Denní modlitba komunity Aidana a Hildy I.

Jedním ze současných společenství, inspirujících se keltskou tradicí, je komunita Aidana a Hildy. Sebe samu chápe jako ekumenické celosvětové společenství, jehož členové se snaží žít křesťanství jako životní styl či spíše cestu, praktikovanou s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám a kontextům toho kterého člověka, pod vedením Ducha svatého podle toho, co Ježíš o své cestě zjevil skrze Písmo. Zaměřují se specificky na:

  1. Rozvoj celostní křesťanské spirituality pro současnost

  2. Uzdravení zraněných lidí a roztříštěných společenství

  3. Podporu lidí v jejich duchovním životě

  4. Podporu církví

Podrobněji se lze s komunitou seznámit na jejich webu [ CITATION The1 \l 1029 ].

Modlitba komunity má sice určitý rámec, v kterém je patrný důraz na vnitřní uzdravení a zájem o trpící a zraněné, zároveň však je natolik pružný, aby si ji každý ze členů mohl přizpůsobit konfesní tradici, ve které je doma. Na druhé straně, rámec modlitby předpokládá spíše společné slavení. Tento článek představí strukturu ranní modlitby, která může být inspirací pro ty, kdo hledají cesty, jak oživit buď osobní modlitbu či jak experimentovat s modlitbou v rámci společenství.

Úvod

Úvodní modlitba je neměnná, preferuje jednoduchost a dává modlícímu se šanci naučit se jisté části zpaměti. Otázkou přirozeně je, po jak dlouhé době se modlitba člověku stane stereotypem, který nevnímá, či nudnou povinností. Kreativnější modlitebníci pak patrně sáhnou k osvědčenému „těmito nebo podobnými slovy“ a budou improvizovat.

Osvěť nás, Pane, jako slunce, které právě vstává,
zažeň pryč temnotu a všechny stíny hříchu.
Ať můžeme povstat
a s dychtivostí naslouchat tvému slovu.
Ať jsme ponořeni do tvé slávy,
v čase, kdy noc střídá den
.

Žalm

Může být použit kterýkoli vhodný (ranní) žalm. Jako vzor je navržena část Ž 63,2-6

(Zpěv)

Pokud se modlí společenství, doporučuje se nyní zazpívat vhodný chvalozpěv, který bude zakončen prosbou:

Osvěť naše srdce, Pane,
vlij do nás touhu po tvé pravdě.
Ať prchne vše, co je v nás špatné a falešné
.

Denní čtení z Písma a meditace

Následuje text z Písma, jehož výběr není nijak specifikován. Předpokládá se použití některého z lekcionářů či jiné pomůcky, komunita používá Celtic Daily Light, která je dostupná na jejich stránkách i online. V našem kulturním prostoru by přicházely v úvahu mimo lekcionářů také úvahy nad hesly Jednoty bratrské, Mana pro tento den a jiné. Ani způsob meditace není nijak předepsán, předpokládá se ovšem, že modlící stráví s textem Písma tichou chvilku.

Přímluvy

Ve schématu navržené přímluvy jsou chápány jako vzorové. Pokud se modlí společenství, je na místě formulovat modlitby v plurálu. Jako alternativa se připouští podle daných okruhů modlit vlastními slovy.

Pane, odevzdávám ti vše, co mám, co budu dělat, všechny, s nimiž se dnes setkám, aby se v tento den vše dělo ke tvé slávě.

Odevzdávám ti svůj domov, svou práci i svůj odpočinek a každého, kdo se mnou tato místa sdílí, aby mé setkání s nimi bylo, jako bych se setkával/a s tebou.

Odevzdávám ti hladové, zraněné a trpící. Dej, ať je bohatý a úspěšný svět nepřehlíží. Ať i jim je zjevná tvoje přítomnost.

Caim

Každá správná keltská bohoslužba, zvláště ranní, končívá modlitbou za ochranu, tzv. caim [ CITATION Bár201 \l 1029 ]. V této ranní modlitbě je použita variace jednoho z těch známějších a užívanějších.

Obklop mne/nás, Pane,
svár ať zůstane venku, pokoj uvnitř,
strach ať zůstane venku, naděje uvnitř,
pýcha ať zůstane venku, pravda uvnitř,
zlo ať zůstane venku, dobro uvnitř,
ať mohu/můžeme jít v naději tvého království.
Naplň mne/nás svým světlem a láskou,
buď se mnou/s námi celý tento den,
Otče i Synu i Duchu svatý.
Amen.