Ekumenické kalendárium

sestavil Jaroslav Vokoun, doplnil Martin Vaňáč

 

Březen

 

1. Založena Jednota bratrská (1457), tradiční datum, k usazení Bratří na Litickém panství ve vsi Kunvaldu poblíž města Žamberku došlo koncem roku 1457 nebo na jaře 1458.

2. John Wesley (1703-1791), anglický teolog a kazatel, spolu se svým bratrem Charlesem usiloval o obnovu státní anglikánské církve cestou modlitebních kroužků k metodickému pěstování osobní zbožnosti, odtud název „metodismus“.

4. Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809-1852), ruský spisovatel.

7. Perpetuaa Felicita (+202/203): vznešená Perpetua a otrokyně Felicita byly spolu s dalšími katechumeny v Kartágu zatčeny, ve vězení pokřtěny a poté předhozeny dravé zvěři v době pronásledování za císaře Septima Severa. Tomáš Akvinský (1225-1274), jeden z nejvýznamnějších středověkých filozofů a teologů, člen dominikánského řádu, prof. na univerzitě v Paříži; po jeho smrti bylo několik vět z jeho děl odsouzeno, v roce 1323 byl svatořečen a roku 1567 prohlášen za „učitele církve“; učitelský úřad římskokatolické církve jej pokládá za „učitele myšlení a za vzor teologického bádání“ (encyklika Fides etratio, 1998, čl. 43).

9. Čtyřicet křesťanských vojáků římské legie v Sebaste (dnes Sivas v Turecku) u hranic římské říše s Arménií bylo podle legendy kolem roku 320 odsouzeno kvůli neochotě obětovat pohanským bohům, zemřeli, když museli stát celou noc nazí na zamrzlém rybníku.

12. Řehoř Veliký (asi 540-604), nejvýznamnější papež raného středověku a od roku 1295 „učitel církve“, pocházel ze šlechtické rodiny, zřídil benediktinský klášter, do kterého sám vstoupil, byl prvním mnichem zvoleným papežem, věnoval se reorganizaci církevní správy a podpoře misijní činnosti, zvolil si titul „služebník služebníků Božích“; Martin Luther si jej vážil; Jan Pavel II. tento titul označil za „nejlepší možnou ochranu proti riziku oddělení moci od služby“(Ut unum sint, 1995, čl. 88), ŘKC roku 1969 přesunula památku na 3. 9., což je den jeho vysvěcení na biskupa.

13. Mikuláš z Pelhřimova (asi 1385-1460?), táborský biskup a teolog, účastník jednání na basilejském koncilu (1433), po porážce Tábora Jiřím z Poděbrad (1452) vězněn v Poděbradech, kde zemřel. Náboženský mír kutnohorský (1485), zaručoval katolíkům i utrakvistům rovnoprávnost, byl uzavřen na 31 let, roku 1512 prodloužen natrvalo, platil do 1627, nevztahoval se na Jednotu bratrskou.

17. Patrik (asi 385-461), misionář a biskup v Irsku, jako dítě byl unesen piráty do Irska, kde byl otrokem, později se stal mnichem a vrátil se do Irska jako misionář. Walter Nigg (1903-1988), reformovaný teolog, spisovatel a profesor církevních dějin na Univerzitě v Curychu.

18. Cyril Jeruzalémský (asi 315-386), teolog a biskup v Jeruzalémě, jeho katecheze podávají důležité svědectví o názorech na křest a eucharistii, v roce 1882 prohlášen „učitelem církve“.

19. Josef, snoubenec P. Marie a pěstoun Ježíše Krista, informují o něm pouze evangelia a legendy, úcta se rozvinula teprve v novověku. Georg Calixt (1586-1656), luterský teolog, hledal základ pro shodu mezi konfesemi a našel ji ve shodě prvních pěti staletí, tzv. consensus quinquesaecularis; to vyvolalo kritiku mezi protestantskými teology, tzv. synkretistický spor. Michael Weisse (1488-1534), vratislavský mnich, vstoupil do bratrského společenství v Litomyšli, sestavil bratrský kancionál v němčině.

20. Joachimz Fiore (asi 1130-1202), opat cisterciáckého klášterav Kalábrii, autor exegetických a apokalyptických spisů.

21. Benediktz Nursie (asi 480-547), zakladatel řádu benediktinů, otec západního mnišství, založil klášter na Montecassinu (529), v ŘKC se připomíná 11.7., v den přenesení jeho ostatků, roku 1964 prohlášen patronem Evropy. Thomas Cranmer (1489-1556), první nekatolický arcibiskup z Canterbury (1533), autor Common Prayer Book (1549), byl upálen za vlády Marie I. Katolické neboli Krvavé.

22. Jiří z Poděbrad (1420-1471), správce království a zvolený český král(1458), pokusil se o vytvoření všeobecné mírové unie (1464). Jonathan Edwards (1703-1758), teolog akazatel, ovlivnil první velké náboženské probuzení v Severní Americe.

23. Nikolaj Alexandrovič Berďajev (1874-1948), ruský filozof a náboženský myslitel, od roku 1922 v emigraci v Berlíně a v Paříži.

24. Paul Couturier (1881-1953), kněz lyonské diecéze, podporoval modlitby za jednotu křesťanů. Oscar Arnulfo Romero (1917-1980), arcibiskup v San Salvadoru, byl zastřelen během mše.

25. Zvěstování Páně, zavedení svátku zřejmě souvisí s jarní rovnodenností, která byla považována za první den stvoření, Kristovy narozeniny, den jeho početí nebo i den jeho smrti na kříži.

27. Mistr Eckhart (kol. 1260-1327), německý mystik, člen dominikánského řádu.

30. Jan Klimak (+ kol. 649), poustevník a opat kláštera na Sinaji, přízvisko „Klimakos“ má podle svého nejslavnějšího asketického díla Žebřík.

31. Isaac Newton (1643-1727), britský matematik, fyzik a astronom, jeden z nejvýznamnějších přírodovědců, věnoval se také filozofii a teologii.