Nový římský misál se používá už padesát let

Liturgická reforma. Chceme-li poměřit význam tohoto slova pro katolíky kolem roku 1970, měli bychom jednou navštívit „tridentskou mši“. Jak neobvykle předkoncilní obřad působí na mnoho návštěvníků kostelů dnes, tak překvapivě musela před pěti dekádami většině věřících připadat „nová mše“. S příchodem adventu jsme nyní dosáhli 50. výročí zavedení nového misálu.

Základním dokumentem liturgické reformy byla konstituce Sacrosanctum concilium, kterou v prosinci 1963 přijala drtivá většina Otců druhého vatikánského koncilu (1962–1965). První změny staré liturgie přinesla konstituce Inter oecumenici, která byla zveřejněna v září 1964 a nabyla právní moci o první neděli postní 1965. Mimo jiné umožňovala použití lidového jazyka ve všech částech mše. Obsahovala také pokyny pro uspořádání kostelů a oltářů, které měly kněžím umožnit slavit mši čelem k věřícím. Definitivní podobu však mohla reforma přijmout pouze s novým misálem.

Ten byl představen veřejnosti v dubnu 1969 a používá se od první adventní neděle téhož roku. Novinkou v tomto misálu byla především větší pestrost textů čtených ve mši. Místo jednoho sledu čtení pro nedělní a obyčejné dny církevního roku byly nyní tři roční řady čtení, každý s odlišným výběrem biblických textů. To mělo zajistit, aby věřící mohli při bohoslužbách vyslechnout více částí Bible v průběhu tříletého cyklu. Další liturgické texty, jako vstupní a závěrečná modlitba, byly přizpůsobeny tomuto novému pořadí čtení.

Nejvýznamnější novinka, jak říká papež Pavel VI. v apoštolské konstituci Missale Romanum, se však týkala eucharistické modlitby. Za účelem lepšího objasnění různých aspektů tajemství spásy a uvedení více motivů díkůvzdání byly úvodní preface doplněny četnými novými texty. Hlavní část modlitby, pro kterou doposud existovala pouze jedna verze, byla nyní k dispozici ve čtyřech variantách, z nichž si mohl celebrant vybrat. V těchto čtyřech textech zůstala shodná pouze Ježíšova slova ustanovení z jeho poslední večeře s apoštoly a závěrečná doxologie („Skrze něj a s ním a v něm...“). Kromě mešních textů pro neděle a svátky byly také texty všedních mší, svátků svatých, votivních a příležitostných mší „přezkoumány a významně změněny“. To mělo zajistit, že modlitby budou odpovídat „novým potřebám naší doby“.

Avšak jen malá část přidaných textů byla ve skutečnosti nová. Většina vycházela ze znovuobjevených písemných pramenů z dob staré církve. Podněty nabídla také pestřejší liturgie východních církví. „Mnozí cítili touhu, aby se bohatství víry a zbožnosti přestalo skrývat ve tmě knihoven a bylo vyneseno na světlo, aby osvítilo a živilo srdce a mysli křesťanů," formuloval tento přístup Pavel VI.

S cílem usnadnit věřícím přístup k novému misálu vznikla další inovace: před vlastní mešní texty byl do misálu zařazen obecný úvod. Po úvodní kapitole o teologii eucharistického slavení obsahuje mimo jiné vysvětlení struktury mše a jejích částí, výklady k úkolům a službám při mši a ustanovení o uspořádání a vybavení kostela.

Missale Romanum byl roku 1969 uveřejněn nejdřív zcela tradičně latinsky; později následovaly verze v „lidových“ jazycích. Například v německy mluvícím světě se oficiální „Messbuch“ objevil teprve v roce 1975, předtím se jednalo o tzv. Studijní texty. Dnes se německý misál používá v mírně opravené edici z roku 1988.

Papež Jan Pavel II. (1978–2005) zveřejnil revidovanou verzi misálu v latině roku 2002. Biskupové německy mluvícího prostoru a příslušná vatikánská komise se však nedokázali dohodnout na oficiálním německém překladu této revize a roku 2013 se práce na překladu zastavily. V roce 2017 papež František překlad liturgických textů nově upravil apoštolskou exhortací Magnum principium, čímž dal více svobody místním biskupským konferencím. Německý „biskup pro liturgii“ Anton Leichtfried, pomocný biskup z rakouského St. Pöltenu, loni prohlásil, že v současné době se tato nová pravidla strukturovaným způsobem zavádějí a koordinují se odpovědnosti a procesy s biskupskými konferencemi Německa a Švýcarska. To bude základem pro obnovenou práci na novém německém překladu misálu.

Z pokladů agentur KAP / KNA přeložil JaS