Zprávy

autor: 

 

Anglikánští biskupové kritizují obchod se zbraněmi

Londýn(KAP) Anglikánští biskupové ostře kritizují anglickou zbrojní politiku vůči rozvojovým zemím. Platné zákony nebrání prodeji zbraní do chudých zemí, tvrdí biskupové. Horní sněmovna plánuje opatření k zamezení tohoto druhu vývozu. Tato opatření by měla být taková, aby se zabránilo rozvojovým zemí používat již tak skrovné zdroje k nákupu zbraní. V novém zákoně by podle přání biskupů mělo být pevně stanoveno, že Velká Británie neschvaluje obchod se zbraněmi, který poškozuje rozvojové země. Jako příklad uvedli biskupové prodej protileteckého obranného systému v ho­dnotě 46 milionu euro do Tanzanie. Objem britského prodeje zbraní stoupl během tří let z 85,4 milionů Euro na 328 milionů Euro.

Duchovní povolání jako alternativní životní koncept

Vídeň (KAP) Význam duchovního povolání jako alternativní životní formy podtrhl vídeňský mediální teolog P. Augustin Pötscherpři příležitosti světového dne řeholníků 2. února. Řekl, že jít za povoláním, přijmout ho, znamená otevřít se jinému životu než je dnešní úsilí o sociální prestiž, kariéru a sebeprosazení. Říkám-li ano k božímu volání, přijímám život a nemusím se již za ním usilovně pachtit. Pötscher sám je jíž 28 letu bratří servitů. Předtím pracoval jako novinář. Říká: Je pro mě velkou úlevou vědět, že ten, kdo mě povolal, mě již neopustí. Nelitoval jsem tohoto kroku ani vteřinu.

Život se totiž stává hlubším a širším, avšak neznamená to vstup do země duchovních budižkničemů. Člověk musí patřit k konkrétnímu společenství v určité církvi. Pro řeholníka je důležité, že nejde o teoretickou otázku: Dlouholeté hloubání o tom, zda říci ano či ne duchovnímu povolání, člověka jen zdržuje. Povolání je riziko pustit se do konkrétní životní praxe. A jistota konečně přichází od Boha, a ne na základě mého mudrování.

Teologické kurzy pro dospělé: zájem stoupá

Vídeň (KAP) Stoupající zájem o účast v teologických kurzech pro dospělé zaznamenali ve Vídni. V roce 2000 bylo přijato 314 nových účastníků, nyní se jedná o 407 osob, které se přihlásily do dvouletého kurzu. Vypovídá to o tom, že lidé hledají životní orientaci. Hlubší teologické vzdělání pomáhá k rozvoji vlastní spirituality, odkrytí křesťanských hodnot a překlenutí období krizí víry.Teologické kurzy pro dospělé ustanovené vídeňskou diecézí existují již 60 leta jsou tak nejstarší institucí svého druhy v německy mluvících oblastech.

Zimbabwe: jezuité obviňují politiky zpodněcování násilí u mládeže

Harare (KAP) Jezuité v Zimbabwe obviňují politiky, že u mládeže podněcují násilí a kriminální činy. Podobně jako se to dělo v Německu za nacistů, tak i v současnosti v Zimbabwe jsou mladí lidé zneužíváni pro politické účely, tvrdí jezuité. Nezaměstnaná mládež vykonává pro politické strany špinavou práci. Jsou placeni za bití, kamenování, upalování, zabíjení a další násilnosti často na rodičích a vlastních sourozencích. Jezuité apelují na voliče, aby se v nadcházejících volbách rozhodli proti bezskrupulozním politickým vůdcům. Pokud se situace nezmění, může lehce přerůst v občanskou válku.

Katolické kněžky: plánují svěcení, sankce prý nevyhnutelné

St.Pölten-Vídeň (KAP) Skupina žen, členek římskokatolické církve, se chce nechat vysvětit na kněžky. Mezi kandidátkami, které mají být tajně vysvěceny 29. června, jsou ženy z Rakouska a Bavorska. Pod vedením linecké vysokoškolské profesorky Christine Mayr-Lumetzbergerové se připravují na svěcení již tři roky.

Mnichovský magazín Focus zveřejnil zprávu, že kněžky bude světit biskup Peter Hickman, „episcopus vagans“ žijící v Kalifornii, který se označuje za biskupa starokatolické církve utrechtské unie. Rakouský starokatolický biskup Bernhard Heitz však pro tisk prohlásil, že starokatoličtí biskupové nemají s plánovaným svěcením nic společného. Podle předpisů utrechtské unie nemohou pro jiné církve svěcení provádět. V USA je jediným členem utrechstké unie Polská národní katolická církev (Polish National Catholic Church), se kterou nemá Hickman nic společného.

Christine Mayr-Lumetzbergerová a bavorská kandidátka Gisela Forsterová tvrdí, že několik křesťanských biskupů je připraveno svěcení udělit. Před pár týdny se jim prý přihlásili jeden římsko-katolický biskup. Oficiální církevní kruhy se k tomu vyjádřily tak, že se určitě nejedná o žádného z regulérních katolických biskupů.

