Role Ducha svatého v církvi

Úvod

Text vychází ze čtyř dokumentů, které vznikaly v odlišných církevních prostředí, a to v římskokatolickém, v prostředí reformačních církvích, v církvích sdružených do Světové rady církví v rámci ekumenického hnutí a v prostředí pravoslavně-starokatolickém.

Dokument II. vatikánského koncilu Věroučná konstituce o církvi Lumen Gentium pojednává o církvi jako takové a objasňuje čtenáři, jak křesťanovi, tak i světské veřejnosti, svou podstatu a své poslání. Nezaměřuje se však na to, jak a proč církev vznikla, popisuje však plán spásy Boha Otce, který poslal svého Syna Ježíše Krista, jenž zde na zemi svým působením a svou krví uvedl v život nebeské království – tedy církev. Bůh poslal na svět Duchu svatého, který církev posvěcuje a dává jí své dary. Předkládá obraz církve jako Kristova těla a věřícího jako jeho úd. Charakterizuje také jednotlivé duchovní stavy a vztahy mezi hierarchií a laiky. Tento dokument zhotovila Přípravná teologická komise v roce 1962, poté byl upravován, a nakonec byl uveden v platnost 21. 11. 1964.

Dalším dokumentem je Církev Ježíše Krista – dokument Leuenberského společenství církví. Zpracovává téma „Znaky církve jako společenství povolaného a vyslaného Ježíšem Kristem“ a je rozděleno do tří částí. První část se zabývá podstatou církve chápanou jako společenství svatých, kde vysvětluje, jak církev vznikla, jaké má vlastnosti, jaké jsou znaky pravé církve a osvětluje, jaké je určení církve, pro co církev žije a co je úkolem křesťanů. Druhá část se zaměřuje na současnost, na církev žijící v pluralitní společnosti a na to, jak vést s touto společností a náboženstvími dialog. Poslední část se zabývá jednotou církve a sjednocením církví, které je dílem Ducha svatého, a také závažností Leuenberské konkordie. Tato studie vyšla roku 1994 a poprvé předkládá společnou sebereflexi evropských reformačních církví na téma církev a její poslání.

Třetím dokumentem je text Církev: Na cestě ke společné vizi, který je plodem mnohaleté práce Komise pro víru a řád Světové rady církví a který vyšel roku 2012. Dokument má čtyři kapitoly, z nichž se každá věnuje jiné problematice. První a druhá kapitola představuje a vysvětluje církev jako společenství Trojjediného Boha, která je chápána jako dar a jako společenství založené Bohem a patřící Mu. Autoři také píší o poslání církve v dějinách lidstva, zdůrazňují a vysvětlují význam jednoty, svatosti, katolicity a apoštolskosti církve. Popisují poslání církve, vysvětlují jednotu a rozmanitost církví a společenství místních církví. Třetí kapitola se zabývá konkrétními věcmi (vírou, svátostmi a službami v církvi) a popisuje, na čem se jednotlivé církve shodnou a na čem je potřeba ještě pracovat, aby došlo ke vzájemné shodě. Poslední kapitola popisuje církev, která nemá žít sama pro sebe, ale která má hlásat evangelium, a to ve všech oblastech lidské společnosti. V každé kapitole se nachází vždy několik otázek, které Komise pro víru a řád Světové rady církví klade ostatním církvím a nad kterými je potřeba se zamýšlet a pracovat na nich.

