Služba úřadu: Dopis psaný na žádost představených španělské oblasti

Bernardo Olivera, OCSO, generální představený

(úryvek)

Náš Otec sv. Benedikt ve svých Pravidlech pro mnichy uvádí dvě směrnice týkající se opatů. V jeho slovech nalezneme vše, co je potřeba vědět. Co k tomu mohu přidat já? Výklad? Komentáře, a to několik!  Dva moji předchůdci, Dom Herman Joseph a Dom Gabriel, se už touto otázkou zabývali vyčerpávajícím způsobem a kompetentně. Proč bych tedy měl opakovat to, co už bylo jednou řečeno? Abych to oživil ve vaší mysli?  Jsem si jist, že vaše paměť je lepší než moje.

Kromě toho, i kdybych se pustil do psaní, jak vlastně mám látku uspořádat?

Podle Kristova trojnásobného úřadu: královského, prorockého a kněžského?  Analogicky k tomu, jak Duch pracuje ve vztahu k Církvi: povzbuzováním, společenstvím, motivováním? Podle čtyřnásobné služby představeného, a to člověku, společenství, řádu a Církvi? Podle pěti hledisek, o nichž se zmiňuje naše Konstituce: otec, učitel, pastýř, lékař, správce? Či pouze podrobným líčením řady konkrétních povinností všech představených?  A jak vlastně vůbec mohu do jednoho stručného textu pojmout vše, co k funkci představených patří? Jak do hranic daných dopisem zahrnout společenství?  A tak jsem našel jen jedinou cestu, která mi může pomoci vymotat se z tolika problémů: spolehnout se na vaše porozumění a laskavost. Ať je tomu jakkoli, nakonec jsem se rozhodl nahlédnout do svého srdce a nechat zaznít to, co v něm naleznu. A objevilo se toto: řada výroků, které jsem pro lepší porozumění uspořádal do pěti oddílů.

Otec a matka

Prvním, kdo musí věřit, že právě ty stojíš na místě Kristově, jsi ty sám, ty sama: to ti pomůže jednat jako on.

Ty nejsi Kristus, ale stojíš na jeho místě: nenahrazuješ Krista, spíše ho reprezentuješ, zvláště v tom, co děláš.

Kdokoli tě slyší, slyší jeho. Nevěř tomu, že Kristus dělá to, co ty chceš a říkáš: spíš ty musíš hledat, co chce on, a ukazovat to.  Tvůj úřad je službou životu a tento život vyžaduje víc tvou službu než tvoje předsednictví.

Život, který dáváš a jemuž sloužíš, není tvůj vlastní, ale život druhého člověka: abys tento život dával/a a sloužil/a mu, musíš odumřít svému vlastnímu životu.

Abyste sloužili životu, musíte ho chránit, podporovat, motivovat a orientovat.  Tato služba je zároveň otcovská i mateřská. Jestliže nejsi zároveň otcem i matkou, nebudeš ani tím, ani oním.

Požehnaní jste, jestliže vkládáte do toho, co říkáte, zrnko soli: každý nalezne v tom, co pocítí, špetku cukru.

Taktní pastýř

Jsi skutečným pastýřem či pastýřkou, jestliže je tvůj vztah ke každému člověku jedinečný a neopakovatelný.

Nasloucháte-li ušima a srdcem, budete schopni pochopit, co vám druhý člověk říká a co cítí.

Poslouchejte toho, kdo mluví. Takový postoj je nejjednodušším způsobem, jak někomu umožnit, aby skutečně byl a existoval.

Schopnost poznat a rozlišovat sebe sama, zapojovat se a uvolňovat je základem každého typu pastýřské práce.

Druhý člověk vám bude naslouchat, jestliže přijdete blíž, ale ne tehdy, budeli se cítit pronásledován.

Každý z nás reaguje na druhé lidi podle toho, jaký byl náš dřívější vztah k nim.

Komunikace je víc emocionální než rozumový proces: proto je tak důležité začít vstřícně, potom pokračovat a vstřícně skončit.

Proste Boha o opatrnost. Opatrnost vám pomůže vyhnout se mnoha krajnostem zaviněným ukvapeností a nerozvážností a nedostatků z nestálosti a nedbalosti.

