Liturgie žehnání

Liturgicky není rozdíl mezi „svěcením“ a „žehnáním“. Jedná se o tutéž formu jejíž základem je eulogická (žehnací) modlitba s anamneticko-epikletickou strukturou. Nejde o žádnou magii: např. při modlitbě před jídlem děkujeme Hospodinu za jeho obdarování a prosíme, aby nám byla k užitku. Rodiče žehnající svým dětem před důležitým životním krokem jsou si také vědomi obdarování od Boha v podobě těchto dětí a svěřují je jeho dobrotě i nadále. I když některá žehnání díky zažitým zvyklostem jsou vyhrazena ordinovaným služebníkům, velkou většinou žehnání může posloužit každý pokřtěný. Žehnání, tak jako i jiné liturgické činy, jsou projevem víry jako osobního vztahu k Bohu a tuto víru povzbuzují. Jsou to znamení, která se dějí v církvi a církev pomáhají vytvářet.

 

Liturgický tvar žehnání

 

Současná rozvinutá forma žehnání v římsko-katolické církvi obsahuje, podobně jako jiné liturgické úkony,dvě hlavní části: čtení božího slova a vlastní obřad žehnání. Tyto části jsou orámovány menší oddíly: úvodem a závěrem.

1. Úvod

1.1 úvodní zpěv (libovolný, tématicky vhodný)

1.2 Vejménu Otce, i Syna, i Ducha svatého. Amen.

1.3 liturgický pozdrav (doporučován především biblický text)

1.4 úvodní slovo (přibližuje smysl žehnání)

2. Čtení božího slova

2.1 jedno, výjimečně více biblických čtení (čtení mohou mít krátké úvody; před evangeliem se neuvádí Pán s vámi, rovněž chybí zakončení Slyšeli jsme slovo boží)

2.2 mezizpěv (vhodný např. responsoriální žalm; je možné i ticho)

2.3 promluva (krátké vysvětlení, povzbuzení nebo homilie; možno vynechat)

3. Obřad žehnání

3.1 přímluvy (mohou být zakončeny modlitbou Páně)

3.2 eulogická modliba (vyvrcholení slavnosti - stojí se)

Modlitba může být doprovázena viditelným znamením jako je např. rozpětí rukou, vzkládání či vztažení rukou, znamení kříže, kropení svěcenou vodou či okuřování. Zvláštní místo mezi znameními má vzkládání rukou, neboť tohoto znamení užíval Kristus a apoštolové (např. na nemocné, při různých pověřeních apod.) Je zakázáno užívat vnějších znamení bez užití božího slova a modlitby aby se minimalizovaly pověrečné představy.

4. Závěr

4.1 jednoduché či slavností požehnání

4.2 někde závěrečná orace

 

Uvedeme několik příkladů:

 

Žehnání při zásnubách

 

Biblické čtení: Oz 2, 20-22.25b nebo J 15, 9-12 nebo 1K 13, 4-13 nebo Fp 2, 1-4

Eulogická modlitba:

Bože, náš nebeský Otče, chválíme tě,

že svěřuješ lidem dar lásky,

aby sehledali, vzájemně nacházeli a vytvářeli jednotu v lásce a věrnosti.

Pomozi snoubencům N. a N.

aby společně hledali tvou vůli,

měli jeden druhého upřímně rádi

a zachovali věrnost tobě i navzájem.

Ať se ti ve všem líbí

a vnitřně dozrají k naplnění své lásky.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Žehnání nemocným

 

Biblická čtení např.: Mt11, 28-30; Jk 5, 13-15; Sk 3, 1-10; Sk 14, 8-10;

1 K 12,4-10; Mk 5, 25-34; Mk 2, 1-12

Eulogická modlitba:

Milosrdný Bože,

tvůj Syn snášel s námi obtíže lidského života.

I on poznal, co je bolest, utrpení a smrt.

Proto má s námi soucit a pomáhá těm, kdo trpí.

Plni důvěry tě prosíme:

Shlédni na tohoto nemocného bratra (na tuto nemocnou sestru)

a požehnej mu (ji).

Posiluj ho (ji) v trpělivosti a buď mu (ji) útěchou.

Posilni ho (ji) na těle i na duši.

Pomáhej všem, kdo mu (ji) pomáhají.

Ať tě můžeme vděčně chválit za tvou pomoc a lásku,

neboťty žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

 

Mezi několika desítkami žehnání v českém benedikcionálu jsou i mnohá kuriózní, která však mohou povzbuzovat víru a těšit v různých situacích. Posuďte sami.

 

Žehnání bylin a květin

 

15. srpna t.j. slavnost NanebevzetíPanny Marie, na Východě Zesnutí Bohorodice

Předsedající: Naše pomoc je ve jménu Pána,

Odp.: neboťon stvořil nebe i zemi.

Čtení: Sir 38,4-8

Hospodin stvořil léčivé byliny ze země

a rozumný člověk se jich neodříká.