Posledním textem je soubor dokumentů z pravoslavně-starokatolického dialogu Koinonia na starocírkevním základě, ve kterém jsou popsány vlastnosti a podstata církve, která je pokladem nevýslovných božích tajemství. Svou podstatu chápe z Nicejsko-cařihradského vyznání víry. Dále se zabývá tématem jednoty církve a místních církví, kdy chápe jako nejvyšší jednotu svátost eucharistie. Dalším tématem, kterého se dotýká, je spása člověka, které není možné dosáhnout mimo církev. Poté se dokument zabývá je autoritou církve, a to jak v ordinovaném, tak neordinovaném smyslu slova. V prvním případě pravoslavně-starokatolický dialog vyzdvihuje roli biskupů, ve druhém roli Ducha svatého, kdy církev vykonává svou autoritu v moci Přímluvce. Posledním tématem je neomylnost církve, která vychází od Pána a Ducha svatého. Dokument je složen z několika textů, které mají svůj původ v jednotlivých pravoslavně-starokatolických dialozích a odpovídají jejich teologii.

Role Ducha svatého v konkrétních církvích

Věroučná konstituce o církvi Lumen Gentium

Dokument římskokatolické církve

Role Ducha svatého v církvi je v římskokatolickém prostředí chápana velmi závažně. Církev by se nestala bez Ducha svatého vůbec zjevnou.1 Duch svatý byl seslán, aby posvěcoval ji i věřící. Od té chvíle přebývá v církvi i v srdcích věřících jako v chrámu, modlí se v nich a vydává svědectví o jejich přijetí za děti Boží. Duch svatý uvádí církev do pravdy, sjednocuje ji ve společenství a službě, vybavuje ji a řídí ji skrze hierarchické a charismatické dary. Zdobí ji svými plody, omlazuje ji silou evangelia, obnovuje ji a přivádí ji k dokonalému sjednocení s Kristem.2 Bůh skrze Ducha svatého vytvořil z věřících své tělo, které Duch svatý oživuje, sjednocuje a uvádí ho do pohybu. On je také tím, který mezi věřícími rozněcuje lásku.3 Při křtu jsou věřící pomazáním od Ducha svatého posvěceni na duchovní chrám a na královské kněžstvo,4 biřmováním je jim udělena zvláštní síla Ducha svatého a jsou povinni v této jeho síle šířit i bránit víru.5 Duch svatý přiděluje každému své dary, podle toho, jak chce. Tato charismata mají věřící přijímat vděčně a radostně, protože jsou užitečná potřebám církve. Církevní představitelé by pak měli posuzovat pravost těchto darů a také nezhášet oheň Ducha svatého.6 Duch svatý také vzbuzuje ve všech učednících Ježíše Krista touhu a úsilí pracovat na tom, aby se sjednotili v jednom stádě pod jedním pastýřem.7 Duch svatý je ten, který vede církev ke spolupráci pro uskutečnění Božího plánu.8 Biskupům se uděluje vkládáním rukou a slovy svěcení milost Ducha svatého, aby byli schopni plnit své poslání a byli svědky Ježíše Krista až na konec země. Víru církve objasňují ve světle Ducha svatého. Římský papež je neomylný v otázkách víry, protože jeho definice víry byly pronesené s přispěním Ducha svatého, a tak jsou tedy nezměnitelné, nepotřebují schválení a ani se nemusejí odvolávat k jiné instanci.9 Duch svatý také uchovává neztenčenou formu řízení církve, jakou ustanovil Ježíš Kristus.10 Laici, kteří jsou skrze křest a biřmování posvěceni Duchem svatým, jsou Duchem svatým také oživování a povzbuzováni k dobrému a dokonalému dílu. Jsou vybaveni k tomu, aby se v nich rodily vždy hojnější plody Ducha svatého. Každá oblast jejich života, pokud ji žijí v Duchu svatém, je duchovní obětí Bohu.11

Duch svatý tedy církev přivádí k pohybu, vede ji, oživuje, posvěcuje, sjednocuje, zdobí ji a řídí svými dary. Přebývá v ní, činí církev zjevnou a uvádí ji do veškeré pravdy. Také se v ní modlí a vydává v ní svědectví o věřících jako Božích dětech. Uchovává formu církve takovou, jaká byla stvořena Kristem.

