Zprávy

1. zasedání 36. synodu ČCE

(MV/ČCE) V Komunitním centru Matky Terezy v pražských Hájích se ve dnech od 25. do 27. května 2023 konalo 1. zasedání 36. synodu Českobratrské církev evangelické (ČCE).

Zprávu synodní rady představil synodní senior Pavel Pokorný. „Jsme na jedné lodi. Proč jsme tak nazvali naši zprávu? Asi, že jsme to tak vnímali, že i ČCE je jednou takovou lodí a máme jeden společný cíl,“ řekl. „Mnozí se ptají, kam směřujeme. Je to otázka duchovní. Máme pokračovat ve směru, ve kterém jsme doposud putovali? A jaký vlastně byl? Jsme církev, která nenabízí produkt, nenabízí zboží, nýbrž žije spolu a slouží. Snažím se naslouchat evangeliu a objevujeme je. Nejsme v tom mistry, ale učedníky. Kristus mluví o následování. O přeplavení se na druhou stranu. Nevíme, co nás na druhé straně čeká. Nevěděli to ani učedníci - to je inspirace pro nás, abychom nezůstali jen u sebe a doma,“ doplnil.

„Jsem přesvědčen, že základem církve jsou malá společenství,“ prohlásil synodní kurátor Jiří Schneider. „Je dobře, že chceme věnovat více času duchovním věcem. Věnovat se praktickým záležitostem ale také musíme. Nezávislost na státu je dobrá. Snažíme se ji zvládnout, je pro život církve moc dobrá. V mnoha oblastech jsme kvasem. Přesto základem jsou malá přehledná společenství. Jejich úskalím může být určitá uzavřenost. Navíc řeší udržitelnost své samostatnosti. Je to nadějné,“ řekl.

„Potvrzuje se mi, že opravdová, živá ekumena se odehrává na úrovni sborů, farností a náboženských obcí,“ řekl ve svém projevu náměstek synodního seniora Ondřej Titěra.

V rozpravě se slova jako první ujal vedoucí tajemník ústřední církevní kanceláře (ÚCK) Martin Balcar. Ten připomněl, že v rámci ÚCK dochází ke zvyšování příjmů, navyšování mezd, údržbě a rekonstrukcím spravovaných budov (Husův dům, chalupa Kunzárna...). Zároveň se daří šetřit, například díky novému webu, jehož provoz stojí ročně jen minimum financí, ale přitom poskytuje velkou službu nejen církevnímu ústředí, ale také farním sborům. Finance podle Balcarových slov pomáhá spořit také digitalizace a efektivizace různých administrativních procesů. „Slibuji, že se budeme procesy snažit postupně zjednodušovat, ale ne bez rozmyslu a šmahem,“ dodal. „Velké poděkování patří všem, kdo ve sborech pomohli a pomáhají občanům Ukrajiny,“ řekl závěrem.

„Mám pocit že v církvi máme i spoustu nehospodářských problémů, například nám mizejí faráři, řešíme otázku, jak se otevírat na veřejnost, abychom jako církev nebyli relevantní jen sami pro sebe, zabýváme se reformou seniorátů. Je tu spousta problémů, a způsob práce, který byl využit na ústředí církve, by bylo možné s úspěchem použít i na některé z problémů, které jsem zde uvedl,“ připomněl Petr Štulc, ekonomický poradce synodu.

Velká diskuze se rozhořela ohledně tématu týkajícího se možnosti žehnání homosexuálním párům. Komise A tento návrh přijmout nedoporučila s poukazem na to, aby se nejprve téma požehnání svazku zadalo komisi do rozhovoru dříve než bude přijato synodem, a sice s nadějí, že v tomto tématu máme pak větší šanci dosáhnout shody a teprve potom to schválit. Komise B jej naopak doporučila s drobnou formulační obměnou.