Což nezesládla voda dřevem,

aby byla poznána jeho síla?

On sám dal lidem vědění,

aby byl oslavován pro své podivuhodné skutky,

Jimi léčí a tiší bolest,

lékárník z nich připravuje lék,

aby jeho skutky nevymizely

a na zemi aby byl stále jeho pokoj.

Eulogická modlitba:

Pane, náš dobrý a laskavý Bože,

v den slavnosti Panny Marie,

která je vyvýšena nad všechny tvory,

děkujeme ti za všechny dary tvého stvoření.

Také za léčivé rostliny (a krásné květy)

neboť v nich nám dáváš zdraví a radost.

I tyto + rostliny jsou nám znamením

tvého požehnání a my tě prosíme:

Ať na přímluvu Panny Marie zakoušíme

tvou pomoc ve všech našich potřebách.

Ať chráníme přírodu, vážíme si tvých darů

a správně jich užíváme.

Pomoz nám a veď nás, ať každým krokem svého života směřujeme k tobě.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Předsedající: Dobrořečme Pánu.

Odp.: Bohu díky.

 

Žehnání hasičských potřeb

 

Úvod

Vhodný zpěv

Předsedající: Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi.

Odp.: I s tebou.

Uvedení do obřadu

Čtení božího slova (J 15, 12-17 – „Milujte se navzájem“)

Zpěv

Vysvětlení biblického textu

Přímluvy

S důvěrou se obraťme k Bohu, který je tvůrcem nebe i země.

Pane, náš Bože, odplať dary své milosti všem dobrovolníkům v hasičské službě

za jejich nasazení k obecnému prospěchu všech.

Chraň nás před požáry a katastrofami všeho druhu.

Učiň každého z nás nástrojem svého pokoje a lásky.

Dej národům mír a pomoz zejména tam, kde je mír porušován a ohrožován.

Otče náš

Eulogická modlitba

Pane, náš Bože,

stvořil jsi svět a podivuhodně jsi ho uspořádal.

Všechny živly jsi dal do služeb člověku a životu.

Oheň dává světlo a teplo, taví a tříbí.

Může však být i smrtelným nebezpečím pro člověk a přírodu.

Prosíme, sešli své požehnání na všechny,

kdo budou užívat těchto nástrojů ve službě bližním

a k ochraně lidí a majetku před zhoubnými požáry.

Vzdal od nás každé neštěstí,

a dej, ať jsme vždy připraveni

k pomoci a službě svým bližním.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Odp.: Amen.

Následuje pokropení svěcenou vodou.

Závěr

Bůh, dobrý Otec všech, ať vám dá všechny potřební milosti a ať vám žehná.

Odp.: Amen.

Ať vám udělí sílu a odvahu, jednotu a dobrou vůli sloužit bratřím a sestrám.

Odp.: Amen.

Ať vás posiluje ve všech vašich dobrých snahách a ať vám žehná.

Odp.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý.

Odp.: Amen.

Vhodný zpěv

Jak se k těmto obřadům, které stojí na hranici liturgického a paraliturgického projevu postavit? Není známo, že by církev v prvních staletích žehnala např. liturgický prostor. Chrám byl „posvěcen“tím, že v něm byla slavena večeře Páně. Stejně tak vyznavačům určeným k jáhenské či kněžské službě, kteří svědčili svojí vírou během pronásledování nebylo třeba při pověření k církevní službě nikterak žehnat (viz Apoštolské tradice 9). Na ty však, kteří např. nebyli vězněni a kde bymohly být nějaké pochybnosti, byly vloženy ruce s požehnáním. Prvotní církev to s žehnáním nepřeháněla, i když se jednalo o takto významné události. Na druhé straně tentýž pramen popisuje žehnání oliv a sýra.

Jistý problém představují folklórní akce jako uvedené „žehnání hasičských potřeb“. Na jednu stranu je takováto událost, které se zpravidla zúčastní většina lidí žijících mimo církev, příležitostí k hlásání evangelia a služebník církve by ji neměl zmařit. Na druhou stranu obecné povědomí o těchto věcech bylo formováno jakoby optikou komunistického Dikobrazu, kde byly např. často obrázky, jak na západě kněz kropí raketu či bombu s písmenem A svěcenou vodou… V úvodu či výkladu božího slova se můžeme pokusit vysvětlit smysl žehnání. Možná to i někteří z účastníků přijmou. Ovšem ostatní, včetně těch, kteří se nezúčastní, obřad interpretují jako snahu církve ovlivnit stříkačku, aby „lépe stříkala, nemusela se udržovat“ atd. Takovou církev pak lze těžko brát vážně. Dobrá snaha se přiblížit lidem, pak udělá službu medvědí. Vysloveně antievangelijně může působit, má-li církev, či její služebník, z žehnání přímo, či nepřímo, hmotný prospěch.