Církev Ježíše Krista

Dokument Leuenberského společenství církví

Tento dokument se o Duchu svatém nevyjadřuje v takové šíři. Opomíjí například hierarchické řízení církve a charismata. Církev je v pojetí dokumentu chápána jako instituce vedená Duchem svatým.12 Duch svatý obnovuje a povolává odcizeného člověka od Boha do církve – lidu Božího, vyvoleného Ježíšem Kristem a Duchem svatým posilovaného shromážděného lidu. Duch svatý tvoří toto živé svědectví o Božím ospravedlnění. Duch svatý, který spojuje, ne rozděluje, spojuje lidi, kteří přijímají Boží ospravedlňující milost do společenství. Duch svatý je silou ke společenství. Shromažďuje a buduje církev jako společenství věřících, a to díky křtu, kázání a Večeři Páně, ve kterých je Ježíš přítomen skrze Ducha svatého.13 Církev nemá základ své jednoty v sobě samé, nýbrž v Ježíši Kristu, který je v ní přítomen v Duchu svatém.14 Duch svatý založil církev jako společenství věřících skrze slova a svátost.15 Dosažení jednoty církve není v lidské moci, je to dílo Ducha svatého.16

Tento dokument chápe roli Ducha svatého v církvi jako toho, kdo církev založil, kdo ji shromažďuje, vede a posiluje. Duch svatý je také tím, kdo uvádí církve do jednoty.

Církev: Na cestě ke společné vizi

Dokument Komise pro víru a řád Světové rady církví

Vizí tohoto dokumentu je verš z listu Korintským,17 který uvádí, že všichni jsme jedno v Duchu svatém.18 Církev je povolaná Kristem v Duchu svatém, který ji buduje svými dary a rozličnými službami. Celá církev je pod vedením Ducha svatého synodální.19 Církev jedná v moci Ducha svatého, který ji posiluje k tomu, aby její věřící byli svědky Ježíše Krista a ohlašovali evangelium světu. Pod jeho vedením mohou ohlašovat evangelium a přitom čerpat z kulturního dědictví svých posluchačů, tak jako k tomu vedl Duch svatý první apoštoly.20 Duch svatý, který inspiroval biblický text, také vede věřící v úsilí zachovat věrnost evangeliu, což se nazývá „živoucí Tradicí církve“. Duch svatý církev inspiruje a vede ji k přemýšlení a vykládání „své“ tradice v dialogu.21Duch svatý církev uvádí do plnosti pravdy, připomíná ji vše, co Ježíš Kristus učil, a sjednocuje věřící v církvi s Ježíšem Kristem. Z toho roste živoucí vztah s Otcem.22 Duch svatý uděluje věřícím víru a další rozmanité dary, vlastnosti a řád, a to vše pro budování církve a pro společné dobro. Hlásáním evangelia, svátostným společenstvím a rozmanitými službami Duch svatý vyživuje a oživuje tělo Ježíše Krista.23 Duch svatý obnovuje srdce věřících, vybavuje je, povolává a uschopňuje je k dobrému dílu – ke službě Ježíše Krista a šíření Božího království ve světě. Jeho mocí rostou ve svatý chrám, v duchovní dům.24 Duch svatý je také tvůrcem jednoty. Protože je jeden Bůh, je i jedna církev, a Duch svatý ze všech církví tvoří jedno tělo. Tuto jednotu může církev zakoušet zejména při Večeři Páně, kdy je vzýván Duch svatý, aby proměnil prvky chleba a vína i věřící samotné.25Apoštolská posloupnost v ordinované službě má pod vedením Ducha svatého sloužit k apoštolskosti církve. Církve se však neshodují v otázce institucionálních struktur, proto se musejí ptát Ducha svatého a věřit v jeho činnost.26 S těmi, kdo mají službu vedení, Ježíš sdílí svou autoritu. Služba vedení je ale darem Ducha svatého, který je určen ke službě v církvi v lásce.27 Rozhodování v církvi závisí na vedení Ducha svatého, které rozlišujeme skrze naslouchání Božímu slovu a jeden druhému. Duch svatý také vyjasňuje možné dvojznačnosti v rozhodování.28

