Katechumenát a jeho liturgie při mimořádném stavu

V r. 2019 jeden ze stálých hostů naší obce Společná cesta vyjádřil přání, zda by jeho syn, kterému tehdy bylo necelých 11 let, byl pokřtěn. Slíbil jsem mu, že bych se ujal přípravy, ale že to má dvě podmínky. Jednak aby celou věc prohovořil s manželkou, která o tom nevěděla. Jednak máme v obci pravidlo, že sloužit iniciačními či stavovými svátostmi můžeme pouze členům obce. U dětí (které se mohou stát členy až v 18 letech) je zapotřebí, aby byl členem alespoň jeden z rodičů. Otec chlapce o tom již uvažoval dříve, nebyl rozhodnutý (členství v obci klade jisté nároky a nevěděl, zda by jim dostál). Podmínka jeho členství pro křest syna však jeho rozhodování zřejmě ovlivnila, tak asi po roce požádal o členství a v létě 2020 byl přijat. Již ale rok předtím jsme řešili, jak k potenciálnímu křtu přistoupit. Zda postupovat jako při křtu dítěte, nebo při křtu dospělého. Věk potenciálního kandidáta byl právě někde mezi dítětem a dospělým. Kandidát v tomto věku již musí vyznat svou víru, musí souhlasit. Rozhodli jsme pro křest dospělého. Poměrně bohaté obřady katechumenátu se netýkají jen katechumena (či kmotra), ale celé obce. Nevěděli jsme, zda skutečně ke křtu dojde, ale mohli jsme zahájit jakýsi nezávazný prekatechumenát.

Problémem rovněž bylo, že uchazeč byl sám. Pro děti a mládež je nejčastější motivací k účasti na životě církve setkání s přibližně stejně starými kamarády. Naše obec je malá, dětí a mládeže moc nemáme, přesto se snažíme jim věnovat, (byť je to v době mimořádného stavu obtížné). Využili jsme toho, že stálými hosty v obci jsou dva bratři, jeden o rok starší než uchazeč, druhý o tři roky starší. Požádali jsme je, zda by se, ač pokřtění, na katechumenátu nepodíleli. Souhlasili, souhlasil i jejich otec.

Na podzim 2019 jsme katecheze zahájili s plánem následujících témat:

1. Smysl života

2. Modely různých náboženství

3. Spása

4. Bible

5. Církev, obec

6. Desatero, zákon

7. Otče náš, modlitba

8. Apostolikum

9. Křest

10. Večeře Páně

Vodítkem bylo Zvěstování víry (Holandský katechismus). Představa, že si hoši předem přečtou určený oddíl a budeme o něm hovořit, se ukázala jako nereálná. Pro kandidáta to bylo příliš těžké, oba pokřtění hoši, ačkoli je otec upomínal, se textu také příliš nevěnovali. Témata jsme tak probírali formou rozhovoru, který jsem inicioval otázkami a když už se hoši do tématu ponořili (tak velký problém to nebyl), tak jsem se snažil držet linii hovoru, aby se neodchylovala od tématu, dával další otázky atd. Rozhovory byly poměrně dynamické. Pamatuji si např., že když jsme probírali modlitbu Páně, tak jsem se ptal katechumena, jak rozumí větě „Posvěť se jméno tvé“. Odpověď se mu těžko formulovala, tak jsem mu pomohl, aby dal příklad opaku - znesvěcení. Na to odpověděl velmi dobře: „Když někdo udělá na hrob hovínko“, nicméně to vyvolalo dlouhotrvající chechot a dalo práci držet niť. Rozdíl dvou generací mezi mnou a hochy není pro rozhovory tohoto typu optimální. Neznám reálie světa, ve kterém se pohybují, neznám hrdiny seriálů, které přirovnávají k biblickým postavám.1

Nejvíce času, celkem pět setkání, jsme věnovali 4. tématu – bible. Jedno setkání se věnovalo obecné charakteristice bible, další čtyři obsahu. Chtěl jsem zařadit zejména perikopy z Lukášova evangelia, které ukazují na nároky kladené na Ježíšova učedníka. Kolega mi radil, ať to s těmi nároky nepřeženu. Tak jsem čtyřikrát volil schéma (s výběrem dvou posledních sad textů mi pomohl kolega z naší diaspory v Hradci Králové):

1. text vyjadřující nároky na křesťana

2. text popisující, co se od křesťana očekává

3. „útěšný“ text

Nad každým z textů jsme vedli rozhovor. Snažil jsem se také připomínat předchozí perikopy či předchozí témata. Také jsem se snažil biblický text ilustrovat různými příběhy z budování církve v době totality.

