Zatím nebylo o čem rozhodovat

Bratr David Holeton ve svém podnětném textu (Několik poznámek k liturgické obnově) zmiňuje téma častého slavení eucharistie a pokračuje: „V mnoha církvích se její časté slavení stalo trvalou praxí. V některých však zůstává obnova častého slavení a přijímání eucharistie zatížena a ohrožena falešným důrazem na konfesní identitu (v kontextu ČCE o tom svědčí např. dosavadní nezdar liturgického hnutí Coena)."

Konstatování nezdaru hnutí Coena mne překvapilo proto, že toto hnutí zatím nepředložilo v rámci celku ČCE v této věci žádný návrh, který by se mohl projednávat a o kterém by se mělo rozhodnout. Možná mám neúplné informace, ale neslyšel jsem o tom, že by přes některý konvent (okrskové sejití delegátů sborů) šel na synod návrh, aby zmíněný prvek byl do bohoslužeb zaveden. Právo předložit tento návrh a žádat jeho řádné projednání má každé staršovstvo sboru, jehož kazatel se účastní práce Coeny; toto právo má na konventu i každý kazatel sám za sebe i bez podpory sboru, v němž působí. Jako senior se účastním každoročně zasedání všech synodů, ale nikdy podobný podnět nebyl navržen k projednání ani netvořil součást synodních podkladů.

Důvody mohou být různé. Možná hnutí Coena Domini chápe samo sebe jako zájmový vnitrocírkevní spolek, který nemá potřebu oslovit celek církve. Nebo jsou jeho členové předem skeptičtí a učinili si pro sebe závěr, že tato iniciativa nemá šanci na širší přijetí. Možná předjímají, že synod stejně ve svém rozhodnutí odkáže na to, že ve věcech bohoslužebných rozhoduje každé staršovstvo sboru samostatně. Synod by to třeba učinil, ale třeba také nikoli.

V každém případě se domnívám, že nedošlo-li k jakémukoliv pokusu na širší platformě ČCE cokoli prosadit a pokud volené orgány církve neměly možnost cokoli projednat, protože jim to nebylo žádným v církvi běžným způsobem předloženo, tak je předčasné konstatovat zdar či nezdar hnutí Coena. Zatím se mi z vnějšího pohledu zdá, že hnutí Coena Domini nemá ambici měnit celek církve a zůstává setkáváním spřízněných duší, kteří si mezi sebou rozumějí a ty ostatní nemají chuť ani potřebu přesvědčovat.

Miloš Hübner
senior Chrudimského seniorátu ČCE