Plánované kněžské svěcení žen může po­dle církevního práva sotva zůstat bez sankcí. St.-pöltenský biskup Kurt Krenn prohlásil, že se jedná o schizmatické jednání a je otázkou, zda nepovede k exkomunikaci zúčastněných.

Církevní právník prof. P. Bruno Primetshofer prohlásil v rozhovoru pro Kathpress, že biskup v Sprengelsu nemůže nečině přihlížet, i když k bezprostřední exkomunikaci dochází jen v případě nedovoleného biskupského svěcení. Podle kánonu 1024 římskokatolického kodexu církevního práva (CIC) může být platně na kněze vysvěcen pouze muž. Primetshofer potvrdil, že k trestu může dojít jen tehdy, když by neplatně vysvěcení vysluhovali svátosti např. eucharistii. Potom automaticky nastupuje exkomunikace. Pokud neplatně vysvěcení nebudou v této oblasti činní, má biskup svobodu jednání, míní P. Primetshofer. Mohl by nařídit exkomunikaci kněžek, ale nemusí. V každém případě musí tyto ženy odvolat z církevních úřadů jako jsou např. farní rady. U řádových představených je situace obdobná. Neplatné svěcení je důvod k potrestání, které však nemusí nastat.

„Kněžské svěcení žen je na základě dosažené teologické jistoty nejen nedovolené ale i neplatné“, míní solnohradský arcibiskup Georg Eder v reakci na tiskem oznamované svěcení kněžek. Odkazuje přitom na papeže Řehoře Velikého a jím formulované pravidlo „Kristovy skutky jsou pro církev přikázáním“. Jako příklad, že církev vždy jednala podle tohoto principu, uvádí arcibiskup eucharistii. Kristus vzal chléb a víno, ale nikdo nikdy neřekl, že se musí jednat výhradně o tyto dvě látky. Přesto je církev od doby apoštolů používá, protože ví, že tak osvědčuje vůli svého Pána. Z tohoto důvodu je také kněžské svěcení platné pouze u mužů. Jako další důvod neplatnosti uvádí arcibiskup chybějící jáhenské svěcení a odepření poslušnosti u této skupiny žen. Nikdo nemůže církvi sloužit a být přitom s církví ve sporu.

Vynutí křesťané referendum?

Havana (KAP) Podpisovou akcí chtějí kubánští křesťané donutit kubánského politického vůdce Fidela Castra k referendu o politických reformách. Již se nesbíralo okolo 10 000 podpisů, což je počet, který je k referendu zapotřebí. Během kampaně bylo okolo 300 lidí, kteří podepsali či kampaň podpořili, pronásledováno a uvězněno. Akce je označována jako symbol naděje. Kubánské zřízení je prý postaveno na vůli lidu. Tato akce, iniciovaná aktivistou Oswaldem von Paya Sardinas je prvním příkladem, že někdo toto právo upotřebil.

Teologové usilují o mezináboženskou kulturu v EU

Frankfurt (KAP) Za mezináboženskou kulturuv EU se staví tübingenský teolog Urs Baumann. Tato kultura musí být společně budována židy, křesťany i muslimy. Tak je jedině možné dosáhnout trvalé identity nového státního společenství. Následovníci těchto tří náboženství se nesmějí spokojit pouze se smířlivou koexistencí. Všechny tři skupiny jsou zatíženy vzájemnými předsudky a nedostatkem důvěry, které ztěžuje společný dialog. Přesto musí usilovat o vytvoření velké koalice, uplatnit vliv religiozity v politice a etosu. Ve společnosti, kde jsou křesťané menšinou, odvisí od tohoto rozhodnutí i budoucnost křesťanstva. Prvním cílem je dosáhnout toho, aby křesťané, židé a muslimové žili pokojně jako sousedé pod jednou střechou.

Anglikánští duchovní chtějí vyžít s minimální mzdou

Londýn (KAP) Angličtí anglikánští biskupové a faráři chtějí vyjít během postní doby se státem stanovenou minimální mzdou. Během šestitýdenní akce, kterou vede biskup z Wolverhamptonu, Michael Bourke, budou kněží mít příjem omezen na 73 Euro. Tak chtějí kněží poukázat na bídu okolo 10 milionů občanů žijících z minimální mzdy. Bour­ke sdělil, že tato opatření se týkají i biskupských domácností. „Během postní doby se obvykle vzdávám alkoholu či keksů, ale nyní chci zakusit na vlastním těle, jak se žije v bídě,“ řekl biskup.

První překlad Nového zákona do romštiny

Budapešť (KAP) Poprvé bude Nový zákon přeložen do romštiny. Dvojjazyčnou romsko-maďarskou verzi se chystá na podzim vydat katolické nakladatelství Hieronymus. Překlad byl již schválen maďarskou biskupskou konferencí. Překlad celého Písma si vyžádá nejméně dva roky, řekl profesor Tarjanyi, ředitel nakladatelství. Překlad se opírá o jazyk užívaný Romy v Rumunsku a podržuje slova převzatá ze slovanských jazyků a z rumunštiny.