Zprávy

autor: 

Dne 4. února 2001 slaví své 70. narozeniny dlouholetý redaktor nakladatelství Vyšehrad Jaroslav Vrbenský. Jeho zásluhou nakladatelství vydalo desítky kvalitních populárně křesťanských i odborně teologických knih jak před rokem 89, tak po něm. Getsemany vděčí Jaroslavu Vrbenskému i za práci v redakční radě časopisu.

Tomáš Becket ekumenicky

Budapešť (KAP) Ve znamení nové Evropy se uskutečnila vzpomínková slavnost na Tomáše Becketa v katedrále v Ostřihomi za předsednictví maďarského primase. Při ekumenické bohoslužbě, které se zúčastnili i representanti anglikánské církve, biskup Gaspar Ladocsi vyzdvihl tři Becketovy ctnosti: věrnost v přátelství, rozhodnost v povolání a průhlednost v rozhodnutích. Jako kancléř anglického krále Jindřicha II. měl ve svých důležitých politických rozhodnutích vždy na mysli zájmy církve a lidu.

Při příležitosti oslav Tomáše Becketa se v Ostřihomi uskutečnil seminář, na kterém ministr zdravotnictví István Mikola referoval o křesťanských kořenech Evropy a vzpomenul setkání tehdejšího maďarského arcibiskupa Lukacse Banffyho s Tomášem Becketem v Paříži. Tehdy vznikl jeden z přátelských mostů mezi kontinentem a britskými ostrovy. Tomas Glaser jako zástupce Maďarska u EU potvrdil nutnost etických základů politických rozhodnutí. Evropa potřebuje společné etické zarámování, pramenící ze společné minulosti a postavené na pravdě.

Poprvé se dny Tomáše Becketa konaly v Ostřihomi v roce 1981, pod záštitou maďarského primase kardinála Lászlo Lékaie. V podmínkách totalitního režimu byla připomínka Tomáše Becketa, který bojoval za svobodu církve a položil za ni i život, zvláště významná.

Hrozí liturgii individualismus?

Paříž-Řím (KAP) Liturgie katolické církve je ohrožena kulturou individualismu, říká prefekt vatikánské Kongregace pro nauku víry, kardinál Joseph Ratzinger. Individualismus zpochybňuje jednotnou celosvětovou liturgii stejně jako jednotné vyznávání víry. Jak se jednotlivá katolická společenství stále více dávají na cestu liturgické tvořivosti, ztrácejí za zřetele právě to, co je katolické. Liturgie je centrální prvek církve, nenechá se měnit den ze dne. Avšak každá generace musí hledat, co na liturgii zlepšit, tak, aby byla práva svým kořenům a svému duchu. Podle kardinála tak v každé generaci samovolně dochází k liturgické reformě.

Hon na křesťany v Arábii

Vatikán-Rijád, (KAP) V Saúdské Arábii je od léta minulého roku uvězněno pro vyznávání víry třináct věřících křesťanů, přistěhovalců za prací. Jedná se o převážně o etiopské a eritrejské křesťany, ale i jednoho Filipínce, Inda a Nigerijce. Ti byli náboženskou policií přistiženi při soukromém modlitebním shromáždění. I přes výzvy zastupitelstev Indie a Nigérie nebyli tito křesťané propuštěni v rámci generální amnestie na konci ramadánu. Zůstali uvězněni, protože v Saúdské Arábii je každý křesťanský vnější projev víry pokládán za těžký zločin.

Podle státní doktríny v Saúdské Arábii, která je založená na principech wahábitské teologie, je oblast Arabského poloostrova chápána jako haram, svatá půda, na které se tedy smí praktikovat jen islámské náboženství.

