Liturgie obnovy závazků lektorů a akolytů

autor: 

1. Zpěv (srov. Ž 51, 12-14)

/:Stvoř vemně srdce čisté, Bože

a duchapřímého obnov v nitru mém.:/

Jen měnezamítej od tváře své,

Bože Duchasvého neodmítej:

dej ať senavrátí radost ze spásy tvojí

a duchapřímého obnov v nitru mém.

2. Úvod k liturgii, úkon pokání

3. Gloria, Gloria, Gloria, Patri et Filio, Gloria, Gloria,Gloria, Spiritui Sancto

4. Vstupní modlitba

Bože,tys pomazal svého Syna Duchem svatým,

poslals ho světu jako Pána a Mesiáše;

a nám dáváš účast na jeho poslání:

posiluj nás, abychom toto poslání věrně plnili

a vydávali svědectví,

že on přináší světu vykoupení.

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje na věky věků. Amen.

5. Úvod k liturgii slova

6. 1. čtení Joz 24, 13-18

Toto praví Hospodin:Daljsem vám zemi,

na kterou jste nevynaložiližádnounámahu, města, která jste nestavěli,

ale sídlíte v nich, vinicea olivoví, které jste nesázeli, a přece z nich jíte.

Bojte se tedy Hospodina aslužte mu bezvýhradně a věrně.

Odstraňte božstva, kterýmvaši otcové sloužili za řekou Eufratem

a v Egyptě, a služteHospodinu. Jestliže se vám zdá,

že sloužit Hospodinu jezlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit:

zdabožstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebobožstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte.

Já a můj dům budeme sloužitHospodinu." Lid odpověděl:

"Jsme daleci toho,opustit Hospodina a sloužit jiným bohům!

Naším Bohem je přeceHospodin.

On nás i naše otce vyvedlz egyptské země, z domu otroctví.

On činil před našimi zrakyta veliká znamení,

opatroval nás na celécestě, kterou jsme šli,

i mezi každým lidem, skrzenějž jsme procházeli.

Hospodin zapudil od náskaždý lid, i Emorejce sídlící v zemi.

Také my budeme sloužitHospodinu. On je náš Bůh."

7. Responsoriální žalm (Ž 78, 1-7)

Responsorium:Naši otcové nám vyprávěli o Hospodinově moci

a o jeho slavných činech. (nebo: OslavujteHospodina, neboť je dobrý.)

Slyš, můjlide, mé naučení, naprav uši slovům mých úst!

Otevřu k průpovědi sváústa, vyložím tajemné události z pradávných dob.

Co jsmeslyšeli a poznali, co nám otcové vyprávěli,

nezatajíme jejich synům,příštímu pokolení budeme vypravovat

slavné Hospodinovy činy ijeho moc, podivuhodné skutky jím vykonané.

Dal totižJakubovi nařízení a stanovil příkaz pro Izraele,

aby o tom, co poručil našimotcům, poučili své syny.

Má to znátpříští pokolení, synové, kteří se narodí,

mají to vyprávět svýmdětem, aby vložili svou důvěru v Boha,

aby nezapomněli na božískutky a zachovávali jeho nařízení.

8. 2. čtení 2 K 4, 5-9

Bratři a sestry.Nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vašeslužebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ,ze tmy ať zazáří světlo', osvítilnaše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.

Tento poklad máme však v hliněných nádobách, abybylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsmetísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v koncích;jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsmeporaženi.

9. Zpěv před evangeliem(tradicionál Vás posílám)

1. Vás posílám rozsévat lásku, ke světlu zvát a z pravdy žít,

vásposílám, život dát v sázku, všem potřebným nablízku být.

2. Již mnozí z nás tak přislíbili, však těžký kříž nechtějí nést,

na cestáchsvých se zabydlili, jim vlastní „já“ nade vše jest.

3. nechtějte spát v milosti době, co chvíli den se nachýlí,

nechtějtežít jen sami sobě, tak žijí ti, kdo zradili.

