Eucharistie nemocným

Ti, kteří jsou upoutáni na lůžko by neměli být trvale zbaveni možnostikomunikace s ostatními křesťany, včetně komunikace svátostné. Liturgickéknihy na to pamatují. Sounáležitost křesťanské obce s nemocným jeliturgicky vyjádřena několikerým způsobem:

1. Účastnemocného na eucharistii – večeři Páně je slavnostním okamžikem, kterémupředchází návštěvy příbuzných, členů obce i služebníků spojenés povzbudivým rozhovorem, někdy s modlitbou, někdy se čtením Písma a pod.

2.Eucharistické kommunio je věrněji vyjádřeno, jestližese u nemocného shromáždí (je-li to možné) větší skupinka lidí – příbuzní,zástupci obce.

3. Užitíeucharistického chleba (případně vína) z eucharistické slavnosti celé obcepro nemocné je jediným důvodem uchovávání eucharistickým způsob, pro který bylpraktikován v prvotní církvi. Služba nemocným je tak navázána naslavení celého shromáždění i skrze toto znamení. Posloužit eucharistickýmizpůsoby pak mohou i neordinovaní služebníci.

Liturgickéformy pamatují na různé stavy pacienta. Tam, kde je to možné, nebudev žádné liturgii u nemocného chybět čtení božího slova (ať již jedné čivíce perikop, či krátkého čtení např. jej jednoho verše) a jeho přiměřeněobsažný výklad. Tam kde již smysly či hlava neslouží je možná komunikace skrzesvátostný pokrm. Kde nemocný nemůže přijímat pevnou stravu, můžeme posloužiteucharistickým vínem. Kde není ani toto možné, se liturgická komunikace dějepomocí hmatu – skrze pomazání nemocných.

Je vhodné,aby liturgie u nemocného nebyla pouze dílem služebníka církve ale i ostatníchpřítomných včetně samotného nemocného. Mohou se aktivně účastnit (podle svéhostavu) např. čtením biblických textů, rozhovoru nad božím slovem, pozdravupokoje, přímluvnými modlitbami, díkůčiněním, případnězpěvy. Zvlášť důležité jsou pevné modlitební formy jako např. modlitba Páně,zpěv (recitace) při lámání chleba „Beránku boží…“ či aklamace před přijímáním„Pane nezasloužím si abys ke mě přišel…“. Nemocný, který je zná, se snázepřipojí a obřad bude mít pro něj větší užitek.

Praxe jednotlivých církví

Římskokatolická církevse řídí rituálem „Obřady pomazání nemocných a péče o nemocné“ Obsahuje širokouškálu různých možností: pokyny k návštěvám nemocných, popis obřadu svatéhopřijímání jak v obvyklé, tak zkrácené formě, obřady svátosti nemocných,udílení viatika (sv. přijímání pře smrtí – „na cestu“), tzv. „souvislý obřad“(dříve zvaný „zaopatřování“ zahrnující svátost smíření, pomazání nemocných aeucharistie) a další méně obvyklé obřady. Sbírka je doplněna lekcionářems výběrem biblických textů.

Obvyklý obřad sv. přijímání má tuto skladbu:

1.Liturgický pozdrav (obdobně jako v eucharistické liturgii)

2. Úkonkajícnosti (jedna ze tří variant eucharistické liturgie)

3. ČteníPísma (je navržena řada krátkých textů – J 6, 54-55; J 6, 54-59; J 14,6; J14,23; J 14,27; J 15,4; J 15,5; 1 K 11,26; 1 J 4,16) s krátkýmvysvětlením

4.  Otče náš

5. Hle,Beránek Boží… a Pane, nejsem hoden…

6.Přijímání

7. Chvíleticha

8.Závěrečná modlitba (navrženy 4 možnosti) např.:

Modleme se.

Podle tvé vůle, Bože,

jsme jedli z jednoho chleba

(pili z jednoho kalicha).

Prosíme tě, popřej nám,

ať radostně pomáháme k spáse světa.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

9.Požehnání

Agenda Českobratrské církveevangelické pamatuje na nemocné a staré „Večeří Páně mimoshromáždění sboru“, pokud není možné je dopravit do shromáždění. Takový obřadpamatuje na stav nemocného a vnější okolnosti. Agenda uvádí tento příklad:

Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná? Kalichspasení mnohého vezmu a jméno Hospodinovo vzývati budu. (Ž 116)

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že jsme proti tobězhřešili a že nejsme hodni, abychom se nazývali tvými dětmi. Smiluj se nadnámi. Očisti naše srdce, abychom v tobě měli neskonalou radost. Pro JežíšeKrista tě prosíme. Amen.