K tomuto bodu se konala dlouhá rozprava. Synod nakonec odmítnul návrh Romana Mazura odložit rozhodnutí o návrhu na příští rok. O původním návrhu se pak hlasovalo tajně. Jednoznačnou většinou (47 hlasů pro, 8 bylo proti, 5 se zdrželo) byl schválen návrh ve znění: „Synod ČCE souhlasí s možností požehnání svazků osob stejného pohlaví, pokud o to požádají. Synod ČCE vnímá, že názory na tuto otázku nejsou v církvi jednotné, podporuje činnost komise pro soužití s LGBTQ lidmi a pokračování diskuze v církvi o tomto tématu. Synod konstatuje, že žádný kazatel není povinen žehnat svazkům osob stejného pohlaví.“

 

Pozvání ke studiu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Do 6. srpna 2023 existuje možnost podat si přihlášku na bakalářské a magisterské studijní programy, které Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí (ETF UK).

Proč studovat právě na ETF?

Je otevřena zájemcům bez ohledu na náboženské cítění. Kromě teologie nabízí programy zaměřené na sociální nebo komunitní práci, spiritualitu, etiku či křesťanské tradice. Je možné studovat i v kombinované formě. ETF UK patří mezi nejlépe hodnocené humanitně zaměřené fakulty v ČR.

Bakalářské studijní programy:

1) Evangelická teologie: Studovat evangelickou teologii znamená osvojit si základy kritického myšlení prostřednictvím studia křesťanské tradice. Bakalářské studium je tříleté a provede studenta křesťanskou tradicí v širokém dobovém kontextu od jejích kořenů až k jejím současným podobám a problémům v globalizovaném světě. Touto cestou studium evangelické teologie zprostředkuje zájemcům základy kvalitního a klasického humanitního vzdělání.

2) Sociální a pastorační práce: Studijní program je zaměřen k teoreticko-praktické přípravě pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení a rovněž na přípravu k možnému dalšímu studiu v pro-gramech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací.

3) Teologie křesťanských tradic (obsáhlejší informace viz v čísle časopisu).

Magisterské studijní programy:

1) Dvouletý magisterský obor Evangelická teologie navazuje na předchozí bakalářské studium. Poskytuje hlubší vhled do všech klasických disciplín evangelické teologie v jejích historických i dnešních souvislostech. V detailním a kritickém setkání s křesťanskou tradicí tak studenti proniknou až ke kořenům evropské kultury a vzdělanosti a získají široké kompetence ke kritickému myšlení obecně, protože dokáží kriticky analyzovat a interpretovat texty, porozumět komplexním problémům, posoudit jejich možná řešení a brát ohled na pluralitní situaci současného světa. Tyto kompetence vedou ke schopnosti se samostatně, srozumitelně a zdůvodněně vyjadřovat, vést rozumný dialog na základě širokých vědomostí a v neposlední řadě produkovat kvalitní texty.

2) Navazující magisterský obor Teologie – spiritualita – etika chce zprostředkovat hlubší vhled do otázek křesťanského myšlení a etiky těm, kdo se zatím teologií nezabývali. Obor je dvouletý a je otevřen absolventům bakalářského studia v jiných disciplínách. Na rozdíl od oboru Evangelická teologie nevyžaduje znalost biblických jazyků, studium se orientuje na zdroje v češtině a současných světových jazycích. Studenti se učí rozumět historickým a kulturním kontextům, v nichž se formovalo teologické myšlení ve vztahu k existenciálním otázkám lidského života.

3) Studijní obor Komunitní krizová a pastorační práce – Diakonika se zaměřuje na krizové aspekty našeho života. Již více než deset let učí kvalifikovaně, odpovědně a účinně pomáhat komunitám v krizové situaci a doprovázet je. Krize v běžném životě zasahují všechny dimenze člověka – tělesnou, duševní, sociální a duchovní. Lidé proto potřebují dostat nejen materiální a organizační pomoc, ale také slyšet slovo podpory, uznání, útěchy, a především slovo naděje. A nejen slovo. Někdy je třeba vyjádřit sounáležitost a naději jinak – mlčky, stiskem ruky, zapálenou svíčkou… Proto Diakonika propojuje ve svém studijním kurikulu odpovídající disciplíny různých oborů, aby učila komplexnímu pohledu na člověka ve společnosti a vedla ke spolupráci odborníků různých specializací. Bližší informace na stránkách ETF UK: http://web.etf.cuni.cz