Konkrétně se jednalo o tyto perikopy:

L 9, 23-27 - následování

L 10, 25-37 - Samařan

Mt 11, 28-30 - „pojďte ke mně všichni...“

L 9, 57-62 – rozhodnutí k následování

L 6, 27-31 – zlaté pravidlo

L 15, 11-32 – marnotratný syn

L 12, 49-53 – člověk proti člověku

Mt 7, 1-6 – tříska/trám v oku

L 15, 3-7 – ztracená ovce

J 15, 1-5 – vinný kmen

Mt 12, 33-37 – strom se pozná po ovoci

Mt 4, 35-41 – utišení bouře

Pro téma 8 – Apostolikum, jsem zvolil jako předlohu knihu Hanse Künga Krédo.2 Jednak velmi dobře vysvětluje složité a náročné články víry, jako je např. panenské početí Ježíše, či Kristovo zmrtvýchvstání. Křesťanskou víru porovnává s vírou jiných náboženství (což jsme využili pro nedostatek času jen velmi letmo a pouze judaismus a islám). Jednotlivé články symbola porovnává s biblickými texty. Ale zejména proto, že každá ze šesti kapitol, na které Küng Apostolikum rozděluje, je uvedena výtvarným dílem nějakého známého umělce (počínaje stvořením od Michelangela v Sixtinské kapli). Jednotlivá díla jsem si našel na internetu v pokud možno slušném rozlišení a rozhovor jsme vedli nad nimi.

Brzy nás začal ovlivňovat Covid. Během jara 2020 katecheze ustaly. Nedovedl jsem si představit přejít na on-line formu. Té měli hoši ze školy plné zuby. Navíc rozhovory předpokládaly bezprostřední reakce. V létě 2020 jsme se rozhodli zvýšit frekvenci setkávání na čtrnáctidenní, abychom skluz dohnali. Prekatechumenát pokračoval, i když jsme museli dodržovat hygienická pravidla: mytí rukou při příchodu, roušky, časté větrání. Také jsme po roce prekatechumenátu mohli připravovat k přijetí do katechumenátu. Jak kandidát, tak rodiče, tak obec souhlasili, že celý proces bude směřovat ke křtu. Role ručitele (a kmotra v naději) se přirozenou cestou ujal starší z bratrů, který začal studovat elektrotechniku na střední škole. Součástí celodenních nedělních setkání se kromě liturgie, oběda, katecheze, sportovních aktivit (trampolína na zahradě, ping-pong ve sklepě) stala i technická část. Hoši rozebírali nejrůznější elektrické přístroje a snažil jsem se, pokud jsem věděl, popisovat funkci jednotlivých celků či součástek. O některé součástky, zvláště motorky, relé, koncové spínače byl velký zájem. Pokud se jednalo o součástky pracující s nízkým napětím (12 či 24 V) hoši zkoušeli jejich funkci a měřili elektrické veličiny. Vyřazené spotřebiče nám dodávali členové obce. Některé jsme opravili, bylo by škoda je vyhodit.

První etapa

Vstup do první etapy křtu jsme slavili v rámci nedělního setkání obce na počátku adventu 2020. Vycházeli jsme ze současného římského rituálu,3 který jsme modifikovali na naši situaci, často s využitím obsažnějšího amerického studijního textu.4

Úvodní slovo

V adventu slavíme Hospodinův příchod/přicházení k nám a jsme vyzývání, abychom mu připravili cestu, abychom mu vyšli naproti. Takovým krůčkem naproti je i dnešní přijetí do katechumenátu.

V létě loňského roku jsme se začali o společných nedělích odpoledne scházet s X., Y. a Z. k rozhovorům o víře. Od letošního léta jsme frekvenci setkávání zintenzivnili (koronaviru navzdory) na čtrnáctidenní. Dnešek představuje určitý zlom, protože se X. pro katechumenát rozhodl.

