií), psychologického testu a zkoušky z cizího jazyka podle uchazečovy volby (angličtina, němčina, francouzština). Ústní část zahrnuje pohovor zjišťující motivaci a předpoklady ke studiu.

Adresa pro zasílání přihlášek:

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta studijní oddělení Černá 9/646 115 55 Praha 1 Poplatky za studium Studium je bezplatné. Pouze vysokoškoláci, kteří již dokončili studium jiného vysokoškolského oboru (po roce 1999), platí podle vysokoškolského zákona poplatek ve výši asi 2 500,- Kč ročně. Všichni studenti platí náklady na povinný letní kurz a studijní texty. V minulých letech tento poplatek činil 2.500,- Kč ročně.

Důležité upozornění

Výuka studentů 1. ročníku bude zahájena povinným desetidenním soustředěním mimo Prahu ve dnech 10. - 19. září 2010 pro magisterské studium a 17. - 26. září 2010 pro bakalářské studium.   Další informace poskytne studijní oddělení ETF (pro obor TKT) Černá 9, Praha 1; 3. patro, první dveře vpravo od výtahu
tel: 221 988 626 úřední hodiny: středa a čtvrtek 15 - 17 hod e-mail: tkt@etf.cuni.cz internet: http://www.iespraha.cz

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám bakalářského studia:

Základní literatura: Zvěstování víry (Holandský katechismus). Praha, Síť 2001. Předmluvy k jednotlivým biblickým knihám v ekumenickém překladu. Ware, K.: Cestou orthodoxie. Praha, Síť 1996. Literatura k rozšíření biblických znalostí: Bič, M. - Pokorný, P.: Co nevíš o Bibli. Praha, Česká biblická společnost 1997. Struppe, U. - Kirchschläger, W.: Jak porozumět bibli. Praha, Vyšehrad 2000. Literatura k církevním dějinám: Fröhlich, R.: Dva tisíce let dějin církve. Praha, Vyšehrad 1999. Kremmer, J. - König, F.: Křesťan na prahu třetího tisíciletí. Praha, Vyšehrad 1996. Küng, H.: Malé dějiny katolické církve. Brno, Barrister & Principal - Praha,Vyšehrad 2005. Pawlowsky, P.: Křesťanství v proměnách tisíciletí. Praha, Vyšehrad 1996.