Čtení Písma: 1 K 11, 23-26 (slova ustanovení); J 6, 47-51.53-58(chléb života)

Vysluhování s přijímáním

VšemohoucíBože, náš nebeský Otče, chválíme tě za tvé milosrdenství, které jsi námprokázal v této svátosti. Zjevil jsi nám svoji laskavost a milostk nám. Ujistil jsi nás, že jsme v naději dědici tvého království.

Modlíme se za tvou církev, zvláště za ty, kdojsou v tísni pro chudobu, nemoc nebo jiné těžkosti těla a duše.

Věčný Bože, chválíme tě pro tvé služebníky, kteří skončili svůj běhživota a jsou nyní v pokoji u tebe. zachovávej nás v obcovánísvatých, až bychom přišli do tvého království, kde je plnost radosti. Prosímepro Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje navěky. Amen.

Pokoj Boží, který převyšuje všeliký rozum, hájiti bude smyslů vašichv Kristu Ježíši, Pánu našem. Požehnání Boha všemohoucího, Otce, Syna iDucha svatého, budiž a zůstávej s vámi. Amen.

 

Agenda Církve československé husitské obsahujev rámci slavení „Svátosti útěchy nemocných“ možnost připojit též zpověď avečeři Páně (obdoba římského „souvislého obřadu“. Bylo by možné využít též jinýpořad zvaný „Svátost večeře Páně mimo liturgii“, uvažovaný pro slavení v maléskupince kolem stolu:

1. VÝZVAUvedeno 8 možností např.: Vaše srdce buď cele přiHospodinu, našem Bohu, abyste se řídili jeho nařízeními a dodržovali jehopřikázání (1 Kr 8,61) 

2. PÍSEŇ

3. POZDRAV  Duchovní: Tuto službu konáme ve jménu Boha, Otce + Syna a Ducha svatého.  Obec:Tak staň se. 

4. POKÁNÍ

a) Úvodní verš (čte někdo zpřítomných) např.:

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něhověří, nezahynul, ale měl život věčný (J 3,16)

b) Společná modlitba

Duchovní: Svatý Bože, dovoláváme se tvých zaslíbení a takto se k toběmodlíme:

Obec: Bože, náš milosrdný Otče, který jsi k nám vyslal své slovosmíření, prosíme tě: vzbuď v nás Duchem svatým poctivou (upřímnou, pravdivou)kajícnost. Zbav nás samospravedlnosti, pýchy afalešné jistoty a dej, abychom ze srdce toužili po tvé spravedlnosti a taknalezli milost před tvou tváří. Proto jsme se shromáždili ve jménu JežíšeKrista, který je naším Pánem.

c) Zpytování svědomí (podlevhodného zpovědního zrcadla)

Duchovní:: Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích. (Pl3,40n)

Zpovědní zrcadlo a po něm:

Obec: Má duše se rozpomíná, rozpomíná a hroutí se ve mně. Beru si všakk srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí; jehoslitování, jež nekončí. (P1 3,20-22)

Chvíle ticha.

První část prosby za odpuštění vyslovují jednotliví přítomní. Úvodnívysloví duchovní.

Pane Ježíši, Synu živého Boha -Odpověď: SMILUJ SE NAD NÁMI!

Ty, prostředníku nové smlouvy -

Kriste, který jsi pro nás snášel utrpení a ukřižování -

Ty, který jsi pro nás vstal z mrtvých -

Ježíši Kriste, Pane své církve -

Ty, který jsi dobrá vůle pro svět a naděje pro celou zemi -

d) Zaslíbení Božího odpuštění

Duchovní: Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl dokrálovství svého milovaného Syna; v něm máme vykoupení a odpuštění hříchů (Ko 1,13n)

5. PÍSEŇ

6. TEXTY PRO ZVĚSTOVÁNÍ(agenda uvádí řadu možností) např.:

Ex 12,3.11.15a.16.24-27a Hod Beránka a nekvašených chlebů

Ex 16,4.33-35 Sycení manou

Ex 27,7-11 Stvrzení Boží smlouvy s lidem

Iz 53,4-9 Zástupné utrpení Božího služebníka

Mt 25,1-13 Podobenství o připravených na svatbu

Mt 26,17-30 Příprava Ježíšovy velikonoční večeře

Mt 28,16-20 Trvalá Ježíšova přítomnost s námi anaše poslání (Mk 16,14n)