Skrutinium

Otázka kandidátovi:

X., zvaný J., můžeš před tímto shromážděním toto své rozhodnuté potvrdit?

A můžeš krátce říci, proč ses tak rozhodl?

Chtěli jsme, aby kandidát i ručitel formulovali své důvody samostatně, vlastními slovy. Ukázalo se, že to pro hochy nebyl problém.

Otázka ručiteli:

A ty Y., můžeš potvrdit, že chceš být během katechumenátu X. ručitelem, jakýmsi starším bratrem ve víře?

Můžeš vysvětlit, proč ses takto rozhodl?

Otázka rodičům:

X. bylo v létě dvanáct let. Je ve věku, kdy se začíná rozhodovat sám za sebe, ale zodpovědnost za něj nesou rodiče. Proto se vás ptám, zda s katechumenátem souhlasíte a budete v něm X. podporovat?

Otázka obci:

Křest není individuální záležitost mezi kandidátem a Bohem. Děje se v obci. Proto se ptám všech přítomných i na dálku připojených: jste ochotni být X. oporou nejen při přípravě, ale i v dalším životě?

Znamení kříže

Jak ty, tak ostatní souhlasí – můžeme tě tedy do katechumenátu přijmout. Znamenám tě znamením kříže, znamením smrti, ale i slavného zmrtvýchvstání Ježíše Krista, toho, kterého chceš následovat.

Také ty ručiteli, rodiče a všichni ostatní přítomní označte katechumena X. znamením kříže.

Darování bible

Seznamuj se i nadále s evangeliem/radostnou zvěstí našeho Pána Ježíše Krista. Ať je ti poučením, povzbuzením i radostí.

Katechumen dostal v kůži vázané maloformátové vydání Českého studijního překladu, které v obci užíváme. Biblická společnost měla toto luxusní vydání v akci za výhodnou cenu. Vydání má vyfrézované hmatníky, umožňující i tomu, kdo se dosud v bibli tak dobře neorientuje, aby našel příslušnou knihu.

Orace

Nebeský Otče, přicházíš do našich životů, klepeš na dveře a jsi rád, když ti otevřeme. Prosme za tohoto katechumena, ručitele, rodiče i nás ostatní, ať vytváříme prostředí, kde víra roste a přináší plody. Skrze Krista...

Liturgie pokračovala blokem slova atd.

Další rity během 1. etapy

Prakticky každou neděli či svátek, kdy byl přítomen katechumen, jsme slavili nějaký drobný ritus katechumenátu. Katechumen nebyl úplně spokojen, že je neustále ve středu zájmu, ale vysvětloval jsem mu, že je to důležité pro obec, aby se fixovalo, že křest se děje v obci a ne v hloučku příbuzných a ordinovaného služebníka. Uvádím 4 příklady ritů, které jsme využili. Čerpají ze studijního vydání křestních ritů biskupské konference USA.

1. Vánoce

Vánoce dnes představují liturgický oříšek. Slavení Vánoc ovládl obchod - s alternativou folklórního balastu 19. století. Liturgové se pokouší tuto realitu povinných dárků a bramborových salátů nějak christianizovat, ale nevím, zda to jde, aniž by utrpěl obsah svátku. (Např. z jezuitských, bohužel úspěšných pokusů přeznačit Velikonoce v době protireformace se vzpamatováváme dodnes: stále se nepodařilo vykořenit „boží hroby“ či pseudoliturgický útvar „vzkříšení“.) Jako možné řešení se nabízí návrat ke kořenům. Vánoce vznikly jako křestní slavnost. Využili jsme toho, že jsme měli katechumena a při liturgii jsme to zohlednili.

Na Vánoce 2020 jsme využili 1. řadu čtení RCL (ekumenického lekcionáře), kde je křestní tematika obsažena, i když „jen“ implicitně ve 2. čtení Tt 2, 11-14). Tento text je součástí křestní liturgie nejstarších známých lekcionářů5 na Zjevení Páně (Vánoce v té době na Východě nebyly známy) 2. řada obsahuje zmínku křtu explicitně vyjádřenou ve 2. čtení (Tt 3, 4-7); 3 řada v prologu Jana (J 1, 1-14), což je nejstarší doložitelný biblický text římských Vánoc.