10. Evangelium J 1, 35-51

Druhéhodne byl Jan opět na břehu Jordánu s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše,jak jde okolo, a řekl: ,,Hle, beránek Boží.'' Ti dva učedníci slyšeli, co řekl,a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal sejich: ,,Co chcete?'' Řekli mu: ,,Rabbi (což přeloženoznamená: Mistře), kde bydlíš?'' Odpověděl jim: ,,Pojďte a uvidíte!'' Šli tedy,viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne.Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, bylOndřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu:,,Nalezli jsme Mesiáše (což je v překladu: Kristus).'' Přivedl ho k Ježíšovi.Ježíš na něj pohleděl a řekl: ,,Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Petr).'' Druhého dne se Ježíšrozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: ,,Následuj mě!''Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova;Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: ,,Nalezlijsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.'' Natanael mu namítl:,,Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?''Filip mu odpoví: ,,Pojď a přesvědč se!'' Ježíš spatřil Natanaela,jak k němu přichází, a řekl o něm: ,,Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti.''Řekl mu Natanael: ,,Odkud mě znáš?'' Ježíš muodpověděl: ,,Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem.'' ,,Mistře'',řekl mu Natanael, ,,ty jsi Syn Boží, ty jsi králIzraele.'' Ježíš mu odpověděl: ,,Ty věříš proto, že jsem ti řekl: ,Viděl jsemtě pod fíkem' ? Uvidíš věci daleko větší.'' A dodal: ,,Amen, amen, pravím vám,uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka.''

11. Homilie

12. Obnova závazků sebeodevzdání službě církevní obci

Vy bratři pověření zvláštními službami,

kteří jste před lety na sebe vzali povinnost

sloužit účinné přítomnosti neviditelného Kristav našem světě

svědectvím slova i činu,

můžete dnes k užitku všech znovu před svouobcí

stvrdit své tehdejší rozhodnutí.

Ptám se přítomných lektorů:

Chcete v poslušnosti svému charismatu

odpovědně sloužit božímu slovu, aby žilov obci i mimo ni?

Ano.

Chcetev poslušnosti Duchu svatému

a v porozumění potřebám své místní církve

vyznávat důvěru v Krista a jeho evangeliumsvými slovy i postoji

jako kvalifikovaní svědkové pravdyZmrtvýchvstalého?

Ano.

Ptám se také vás,přítomných akolytů:

Chcete v poslušnosti svému charismatu

sloužit společenství církve a Kristově přítomnostiv něm

jako znamení boží věrnosti světu?

Ano.

Chcetesvou pomocí při rozdílení svátostných způsob

i vlastní vydanostípotřebám své místní církve

vyznávat svoji víru v Ježíše který i pro násláme chléb

a dodnes je přítomen ve svátosti, slově I vespolečenství?

Ano.

Kéžjsou tedy tyto vaše služby pro celou věřící obec

zřetelným znamením štědrosti Ducha svatého,

Ducha, který ve vás probudil odvahu sloužit bližním

ve chrámu z kamene i ve chrámu z živýchbytostí,

sloužit v Duchu i pravdě

s odvahou, rozvahou i pokorou.

Amen.

A nyní se obracím na vás všechny ostatní,

kteří jste svědky obnovy závazků k různýmformám

jediné služby Krista vydávajícího se církvi:

Modlete se za tyto služebnice a služebníky,

i za ty, kterým budou moci posloužit,

I za sebe navzájem v obou těchto rolích:

Prosme společně Pána, aťnaplní svojí obec svatým Duchem,

který se zastává všech potřebných.

Kyrie eleison(zpěv Taizé)

ProsmePána, ať naplní svým svatým Duchem

své lektory, i akolyty,

ať jim dá všechny potřebné dary, aby s užitkemkonali svou službu

a byli čitelným znamením toho, že každý, kdo věří,

má v Kristu bezpečnou spásu.

Kyrie eleison(zpěv Taizé)

Kéžnás Pán zachová ve své lásce a dovede nás všechny

do společenství života tváří v tvář Trojjedinému Bohu.

Amen.

13. Pozdravení pokoje

14. Otče náš

15. Požehnání

Milosrdný Bůh nás volá, abychom i v utrpenínásledovali příklad lásky jeho Syna: ať nám dá věrnost a vytrvalost ve službě aprovází nás svým požehnáním.

Amen.

Ukřižovaný Kristus nás svou smrtí vysvobodilz věčné smrti;

ať nás jeho Duch učí vynalézavosti v životěpro druhé

a dá nám tím účast na svém umění věčného života.

Amen.

Ukřižovaný Kristus se pro nás ponížil ažk smrti;

ať nám dá ducha pravé pokory,

která umožní vás jednou povýšit ke slávě vzkříšení.

Amen.

Požehnej nás všemohoucí Bůh, Otec, Syn i Duchsvatý.

Amen.

16. Zpěv - Magnificat