Společné dobro budete hledat a nalézat, pokud se vynasnažíte včlenit to, co je každému vlastní, do vyššího souladu, který zahrnuje, ale neničí.  Jestliže svoji pastýřskou práci vykonáváš tak, že se slabí mohou stát silnými, a současně nemáš strach cítit se slabý/á před silnými, takže nezanedbáváš ani ty, potom jsi dobrým pastýřem či pastýřkou.

Život se vyvíjí pomalu: nikdy nezoufej

Požehnaní jste, jestliže všechno žijete jako milost: budete všem příjemní a pro všechny přitažliví.

Milosrdný lékař

Jestliže v tobě ubohost tvého bližního vzbuzuje netrpělivost a ne Nejlepší oprava, jakou můžete nabídnout, je dobré nasměrování: ten, kdo je přímý, je dobře nasměrován.

Malá dávka preventivního léku vás může uchránit mnohých nákaz a nevyléčitelných nemocí.

Nezapomeňte: smysl pro humor je vláhou, která uvolňuje a osvěžuje, když jste napjati a rozčileni. Smích je terapeutický a léčivý.  Trpělivost zmůže téměř všechno, pokud je to ochraňující klid slitování, je to známka toho, že jsi ještě nepřijal/a sebe sama.

Velká většina současných problémů se zrodila v minulosti. Jestliže býváte povolní, abyste se vyhnuli problémům, problémy ve skutečnosti hromadíte.  a pasivita sloužící k nabrání sil.

Požehnaní jste, jestliže rozeznáte smítko prachu od hory: pomůže to vám i druhým lidem vyhnout se mnoha zbytečným obavám.

Rozvážný správce

Ve všem napodobujte svého Pána. Dávejte lidem přednost před věcmi:

u každého člověka mějte na prvním místě to, jaký je, a pak teprve to, co dělá.

Osobní odpovědnost vašich spolupracovníků se obohatí, jestliže bude jejich odpovědnost vymezena.

Síla vašich projektů závisí na tom, že se vaši spolupracovníci a společenství podíleli na jejich přípravě a následně za ně nesou odpovědnost.  Projekty jsou velice důležité, ale ještě důležitější jsou lidé, na něž jsou zaměřeny, a lidé, kteří je budou provádět.

Dlouhodobé cíle vám umožní koncipovat projekty, které mohou motivovat a osvětlit plány na šest let.

Vyhodnocení a zpětná vazba jsou účinnými prostředky ke zlepšení toho, co jste naplánovali, co jste řekli a co jste udělali.

Respektujte požadavky bezprostředních spolupracovníků a budete respektováni.

Základní principy, kterými se musí řídit každá dobrá organizace, jsou tyto:

Solidarita: pojítko, které tvoří vazbu a vzájemnou odpovědnost mezi jednotlivými nositeli úřadu a mezi různými správními jednotkami.  Subsidiarita: ochrana svébytnosti rozhodnutí a činů různých nositelů úřadu.  To, co smí dělat podřízený představený a co je jeho povinností, by neměl dělat hlavní představený.

Participace: spravedlivý a poměrný vklad každého nositele úřadu do správních jednotek, za něž nenese přímou odpovědnost. (Vměšování je zdegenerovanou participací, zatímco na druhém pólu stojí uzavření se do zdí své pevnosti.)

Intervence: možnost praktického zásahu nebo rady ze strany vyšší autority, tak aby se urovnaly konflikty nebo vyřešily problémy. (Intervencionalismus je pokleslou intervencí.)

Odvolání: je útočištěm podřízeného před jeho bezprostředním nadřízeným, hledá-li radu nebo pomoc. (Skokan, který přeskakuje jednotlivé představené, ničí funkci odvolání.)

Jestliže organizace, kterou jste založili, dobře funguje, bude dobře fungovat i za vaší nepřítomnosti.

Moudrost, která vyvěrá ze zkušenosti, vám umožní být dobrými správci a pomůže vám vyvarovat se těchto možných překážek: 1) otrocké závislosti na odbornících, 2) naprosté důvěry v organizace, 3) čekání na to, až vám věda potvrdí to, co vám napovídá selský rozum.

Je záhodno svěřit technické a specializované záležitosti specialistům a přistupovat k nim technicky.

Požehnaní jste, jestliže uvažujete před tím, než jednáte, a smějete se před tím, než uvažujete: vyvarujete se tak mnoha hloupostí, které byste jinak mohli udělat.

Přeložila Marie Spoustová