Z velká nabídky jednotlivých ritů katechumenátu jsem ze studijního vydání křestních ritů biskupské konference USA6 vybral opět žehnání křížem, ale jiné, než při přijímání do katechumenátu. Návrh zohlednil několik důrazů (reflexe původu a obsahu Vánoc, reflexe probíhajícího katechumenátu, specifické užití Gloria). Pořad úvodních obřadů byl tento:

1. úvodní zpěv

2. liturgický pozdrav (bez znamení kříže)

3. úvod do liturgie

4. označení křížem

5. orace

Značení katechumena křížem během katechumenátu7

Říká předsedající, označuje ručitel, zpívají všichni.

Přijmi znamení kříže na uši,

abys slyšel hlas našeho Pána.

Gloria (zpěv Taizé 1x)

Přijmi znamení kříže na oči,

abys viděl slávu boží.

Gloria (zpěv Taizé 1x)

Přijmi znamení kříže na ústa,

abys na boží slovo odpovídal.

Gloria (zpěv Taizé 1x)

Přijmi znamení kříže na srdce,

aby tam Kristus ve víře přebýval.

Gloria (zpěv Taizé 1x)

Přijmi znamení kříže na svá ramena,

abys nesl Kristovo jho, které netlačí.

Gloria (zpěv Taizé 1x)

Přijmi znamení kříže na ruce,

aby svědčily o Kristu tím, co děláš.

Gloria (zpěv Taizé 1x)

Přijmi znamení kříže na nohy,

abys šel cestou následování Krista.

Gloria (zpěv Taizé 1x)

předsedající žehná (na dálku):

Označuji tě znamením věčného života

ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého.

Katechumen: Amen.

Závěrečná modlitba

Všemohoucí Bože,

skrze kříž a zmrtvýchvstání svého Syna

dáváš svému lidu život.

Tvůj služebník X. byl označen znamením kříže:

učiň jej živým důkazem tvé spásonosné moci

a pomáhej mu vytrvat na cestě s Kristem.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

2. Malý exorcismus F

Katechumen klečí, služebník vkládá ruce na hlavu katechumena. Stejně tak ručitel, rodiče, členové obce se dotýkají hlavy či ramenou katechumena.

Pane a Bože,

znáš tajemství našich srdcí

a oceňuješ, když konáme dobro.

Pohleď laskavě na úsilí i pokrok tvého služebníka.

Posiluj jej na jeho cestě,

rozmnož jeho víru,

přijímej jeho lítost.

Otevři jej pro svou dobrotu a spravedlnost

a dopřej mu podíl na tvé svatosti na zemi,

než se bude trvale těšit z tvé přítomnosti v nebi.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

3. Dobrořečení Hospodinu nad olejem („Žehnání oleje“) a mazání olejem

Po homilii předsedající žehná olej

Modleme se:

Bože,

zdroji síly a ochránče svého lidu,

daroval jsi nám tento olej,

stvořený tvou rukou,

jako účinné znamení tvé moci.

Požehnej tento olej a posiluj katechumena, který jím bude pomazán.

Obdař jej svou moudrostí, aby hlouběji porozuměl Evangeliu

a svou silou, aby přijímal výzvy života s Kristem.

Daruj mu radost ze křtu

a účast na novém životě v církvi

jako skutečné dítě tvé rodiny.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Mazání olejem

Prováděl předsedající s ručitelem na horní polovině těla.

Označujeme tě olejem spásy

ve jménu Krista, našeho Spasitele/Zachránce.

Buď posilněn mocí toho

který žije a kraluje na věky věků.

Katechumen: Amen.

Mazání hoši nepřijímali zcela bez problému. Znamení není zcela srozumitelné. Nevím, zda bych ho příště zařadil. Ale dozajista tím, že to bylo neobvyklé, si to budou, kandidát i ručitel, pamatovat. Třeba jim to, až budou zápasit se zlem, pomůže.

4. Žehnání katechumena B

Bože,

skrze své svaté proroky

jsi zvěstoval všem, kteří se ti blížili

umyjte se a budete čisti“,

a skrze Krista nám dáváš se znovunarodit v Duchu.

Žehnej tomuto svému služebníku,

který se vážně připravuje ke křtu.