Mk 2, 15-17 Uzdravení hříšníků u Ježíšova stolu

Mk 2,22 Výzva k opuštění starých zvyklostí

Mk 8,1-10 Zázračné nasycení

L 12,35-40 Bdělé očekávání Pána, který bude obsluhovat u stolu

L 14,15-24 Podobenství o hostině - o milosti a soudu

L 15,11-24 Podobenství o návratu marnotratného syna a  otcovské radosti

L 24,13-36 Zjevení Páně při výkladu Písem a lámání chleba

L 24,36-53 Způsob Ježíšova bytí u Boha a mezi lidmi

J 3,16-21 Spásná záchrana od Boha a otevřená cesta ke světlu

J 6,27-35 Ježíš - chléb z nebe a chléb života

J 6, 47-51.53-56 Přijímání Krista; sjednocení s ním pro život věčný

J 13, 3-10.12-17 Umývání nohou Pánem na znamení apoštolátu a služby

J 15, 2-5a.8n Ježíšovy ratolesti nesou plody

J 21,1-14 Ježíšovo zjevení prostřednictvím jídla

Ř 5,8-10.1n Kristovo společenství ospravedlněných

Ř 8,1-11 Vysvobození, které v Kristu přináší Duch

Ř 12,1n Oběť věřících pro pravou bohoslužbu

1 K 10,14-17.21 Společenství stolu Páně nás tříbí

1 K 11,26-28 Zastavení před přistoupením ke stolu Páně

Fp 2,5-11 Bůh povýšil Ukřižovaného nade vše

1 Pt 1,3-9 Chvála za spasení

1 J 4, 7-13 Bůh nám daroval lásku, abychom v lásce žili

Zj 21,1-8.9a.10-12.21-27;22,1-2.5 Nové nebe a novázemě

7. MEDITACE NAD TEXTEM

8. DUCHOVNÍ PÍSEŇ

9. VERŠ K OBĚTOVÁNÍ

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. - Přinášejte skrzeJežíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.(Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost; takové oběti se Bohu líbí.) (Žd 13,15-16)

10. MODLITBA

Duchovní: V této oběti díků a chvály oslavujeme památkusvého vykoupení, nebeský Otče. Obětujeme ti tyto dary - chléb a kalich s vínem,připomínajíce si Kristovo zrození a působení, jeho smrt a vzkříšení, jehonanebevstoupení i jeho zaslíbený příchod ve slávě. Posvěť to, co předkládáme, aposvěť i nás, abychom ve víře přijali tuto svátost. Mocí Ducha svého utvrďnovou smlouvu s námi; dopřej nám svůj pokoj, obdař nás jistotou a vytrvalostí,posilni nás k účinné lásce. A tak nás připrav pro svůj poslední den, kdy všeckysobě oddané uvedeš do radosti svého věčného království.

Obec: Amen

11. USTANOVENÍ VEČEŘE PÁNĚ APŘIJÍMÁNÍ

Duchovní: Při poslední večeři se svými učedníky Pán JežíšKristus vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim:

Toto je mé tělo, které se vydává za vás.

Účastníci přijímají chléb.

Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim:

Pijte z něho všichni; tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví,která se prolévá za vás a za mnohé. To čiňte na mou památku!

Účastníci pijí víno z kalicha.

12. POSLÁNÍ např:

I vy buďte horlivými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste bylisvatým kněžstvem, a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista! (1 Pt 2,5)

13. DĚKOVNÁ MODLITBA

Obec: Pane Bože, nebeský Otče, ze srdce ti děkujeme, žejsi ve svém jednorozeném Synu vyhlásil věčné smíření. Skrze Krista jsi námdaroval i odpuštění hříchů. Prosíme tě o pomoc, abychom zůstali povždy vděčniza tvou milost, v ní měli své potěšení ve všech nouzích a při všech pokušeních,a abychom před tebou vedli nový, svatý život.

14. POŽEHNÁNÍ např.:

A Pán Kristus budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dátodpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. (1 P 3,15)

15. ZÁVĚREČNÁ PÍSEŇ