Slavnost křtu – ekumenická liturgie

Široké spektrum sedmnácti církví USA a Kanady – od katolických přes anglikánské, luterské, reformované či evangelikální – sdružených v Consultation on Common Texts1 vydalo již v r. 1988 ekumenickou liturgii křtu.2 Díky limským dokumentům je křest vnímán jako svátost jednoty. Křtem jsme začleněni do jedné velké všeobecné církve. Proběhlo vzájemné uznávání křtu. Není myslitelné křest opakovat. Obřady jednotlivých církví se začaly podobat, i když rozdíly zůstávají.3 Díky procesu sbližování bylo možné sestavit ekumenickou liturgie křtu. Je určena jak ke studiu, tak k použití. Ke studiu těm církvím, které s obnovou liturgie křtu ještě nezačaly. K použití např. při křtu dětí vzešlých z ekumenických sňatků.

Slavnost křtu je zpravidla začleněna do nedělní liturgie. Jako zvláště vhodný termín je uvedena velikonoční vigilie, Letnice, svátek Všech svatých, Epifanie a svátek Křtu Páně. Některé prvky křtu jsou dobrovolné (např. vkládání rukou, oblečení do bílého roucha, předání světla), jiné se vždy předpokládají (např. zřeknutí se zla, vyznání víry, eulogie nad vodou). Integrování křtu do obřadu, jehož součástí je blok slova a blok eucharistie/večeře Páně je normativní. Eucharistie představuje dovršení procesu iniciace. Je však možné, ve výjimečných případech, slavit křest bez eucharistie. Lidským aktérem křtu je shromážděná obec/sbor ve které se uplatňují různé služby (lektorů, zpěváků, kmotrů). Vedení je svěřeno služebníkovi některé církve, zpravidla ordinovanému. Hlavním znamením křtu je voda, která má být viditelně a slyšitelně vlévána do baptisteria.

 

Slavnost křtu

Úvodní blok

Liturgický pozdrav

Denní modlitba

Blok slova

Čtení z Písma

Kázání nebo homilie

Blok křtu

Úvod

Služebník může krátce uvést liturgii křtu těmito, nebo podobnými slovy:

Bratři a sestry v Kristu, skrze svátost křtu máme podíl na smrti a vzkříšení Ježíše Krista, a jsme začleněni do Kristovy svaté církve. Křtem zvěstujeme víru církve. Skrze znamení vody Bůh očišťuje od hříchu, obnovuje život, předznamenává smíření a všechna zaslíbení daná v Kristu. Při křtu dostáváme Ducha svatého jako závdavek tohoto usmíření. Stejný Duch nás k sobě poutá a připojuje nás ke Kristovu službě lásky, míru a spravedlnosti.

Představení kandidátů
Podle situace se použije jedna z následujících variant.

První forma: Pro dospělé a starší děti
Služebník říká těmito nebo podobnými slovy:
Nyní budou představeni kandidáti svatého křtu.

Kmotři jednotlivých kandidátů postupně představí kandidáty těmito nebo podobnými slovy: Představuji N., aby přijal svátost křtu.
Služebník se táže každého kandidáta těmito, nebo podobnými slovy:
Vkládáš všechnu svou důvěru
v milost a lásku Ježíše Krista
a chceš být pokřtěn?
Kandidát odpovídá:
Ano.
Služebník se obrátí na kmotra každého kandidáta:
Budeš i nadále pokračovat v doprovázení N.
v jeho novém životě v Kristu?
Kmotři reagují:
Ano, s boží pomocí.
Po představení všech kandidátů se služebník obrací ke shromáždění:
Lide boží,
slibujete, že budete podporovat a pomáhat N. a N. (nebo, těmto kandidátům)
v jejich životě v Kristu?
Ano, s boží pomocí.

Druhá forma: Pro kojence a mladší děti
Služebník říká těmito nebo podobnými slovy:
Nyní budou představeni kandidáti svatého křtu.

Kandidáti, kteří nemohou sami za sebe odpovědět, jsou jednotlivě představeni jejich rodiči a kmotry:
Představuji N., aby přijal svátost křtu.
Služebník se obrací k rodiči (rodičům) těmito, nebo podobnými slovy:
Vkládáte všechnu svou důvěru
v milost a lásku Ježíše Krista
a chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno?