Koinonia na starocírkevním základě

Soubor dokumentů z pravoslavně-starokatolického dialogu

Církev se zjevuje v Kristu a Duchu svatém. Duch svatý byl církvi o letnicích seslán k jejímu posvěcení a posílení apoštolů v jejich dílu. Duch svatý oživuje tuto jednu církev – tělo Ježíše Krista, který jí je hlavou.29 Tuto hlavu – Ježíše Krista, Duch svatý s tělem – tedy církví, spojuje.30 Církev je chrámem Ducha svatého, kde věřící poznávají navzájem v Duchu svatém pravdu. Církev je také Bohem povolaný, Kristem vykoupený a Duchem svatým osvícený lid,31 ve kterém je Ježíš přítomný skrze Ducha svatého a do kterého Bůh skrze Ducha svatého vlévá svou lásku. 32 Duch svatý poskytuje věřícím v církvi spásu a je v ní neustále přítomný.33 Duch byl církvi dán jako Přímluvce, Duch pravdy, aby v ní navždy zůstal a uvedl ji do plnosti pravdy.34 Církev svou moc vykonává v moci Ducha svatého v autoritě Ježíše Krista. V Duchu svatém se také děje poznání Božské pravdy, která věřící v církvi osvobozuje. Ve křtu a biřmování přijímá věřící dary Ducha svatého, aby dosvědčoval evangelium ve světě. Církevní autorita ve všech stupních a způsobech jejího výkonu předpokládá Ducha pravdy, lásky, pokory a svobody.35 Duch svatý svědčí o Ježíši Kristu, a proto církev, osvícena Duchem svatým, také svědčí o Kristu, o Jeho učení a o předávání apoštolské tradice. Duch svatý zásadním způsobem inspiroval Písmo, proto je vedení církve v Duchu svatém vykonáváno přísně v souladu s Písmem a tradovaným apoštolským učením. Duch svatý církev všechno učí a upomíná ji na vše, co Ježíš Kristus řekl. Proto je církev neomylná – její neomylnost pochází od Ježíše Krista a Ducha svatého. Ekumenický koncil, který rozhoduje za pomoci Ducha svatého, je též neomylný.36

Podobnosti a rozdíly dokumentů

Tato část si všímá podobnosti a rozdílů v těchto oblastech: založení církve a zvěstování evangelia, charismata a služby, svátosti, výkonná moc církve a Písmo.

Pro lepší přehlednost jsou názvy dokumentů zkráceny: Lumen Gentium (dále jen LG), Církev Ježíše Krista (dále jen CJK), Církev: Na cestě ke společné vizi (dále jen CSV) a Koinonia na starocírkevním základě (dále jen KSZ).

Založení církve a zvěstování evangelia

Všechny dokumenty se k této oblasti vyjadřují velmi květnatě a někdy až abstraktně, proto tu zmíním jen pár konkrétních bodů. Roli Ducha svatého jako toho, který církev povolal, vede a řídí, zmiňují všechny dokumenty až na KSZ. Ten zmiňuje Ducha svatého jako toho, který církev nepovolal, ale zjevil.37 Dále pak zmiňuje, že Duch svatý církev posvěcuje, což se shoduje s LG.38 KSZ a CSV se shodují v tom, že Duch svatý uvádí církev do plnosti pravdy.39 CJK a CSV se shodují v tom, že je možno dosáhnout jednoty v Duchu svatém.40 Ostatní dva dokumenty se k otázce jednoty vzhledem k Duchu svatému nevyjadřují. Všechny dokumenty až na CJK píší, že Duch svatý uvádí lid k dobrému dílu evangelizace a k plnění Božího plánu.41 Jediný CJK zdůrazňuje, že jen pod vedením Ducha svatého můžeme ohlašovat evangelium, a přitom čerpat z kulturního dědictví svých posluchačů a tím přispívat k blahu společnosti.42