Veřejné spálení Nového zákona vedlo k propuštění učitele

Jerusalém (KAP) Veřejné spálení výtisku Nového zákona stálo místo vedoucího školy a jednoho z učitelů státní náboženské základní školy v Bet Šemeš, které nechala propustit generální ředitelka ministerstva školství, Ronit Tiroschová. Učitel objevil u jednoho zžáků evangelium, které žák dostal od křesťanského misionáře. Po poradě s ředitelem učitel knihu před shromážděným žactvem spálil.

Tiroschová pokládá za otřesné, když vychovatel se nechá strhnout k něčemu takovému, jako je pálení knih, zvláště když se jedná o knihu s náboženským významem.

Abbé Pierre opět vyhlášen nejoblíbenějším Francouzem

Paříž (KAP) Otec chudých abbé Pierre (89) je podle francouzského deníku Journal du Dimanche nejoblíbenějším Francouzem. V anketě byl označen za nejceněnější a nejsympatičtější osobnost. Na druhém místě se umístil judista David Douillet, následovaný zpěvákem Jean-Jacques Goldmannem, fotbalistou Zinedine Zidanem a hercem Jean-Paul Belmondem.

Abbé Pierre je zakladatelem Společenství Emauz. Společně vytvořili hustou sít útočišť pro bezdomovce po celé Francii. Emauzské hnutí je nyní rozšířeno ve více než třiceti zemích s okolo 300 společenstvími, po pádu komunismu začalo působit i v České republice.

Kněz byl za nejoblíbenějšího Francouze zvolen již roku 1999. Jak řekl abbé Pierre v rozhovoru pro pořádající deník, nemá z ankety žádnou radost: "Pokud je ve Francii okolo miliónu špatně zajištěných domácností a 800 000 bezdomovců, nemůžu se z toho radovat."

Internet: Bůh poráží peníze

Washington (KAP) Okolo 40% všech obyvatel Spojených států hledá na internetu náboženské informace. Jak plyne z jedné studie zveřejněné ve Washingtonu, mnohem méně lidí pátrá na webu po bankovních a burzovních společnostech nebo po hazardních hrách. Denně prohlíží a hledá náboženské informace asi 3 000 000 Američanů. K nárůstu došlo zejména po teroristických útocích 11. září, zvláště se zvýšil zájem o informace o islámu.

Špinavá kampaň okolo kandidáta na arcibiskupa

Londýn (KAP) Anglikánský biskup z Rochesteru, Michael Nazir-Ali, původem Pákistánec, jeden z možných nástupců anglikánského primase George Careye, se stal obětí rasistické kampaně.

V tisku se totiž nedávno objevily zprávyo šetření prováděném uvnitř církve. Bylo zdůrazněno, že byl v mládí katolíkem a je prý proto katolicky orientován. Při šetření měl prý podávat zkreslené údaje o svém akademickém vzdělání a věku. Obé se však ukázalo jako nepodložené.

Následník trůnu princ Charles jako budoucí hlava anglikánské církve Anglie má jiného kandidáta: londýnského biskupa Richarda Chartrese, který je zastáncem tradicionalistického směru v církevním vedení. Chartres platí za odpůrce kněžského svěcení žen, za kterým stojí Nazir-Ali. Chartres je také ochoten princi Charlesovi tolerovat jeho intimní vztah s Camillou Parker Bowlesovou.

Drewermann: 10 let zákazu

Frankfurt (KAP) Před deseti lety, 9. ledna 1992, zakázal paderbornský arcibiskup Johannes Joachim Degenhardt teologovi Eugenu Drewermannovi kázat. Tehdy byl na teologa uvalen i zákaz učit. Dnes 61l etý kněz a psychoterapeut Drewermann prosazoval osobitou interpretaci bible ve vztahu k lidskému strachu, osobní bídě a neštěstí. Oficiální církev obvinil z dogmatismu a nesprávné interpretace bible.

Roku 1989 se ve své knize Klerikové Drewermann pokusil odkrýt eklesiologické neurózy kněžského stavu. Mezi jeho další díla patří román o upáleném kacíři Giordanu Brunovi a velmi populární hlubinně psychologické interpretace pohádek.

