Pozvání ke studiu teologie

Bakalářské studium Teologie křesťanských tradic nabízí Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Doprovodné aktivity zajišťuje Institut ekumenických studií v Praze. Studium je tříleté a je zakončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou.

  1. Studium teologie není pojato úzkým selektivním přístupem jedné křesťanské denominace, ale jako srovnávání různých křesťanských směrů a tradic. Studenti jsou obvykle reformně, otevřeně smýšlející příslušníci různých církví, nebo ti, kteří vážně hledají, zda jejich životní cesta bude křesťanská. Učitelé přicházejí nejen ze všech tří pražských teologických fakult, ale i dalších institucí.

  2. Studium není primárně určeno pro pracovníky církví, ale studenti pracují jinde, nebo současně studují jiný „profánní“ obor. Poznatky využijí pro svůj osobní rozvoj či pro budování církevních společenství zdola.

  3. Studium je dostupné pro pracující i studující jiné obory – výuka probíhá 1 x týdně v odpoledních a večerních hodinách. Je orientována na práci s texty a rozvoj kritického myšlení.

  4. Studenti, jak díky studiu, tak doprovodným aktivitám (liturgie, semináře, exercicie) nacházejí přátelské zázemí potřebné pro kritickou reflexi a upevňování vlastní víry, společenství napříč denominacemi a prostor pro sdílení i diskusi různých tradic.

  5. Jde v prvé řadě o studium různých tradic křesťanské teologie v jejich vzájemném dialogu i střetech, ale součástí je seznámení se s jinými náboženskými a duchovními směry a otevřená diskuze o jejich vztahu ke křesťanství.

  6. Více na www.iespraha,cz nebo www.etf.cuni.cz; tel. studijního oddělení (st a čt 15-21 hod) 221 988 626; 731 756 698. e-mail: tkt@etf.cuni.cz

Přihlášky pro akademický rok 2015/16 je nutné podat do konce února 2015.

 

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze otvírá v akademickém roce 2015/2016 nové navazující magisterské studium nazvané Teologie-spiritualita-etika. Jedná se o studium prezenční a dvouleté. Je otevřeno absolventům bakalářského studia teologických i dalších humanitních oborů. Učí studenty rozumět historickým a kulturním kontextům, v nichž se formovalo teologické myšlení. Hlavním těžištěm je studium projevů a podob duchovního života (spiritualita), formování hodnotové orientace a společenské odpovědnosti (etika) a vybraných náboženských jevů a tradic (religionistika). Zvláštní pozornost je věnována možnostem vzájemného dorozumění a dialogu v náboženském a kulturním prostředí současné Evropy. Studium zahrnuje i biblistiku, ale ve formě nevyžadující znalost biblických jazyků. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění ve veřejné správě, v církvích a náboženských společnostech a v neziskových organizacích, a to v oblastech týkajících se kultury, vzdělávání, nábožensko-kulturních otázek a mezináboženského dialogu. Přijímací zkouška se skládá ze 3 částí: testu všeobecných znalostí z oblasti kulturně-historické a nábožensko-teologické, porozumění odbornému textu v českém jazyce a porozumění a interpretace odborného textu v cizím jazyce (angličtina či němčina). Přihlášky se podávají na ETF UK do 28.2.2015.