Mezinárodní ekumenické sdružení

International Ecumenical Fellowship (IEF)

Mezinárodní ekumenické sdružení

pořádá 43. mezinárodní konferenci

k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa

ŽÍT V PRAVDĚ

Praha,  24. - 31. srpna  2015

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými Jan 8,32

 

Konference nabízí:

Setkávání s křesťany různých církví, zemí a kultur

Slavení liturgií různých církevních tradic a možnost žít už dnes církev zítřka

Sdílení a diskuse ve skupinách nad tématem konference

Objevování osobnosti a odkazu Mistra Jana Husa

Workshopy a semináře na zajímavá témata: spiritualita, Bible a teologie, sociální praxe, tanec a hudba, poznávání historie a kultury Prahy

Výlet do míst spojených se životem a působením Jana Husa a husitství –Tábor a Kozí Hrádek

Kulturní a společenský program

Místo konání konference

Přednášky, diskusní skupiny, bohoslužby a větší část programu bude probíhat v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6. Ubytování pro hosty zdaleka a stravování bude v Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6, pět minut pěšky od Pastoračního střediska.

Informace a přihlášky

Hana Kotmelová

Pod vilami 19, CZ-14000 Praha 4

Tel: (+420) 774 885 344

hana.kotmelova@volny.cz

http://www.ief-oecumenica.org/

Co znamená IEF?

I : international = mezinárodní

Členové IEF jsou z mnoha zemí od východu k západu a od severu k jihu, avšak nejvíce členů pochází ze zemí označovaných jako „Regiony IEF“ Belgie, Francie, Německa, Velké Británie, Španělska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska  a České republiky. Tento mezinárodní rozměr je důležitý pro proces smiřování mezi národy, církvemi i námi jednotlivými členy Kristova roztříštěného těla.

E : ecumenical = ekumenické

Toto společenství je otevřeno

všem, kdo vyznávají Ježíše Krista, Božího Syna a Spasitele

všem, kteří cítí jako výzvu Ježíšovu modlitbu „aby všichni jedno byli“

všem, kteří cítí touhu reagovat na naléhavé potřeby dnešního světa

F : fellowship = společenství

Toto slovo má mnoho významových odstínů, které se dají souhrnně vyjádřit větou, že patříme do Kristovy rodiny. IEF shromažďuje křesťany všech denominací a národností, aby společně hledali a jeden s druhým sdíleli smíření a pokoj, které jsou darem našeho Pána určeným každému bez ohledu na národnost, denominaci či věk.

IEF je ekumenická křesťanská organizace, která vznikla roku 1967 ve Švýcarsku na konferenci International League for Faith and Order (organizace, která určitou dobu sloužila jako spojovací článek mezi katolíky a protestanty). Jedná se o společenství zároveň formální i neformální, do něhož patří jak ordinovaní, tak neordinovaní křesťané, kteří jsou rozhodnuti se modlit o plnou jednotu křesťanů, usilovat o ni a zároveň zůstat plně věrni své víře, denominaci, kterou si zvolili, i vlastnímu svědomí.

Členové IEF se pravidelně setkávají v rámci svého bydliště a země na studijní dny a víkendy a při každoroční konferenci na mezinárodní úrovni.

Těžištěm mezinárodní konference je časté slavení eucharistie – večeře Páně různých denominací, (přičemž si někdy bolestně uvědomujeme rozdělení mezi námi). K tomu se pojí přednášky, nejrůznější činnosti ve skupinách a méně formální překonávání předsudků a bariér. IEF není vázána na žádnou církev či denominaci, proto jsou členové povzbuzováni k tomu, aby nejen společně zkoumali a vyjadřovali své představy o ekumenismu, ale také své zkušenosti vzájemně sdíleli.

IEF nevytváří pouze prostor k diskusi teologických problémů, ale je na základě zkušenosti přesvědčeno, že pokus porozumět druhým je obzvlášť plodný, jestliže se lidé mohou na mezinárodních i regionálních setkáních vzájemně účastnit bohoslužebných forem a tradic jiných církví.

Mottem těchto setkání je „Žít již dnes církev zítřka“, což vyjadřuje ochotu brát vážně ostatní denominace jako součást jediné církve Kristovy i v těch formách, které doposud nejsou běžné.

Jednota je darem a dílem Božím. Nasloucháme jeho slovu a pokoušíme se odpovídat spoluprací na jednotě, o kterou Ježíš prosí Otce při poslední večeři se svými učedníky „aby všichni byli jedno, … aby tak svět uvěřil“  (J 17,12).

IEF si přeje být znamením trojího smíření: mezi jednotlivci, generacemi a denominacemi. To je důležitou složkou našeho obecenství. Nejdůležitější charakteristikou IEF však je vědomí, že Bůh je společným Otcem nás všech, že jsme všichni byli spaseni v jeho Synu  a pokřtěni v jeho Duchu.

Připravované bohoslužby

Podle motta „Žít již dnes církev zítřka“ jsou připravovány i bohoslužby s přihlédnutím k zásadám liturgické obnovy probíhající v širokém spektru církví. Vychází ze společných pramenů dosud nerozdělené církve, hledá společné prvky napříč církvemi. Liturgie jsou multilingvální, ale každý účastník obdrží text ve své mateřštině či alespoň v jakyku, kterému rozumí. Tím, že se společně modlíme, společně poznáváme jiné liturgické tradice, sbližuje se i naše víra.

Pondělí 24. srpna 20 hod – Zahajovací slavnost za účasti zástupců českých církví, kteří budou mýt nohy zástupcům jednotlivých regionů Evropy v Pastoračním středisku

Úterý 25. srpna 17.00 – Limská liturgie obnovy křtu v Pastoračním středisku

Středa 26. srpna 17.00 – Liturgie stvoření v Pastoračním středisku

Čtvrtek 27. srpna 10.30 – Husitsko-reformovaná večeře Páně na Kozím Hrádku

Pátek 28. srpna 13.30 – Orthodoxní eucholeon (tajina pomazání nemocných) v katedrále v Reslově ulici

Sobota 29. srpna 17.00 - Anglikánsko-starokatolická eucharistie v Pastoračním středisku

Neděle 30. srpna 10.30 – Římskokatolická eucharistie v Benediktinském arciopatství v Břevnově

Neděle 30. srpna 20.00 – Závěrečná slavnost v Pastoračním středisku