Ekumenismus: Není cesty zpět

Vatikán (KAP) Podle slov papeže Jana Pavla II. již není možný obrat nazpět na cestě k jednotě křesťanů, jak prohlásil před ekumenickou delegací z Finska. Jan Pavel II. potvrdil, že doufá v nepřebernou sílu Ducha, která umožňuje vždy nové překvapení. Jako cíl označil úplnou a jistou jednotu všech křesťanů. Katoličtí a luterští biskupové navštěvují společně Řím tradičně na svátek sv. Jindřicha.

Ne advokátům u rozvodu

Vatikán (Deníky Moravia) Papež Jan Pavel II. potvrdil své rozhodně zamítavé stanovisko k rozvodům, když vyzval advokáty katolického vyznání, aby odmítali zastupovat strany při rozvodovém řízení s odůvodněním, že jim to neumožňuje svědomí. Papež přitom zdůraznil, že rozvod je nutné chápat jako "zlo" a "protiprávní" akt. Rozvod přitom označil za "ránu na těle společnosti". Upozornil, že"nerozlučitelnost manželského svazku nemůže být chápána jako pouhá soukromá volba, protože jde o jeden z úhelných kamenů celé společnosti".

Fórum pravověrných

Mnichov (KAP) Německé Katolické fórum plánuje letoskongres ve Fuldě, na který byl pozván i kardinál Joseph Ratzinger. Pořadateléchtějí oslovit všechny katolíky věrné svatému otci a ty, kteří chtějí přispívatk nové evangelizaci Německa. V roce 2000 založené Fórum se chápe jako volný svazek papeži a církvivěrných katolíků.

95% mladých Irù věří v Boha

Dublin (KAP) Okolo 95 % všech mladých Irů věří vBoha a více méně pravidelně se modlí. Jen 8 % mladých lidí mezi 15 a 30 lety nemá žádné náboženské zkušenosti a cítění. Pět procent říká, že se nikdy nemodlilo. Tři procenta myslí, že smrtí vše končí a 62% je naopak pevně přesvědčeno o existenci posmrtného života.

Vatikán volá po zesílení dialogu mezi náboženstvími

Vatikán (KAP) Vatikán požaduje posílení dialogu mezi náboženstvími, aby se odstranilo nebezpečí náboženských konfliktů. V poselství pro hinduisty k svátku divali se říká, že válka, násilí ve jménu víry jsou protikladem skutečného náboženství. Jsou nebezpečím i pro jeho samé další trvání. Aby se odstranily příčiny agrese, je třeba společně diskutovat a spolupracovat. Dialog povede k rovnoprávnosti tehdy, poznáme-li skutečné rozdíly mezi náboženstvími. Poselství podepsal president papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Francis Arinze.

Stručná oznámení

Vyšel sborník z loňského ekumenického setkání v Teplé „Sedmkrát za den Tě chválím" s tématem liturgické modlitby denních dob. Obsahuje přednášky P. Hroznaty, F. Janouška, Jaroslava Vokouna a Petra Slámy, v elektronické podobě je k dispozici na internetové adrese www.volny.cz/jodok. Tuto brožuru lze objednat na adrese Karel Šimr, Lipová 36, 301 65 Plzeň.

Diskusní víkend z cyklu „Duchovní cestydo 21. století“ s tématem O čtení a chápání Bible (kreativní metody – teorie a praxe) se koná 1.-3. 3. 2002. Přednáší ThDr. Petr Chalupa (CMTF Olomouc). Kontakt a přihlášky: Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták 26, 763 16, tel. 067/7911065, 7912536. E-mail: disfryst@volny.cz, http://www.volny.cz/dis fryst. Cena (ubytování a strava): 370 Kč studenti, 490 Kč ostatní. Při účasti pouze na sobotním tematickém programu 110 Kč. Srdečně zveme!