Knihovnička Getseman

Pavel Hošek:  Cesta ke kořenům. Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé, CDK Brno 2010.

Třináctý svazek ediční řady Quaestiones quodlibetales z pera docenta pražské UK Pavla Hoška svým obsahem poněkud vybočuje z této řady. Zabývá se dějinami rytířského rodu Milnerů z Milhausenu, který kdysi hrál významnou roli v českých dějinách. Kniha sleduje přes dvě století trvající zápas několika genealogů, přesvědčených, že jsou potomky tohoto rodu, o změnu v historickém pojetí této šlechtické rodiny.

Autor představuje v první části publikace předbělohorské dějiny rodu, při níž vychází převážně z dosavadní literatury. Na tuto kapitolu navazuje druhá, hlavní částí knihy, která je podáním a interpretací prací tří rodopisců, přesvědčených o své příslušnosti k rodu Milnerů. Tato část je založena na pečlivém studiu pramenů. V knize ale nejde o jednoznačný důkaz, zda zmínění rodopisci byli či nebyli přímými potomky předbělohorských Milnerů, ale o představení zápasu o vlastní a rodinnou identitu.

Václav Umlauf, Synopse dějinnosti a koncept historie. Hermeneutické eseje o filosofii dějin, CDK Brno 2010

Brněnské nakladatelství splácí knihou esejů, které se pokoušejí o podání jednotného pohledu na dějiny od antiky až po současnou, dluh filosofii dějin, která se od 19. století dostala na pokraj zájmu. Autor, teolog a filosof, nabízí čtenáři pohled na dějiny lidstva z perspektivy filosofie i historie, a pomáhá čtenáři hledat odpověď na otázku, jak hledat smyl dějin ve složité situaci 21. století.

Zdirad J. K. Čech, Papežské znaky, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009.

Do rukou českého čtenáře se dostává první souborné dílo o papežské heraldice. Černobílé znaky papežů sice přináší Gelmiho kniha Papežové z roku 1994, příslušné heslo obsahují heraldické slovníky a příručky (např. Bubnova Encyklopedie heraldiky), ale komplexní dílo o znacích římských biskupů se zde objevuje poprvé.  Autor popisuje vývoj papežských znaků, jejich zvláštnosti, prameny, pojednává o jejich výskytu na architektonických památkách, mincích a listinách, zmiňuje se o znakových sbírkách a bohaté bibliografii. Hlavní část knihy představují papežské erby od 12. století až do současnosti, tedy od Inocence III. až po Benedikta XVI.

OMB

Kánon 5, který tvoří přílohu tohoto čísla je součástí sbírky Eucharistických modliteb Alfreda Schillinga, která vydala Síť v r. 2009, 126. str., 70 Kč. Sešit v kroužkové vazbě si můžete objednat mailem: obchod@getsemany.cz , nebo poštou: Getsemany, Alešova 1247, 252 28 Černošice.

Autor Alfred Schilling (1923-1997) vystudoval teologii, asyrologii a egyptologii. Působil jako středoškolský i vysokoškolský učitel, farář. Věnoval se tvorbě liturgických textů. Jeho „Jedenáct eucharistických modliteb" vyšlo celkem v třicetitícovém nákladu. Za svůj význačný příspěvek pro pokoncilní liturgickou obnovu v německé jazykové oblasti obdržel v r. 1975 čestný doktorát katolické teologie na univerzitě v Tübingen. Několikrát navštívil naši zem, aby se mohl setkat s křesťany, angažujícími se v rámci skryté církve. Česky vyšla jeho stať „Ježíšův kříž a jeho paralely se ztroskotáním reformy dnešní církve" a brožura „Desatero přikázání".

Překladatel Václav Konzal (nar. 1931) vystudoval ruštinu a gruzínštinu. Je vědeckým pracovníkem Slovanského ústavu AV ČR. Redigoval vydávání Staroslověnského slovníku. Spolu s Bonaventurou Boušem a Miloslavem Mášou přeložil většinu nyní užívaných římskokatolických liturgických textů. V 2009 roce dostal v Senátu ČR Cenu Rudolfa Medka za vydání nejrozsáhlejší církevněslovanské památky „Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevně-slovanském překladu". Nakladatelství Síť vydalo jeho překlad Liturgie sv. Jana Zlatoústého.

Další sešity obsahující eucharistické modlitby, které je možno objednat:

Ekumenické eucharistické liturgie

Texty vhodné k ekumenickému slavení (Limská liturgie, liturgie Institutu ekumenických studií) 32 str., 30 Kč

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

Úplný překlad Václava Konzala z řečtiny, včetně rubrik

64 str., 40 Kč

Eucharistická slavnost anglických anglikánů

Překlad prvního ritu dle Book of Common Prayer včetně 8 anafor

40 str., 40 Kč

Eucharistická slavnost kanadských anglikánů

Překlad dle Book of Common Prayer včetně rubrik a 6 anafor

40 str., 40 Kč

Eucharistické modlitby podle liturgického roku

9 současných anafor pro různá období liturgického roku

30 str., 30 Kč

Eucharistické modlitby západních ritů

24 v současnosti používaných anafor

80 str., 50 Kč