Rodič(e) odpoví:
Ano.
Služebník se opět táže rodiče (rodičů):
Přijímáte zodpovědnost za výchovu dítěte (dětí), které přinášíte (přivádíte),
ve víře a životě společenství křesťanů?
Rodič(e) odpoví:
Ano, s boží pomocí.
Služebník se obrací ke kmotrům:
Budete modlitbou a svědectvím pomáhat tomuto dítěti (těmto dětem) v růstu ke Kristu?
Kmotři reagují:
Ano, s boží pomocí.
Po představení všech kandidátů se služebník obrací ke shromáždění:
Lide boží,
slibujete, že budete podporovat a pomáhat N. a N. (nebo, těmto kandidátům)
v jejich životě v Kristu?
Ano, s boží pomocí.

Díkůvzdání Hospodinu nad vodou (eulogie)
Voda je viditelně a slyšitelně nalita do křtitelnice.
Použije se jedno z následujících díkůvzdání. (…)

Druhé díkůvzdání
Služebník říká:
Pán s vámi.
I s tebou.
Vzdávejme díky Pánu, našemu Bohu.
Je to důstojné a spravedlivé.

Děkujeme ti, všemohoucí Bože, za dar vody.
Nad vodami se Duch Svatý vznášel na počátku stvoření.
Vodou jsi zničil zlo ve dnech Noeho.
Přes vodu jste vedl děti Izraele
z jejich otroctví v Egyptě do země zaslíbení.
Ve vodě přijal tvůj Syn Ježíš křest od Jana
a byl pomazán tvým Duchem jako Kristus,
aby nás mohl převést svou smrtí a vzkříšením,
od otroctví hříchu do věčného života.
Děkujeme ti, milující Bože, za vodu křtu.
V ní jsme byli pohřbeni s Kristus v jeho smrt,
v ní máme podíl na jeho vzkříšení.
Prostřednictvím ní jsme znovuzrozeni Duchem Svatým.
Proto v radostné poslušnosti tvému Synu,
přijímáme do společenství víry
ty, které jsi povolal a ospravedlnil.

Vylij svého svatého Ducha, aby se z N. a N. (nebo z těchto věřících)
prostřednictvím této křestní vody stalo nové stvoření,
povolané hlásat dobrou zprávu chudým,
vyhlašovat propuštění zajatcům
a osvobozovat ty, kteří jsou utlačováni.
Kristu, tobě i Duchu svatému,
buď všechna čest a sláva nyní i na věky věků. Amen.
(…)

Vyznání víry
Služebník osloví kandidáty těmito nebo podobnými slovy:
Prosím vás, abyste odmítli hřích,

vyznali svou víru v Krista Ježíše,
i vyznali víru církve.

Odřeknutí zla
Používá se jeden z následujících formulářů. Pokud je to obvyklé, všichni přítomní mohou být také vyzváni, aby obnovili svou křestní smlouvu.(....)
Druhý formulář
Služebník se ptá kandidátů (nebo rodičů a kmotrů kojenců a mladších dětí):

Zříkáte se zla a jeho moci ve světě,
které odporuje Boží spravedlnosti a lásce?
Kandidáti, nebo rodiče a kmotři odpovídají:

Zříkám se.

Služebník:
Zříkáte se působení hříchu
které vás odděluje od Boží lásky?
Kandidáti, nebo rodiče a kmotři odpovídají:
Zříkám se.

Vyznání
Služebník může říci:
Připojme se k těm, kteří mají být pokřtěni, s vyznáním víry církve a obnovme svou vlastní křestní smlouvu.

Používá se jeden z následujících formulářů.
První formulář
Služebník se ptá kandidátů, nebo rodičů a kmotrů kojenců a mladších dětí a všech přítomných:
Věříš v Boha, Otce všemohoucího?
Odpověď:
Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.

Služebník:

Věříš v Ježíše Krista?