Charismata a služby

Této oblasti se dotýkají pouze dva dokumenty, a to LG a CSV, ostatní dva texty se o charismatech a službách daných Duchem svatým věřícím v církvi nezmiňují. LG a CSV se shodují v tom, že Duch svatý uděluje dary, jak sám chce, a že tyto dary mají sloužit k užitku církve, k jejímu budování a pro společné dobro.43 CSV ještě zmiňuje, že Duch svatý mimo jiné rozmanitými službami církev vyživuje a oživuje, a také, že služba vedení je darem Ducha svatého a má se vykonávat v lásce.44 LG zase píše navíc o tom, že posuzování pravosti darů přísluší církevním představeným a že také oni nemají zhášet oheň Ducha svatého.45

Svátosti

Každá z církví uznává jiný počet svátostí, proto se tu zabývám jen křtem, biřmováním a Večeří Páně/eucharistií. Ke křtu se vyjadřují všechny dokumenty. LG chápe křest jako svátost, kdy Duch svatý posvěcuje věřícího a duchovní chrám a královské kněžstvo.46 KSZ píše, že skrze křest a biřmování dotyčný přijímá dary Ducha svatého.47 CJK zmiňuje, že Duch svatý skrze křest a Večeři Páně shromažďuje a buduje svůj lid.48 CSV píše, že ve Večeři Páně se může zakoušet jednota, kdy je vzýván Duch svatý, aby proměnil prvky chleba a vína i věřící samotné.49

Výkonná moc církve

Otázky ohledně výkonné moci církve, hierarchie, ordinované služby nebo neomylnosti jsou velkým tématem debat a neshod v církvích. O této oblasti se v souvislosti s Duchem svatým nezmiňuje dokument CJK. Zbývající tři dokumenty se shodují v tom, že církev řídí Duch svatý, ale forma řízení je u každého dokumentu, a tedy i církevního prostředí, jiná. LG vyzdvihuje roli biskupů, kterým je skrze vkládání rukou a slova svěcení udělena milost Ducha svatého v plnění svého poslání. Biskupové objasňují víru ve světle Ducha svatého. Římský biskup je neomylný v otázkách víry, protože jeho definice víry byly pronesené s přispěním Ducha svatého, a tak jsou tedy nezměnitelné. Duch svatý také v církvi udržuje neztenčenou formu řízení církve, jak jí ustanovil Ježíš Kristus.50 CSV uvádí, že se církve neshodují ohledně institucionálních struktur v církvi. Bere službu vedení jako dar Ducha svatého a píše, že ordinovaná služba by měla vést k apoštolskosti církve. Také uvádí, že rozhodování v církvi závisí na vedení Ducha svatého.51 KSZ zastává postoj, že církev svou moc vykonává v moci Ducha svatého. Duch svatý církev všechno učí a připomíná ji vše, co učil Ježíš Kristus. Proto je církev neomylná – její neomylnost vychází od Ježíše Krista a Ducha svatého.52

Písmo

K Písmu s ohledem na Ducha svatého se vyjadřují pouze dva dokumenty, a to CSV a KSZ. Oba tyto dokumenty se shodují v tom, že Duch svatý Písmo inspiroval. CSV dodává, že na základě toho Duch svatý vede věřící k zachovávání věrnosti evangeliu.53 KSZ zastává názor, že právě proto je vedení církve v Duchu svatém vykonáváno přísně v souladu s Písmem a tradovaným apoštolským učením.54

Shrnutí

Můžeme si všimnout, že některé dokumenty se více zabývají určitou oblastí podrobněji, a naopak některou z dalších oblastí opomíjejí nebo jí věnují o dost méně pozornosti. Lumen Gentium se velmi květnatě vyjadřuje o roli Ducha svatého, co se týče založení církve a jeho působení v ní, několikrát se v textu také zmiňuje o darech a službách Ducha svatého, ale na rozdíl od CSV a KSZ úplně opomíjí Písmo. Církev Ježíše Krista se o Duchu svatém nijak obšírně nezmiňuje. Například úplně vynechává oblast charismat a služeb, výkonné moci církve a Písma. Naopak dokument Církev: Na cestě ke společné vizi se k roli Ducha svatého v církvi vyjadřuje velmi široce a jako jediný dokument se vyjadřuje ke všem pěti oblastem. Koinonia na starocírkevním základě se až na oblast charismat a služeb vyjadřuje také ke všem oblastem, avšak ne nijak moc dopodrobna.

1 Viz Lumen Gentium, ods. 2

2 Viz tamtéž, ods. 4

3 Viz tamtéž, ods. 7

4 Viz tamtéž, ods. 10

5 Viz tamtéž, ods. 11

6 Viz tamtéž, ods. 12

7 Viz tamtéž, ods. 15

8 Viz tamtéž, ods. 16

9 Viz tamtéž, ods. 25

10 Viz tamtéž, ods. 27

11 Viz tamtéž, ods. 34

12 Viz Církev Ježíše Krista, s. 4

13 Viz tamtéž, s. 5

14 Viz tamtéž, s. 6

15 Viz tamtéž, s. 7

16 Viz tamtéž, s. 24

17 Viz BIBLE – Písmo svaté Starého a Nového zákona, český ekumenický překlad. 21. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2016: „Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.“ (1 Kor 12,12-13)

18 Viz Církev: Na cestě ke společné vizi, s. 34

19 Viz tamtéž, s. 56

20 Viz tamtéž, s. 38-39

21 Viz tamtéž, s. 51

22 Viz tamtéž, s. 41

23Viz tamtéž, 42

24 Viz tamtéž, s. 43

25 Viz tamtéž, s. 52

26 Viz tamtéž, s. 44

27Viz tamtéž, 55

28 Viz tamtéž, s. 56

29 Viz Koinonia na starocírkevním základě, s. 41-42

30 Viz tamtéž, s. 58

31 Viz tamtéž, s. 53

32 Viz tamtéž, s. 57

33 Viz tamtéž, s. 47 (Ireneus: „Kde je církev, tam je Duch svatý, a kde je Duch svatý, tam je církev a veškerá milost.“)

34 Viz tamtéž, s. 49 a 52

35 Viz tamtéž, s. 51

36 Viz tamtéž, s. 51-53

37 Viz Koinonia na starocírkevním základě, s. 41

38 Viz tamtéž, s. 41, Lumen Gentium, ods. 4

39 Viz Koinonia na starocírkevním základě, s. 49, Církev: Na cestě ke společné vizi, s. 41

40 Viz Církev: Na cestě ke společné vizi, s. 34, Církev Ježíše Krista, s. s. 24

41 Viz Církev: Na cestě ke společné vizi, s. 43, Koinonia na starocírkevním základě, s. 52, Lumen Gentium, ods. 16

42 Viz Církev: Na cestě ke společné vizi, s. 39

43 Viz Lumen Gentium, ods. 12, Církev: Na cestě ke společné vizi, s. 43

44 Viz Církev: Na cestě ke společné vizi, s. 42 a 55

45 Viz Lumen Gentium, ods. 12

46 Viz tamtéž, ods. 10

47 Viz Koinonia na starocírkevním základě, s. 51

48 Viz Církev Ježíše Krista, s. 5

49 Viz Církev: Na cestě ke společné vizi, s. 52

50 Viz Lumen Gentium, ods. 25-27

51 Viz Církev: Na cestě ke společné vizi, s. 44 a 56

52 Viz Koinonia na starocírkevním základě, s. 51-53

53 Viz Církev: Na cestě ke společné vizi, s. 41

54 Viz Koinonia na starocírkevním základě, s. 53