Odpověď:

Věřím v Ježíše Krista,

Syna jeho jediného, Pána našeho;

jenž byl počat z Ducha svatého

narodil se z Marie Panny;

trpěl pod Ponciem Pilátem,

ukřižován umřel a byl pohřben;

sestoupil mezi mrtvé,

třetího dne z mrtvých vstal;

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha,

odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Služebník:

Věříš v Ducha svatého?

Odpověď:

Věřím v Ducha svatého;

svatou církev obecnou,

společenství svatých;

odpuštění hříchů,

vzkříšení mrtvých

a život věčný. Amen.

(…)

Křest
Používá se jeden z následujících formulářů.

První formulář
Každý kandidát může být služebníkovi představen jménem.
Služebník 3x ponoří kandidáta nebo 3x polévá kandidáta a říká:

N., já tě křtím
ve jménu (ve jméno) Otce i Syna i Ducha svatého.
Druhý formulář
Každý kandidát může být služebníkovi představen jménem.
Služebník 3x ponoří kandidáta nebo 3x polévá kandidáta a říká:

N. je křtěn
ve jménu (ve jméno) Otce i Syna i Ducha svatého.
Po každém křtu může shromáždění říkat nebo zpívat:
Amen.
nebo zpívají verš, jako například:
Toto je pramen života,
voda, která se stala svatou utrpením Krista

k obmytí celého světa.
nebo
Ti, kteří jsou v této vodě očištěni,
mají naději Kristova království.

Služebník vztáhne ruce nad nově pokřtěnými a říká:
(Pokud je to zvykem, může položit jednu nebo obě ruce na hlavu každého kandidáta.)

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
děkujeme ti za vysvobození tvých synů a dcer z moci hříchu
a pozvednutí k novému životu v tvé milosti.
Podpírej je svým svatým Duchem:
duchem moudrosti a porozumění,
duchem rady a síly,
duchem poznání a bázně boží,
duchem radosti v tvé přítomnosti.
Amen.

Označení křížem
Služebník může označit znamení kříže čelo každého pokřtěného. Může při tom užít křižmo nebo jiný olej. Když dělá znamení kříže, říká:
N., dítě Boží,
označuji tě křížem;
jsi poznamenán jako Kristův na věky.

Křestní roucho
Na tomto nebo na jiném vhodném místě může nově pokřtěný obléci bílý oděv.
Při tom služebník nebo kmotr může říci:

Při křtu jsi oblékl(a) Krista;
stal(a) jsi se novým stvořením.

Předání světla
Křestní svíce mohou být rozsvíceny od velikonoční svíce. Mohou být předány každému nově pokřtěnému služebníkem, kmotrem nebo zástupcem sboru se slovy:

Přijmi světlo Kristovo;
prošel (prošla) jsi z temnoty do světla.
Ten, kdo předává svíci, nebo celé shromáždění může pokračovat:
Byl(a) jsi osvícen Kristem.
choď vždy jako děti světla.

 

Přivítání
Služebník říká:
S radostí a vděčností vás (tě) vítáme
do Kristovy jedné svaté, katolické (obecné) a apoštolské církve.
Služebník, nebo celé shromáždění pokračuje:
Jsme Boží lid,
členové společenství víry,
královské kněžstvo.
Zvěstujte s námi dobrou zprávu o Kristu pro celý svět.
Jsme jedno v Kristu Ježíši:
sdílej(te) s námi stůl Božího království.

Pozdravení pokoje
Služebník říká:
Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
I s tebou.
Znamení pokoje provází tato nebo podobná slova:
Kristův pokoj ať je s tebou.
I s tebou.
Modlitby
Bohoslužba pokračuje modlitbami (modlitby věřících, všeobecné přímluvy, modlitby
církve), které obsahují zvláštní zmínky o nově pokřtěných. (Není-li slavena eucharistie, měl by závěr modliteb patřit modlitbě Páně.)

Eucharistie
Propuštění
Požehnání
Poslání nebo propuštění

1 Nejznámější výsledek práce fóra Consultation on Common Texts je ekumenický lekcionář - Revidovaný společný lekcionář (Revised Common Lectionary).

3 Např. křest dětí x křest pouze dospělých, křest politím x křest výhradně ponořením