Splň svá zaslíbení:

posvěť ho v přípravě na tvé dary,

kterými se znovunarodí jako tvé dítě

a vstoupí do společenství tvé církve.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen

Druhá etapa

Ritus zařazení mezi čekatele křtu („vyvolení“)

Této slavnosti o 1. neděli v době postní předsedal biskup, který je řádným služebníkem křtu dospělých. Po homilii jsem mu představil katechumena a popsal dosavadní průběh katechumenátu. Požádal jsem jej o svolení slavit v naší obci s katechumenem X. skrutinia, a tak pokračovat v přípravě účasti na křtu, biřmování a eucharistii o letošních Velikonocích. Zatímco na začátku 1. etapy směřují otázky nejprve k zájemci o katechumenát, zde ve 2. etapě směřují k obci, k okolí kandidáta, aby o něm vydalo svědectví. Kmotr se této slavnosti nezúčastnil, neboť měl právě prázdniny, tak jsme otázky směřovali namísto toho k rodičům. Obec nebyla většinou přítomna kvůli vládním nařízením, ale její členové byli připojeni na dálku. Předseda obce byl přítomen fyzicky. Jako předlohu jsme opět využili studijní vydání křestních ritů biskupské konference USA.

Biskup: X, který máš být vyvolen Kristem, povstaň.

(Oslovení obce, jak přítomných, tak připojených) Ten, který katechumena připravuje, požádal o jeho zasvěcení do svátostného života církve o těchto Velikonocích. Soudí, že katechumen je ve své touze upřímný. Během své přípravy poslouchal slovo Krista a snažil se mu porozumět a podle něj jednat, sdílel společenství křesťanů v obci a pokoušel se připojit svými modlitbami. A tak nic nebrání v tom, aby se naše obec rozhodla pozvat jej k iniciačním svátostem.

Proto žádám jeho rodiče, aby znovu vyjádřili svůj názor, aby ho všichni slyšeli. Můžete před boží tváří dosvědčit, že by váš syn měl přijmout svátosti křesťanské iniciace?

Rodiče: Můžeme.

Biskup: Teď se ptám členů obce, kteří jsou na dálku připojeni a jsou zde zastoupeni předsedou:

Jste ochotni potvrdit svědectví o tomto katechumenovi a jste ochotni se připravovat na obnovu vlastního křtu a tím katechumena podporovat ve víře prostřednictvím modlitby a příkladu?

Předseda: Ano, jsme

Biskup: A nyní se, drahý katechumene X., obracím na tebe. Tvůj učitel, rodiče i celá obec (zastoupená zde předsedou) dosvědčili tvou způsobilost. Církev přijímá jejich svědectví a Kristovým jménem tě povolává k účasti na velikonočních svátostech.

Jestliže jsi zaslechl Kristovo volání, měl bys na něj zde, v přítomnosti celé obce odpovědět.

Přeješ si být plně začleněn do života církve skrze křest, biřmování a eucharistii?

Katechumen: Ano, chci.

Biskup: X, prohlašuji tě, za vyvoleného ke křesťanské iniciaci do svatých tajemství o těchto Velikonocích.

Katechumen: Bohu díky.

Biskup: Bůh je věrný k těm, které povolává. Nyní je na tobě být věrný jemu. Odvážně usiluj o plnost pravdy, která je ti tvým vyvolením otevřena.

Přímluvy za katechumena

Předsedající: Bratři a sestry, na začátku této postní doby se těšíme na oslavu Velikonoc – životodárných tajemství Kristova utrpení smrti a zmrtvýchvstání: Tento vyvolený, kterého provázíme k přijetí velikonočních svátostí na nás bude vidět příklady velikonoční obnovy. Prosme Pána za něj a za všechny, kteří se na Velikonoce připravují.

Jednotlivé prosby, na kterých se podílela celá obec, moderoval otec katechumena. Moderování, pokud je většina účastníků připojena na dálku, je náročné. Nejen pečovat o obsah přímluv, aby se nic podstatného neopomenulo, naslouchat prosbám druhých a rozvíjet nosná témata. Ale také umožnit, aby se každý připojený na přímluvách mohl podílet. Zvláště když liturgie neobsahuje jiný prvek aktivní účasti připojených, pak se předpokládá, že každý pokřtěný do přímluv přispěje. Tím se uplatňuje obecné kněžství a je právem i povinností každého pokřtěného se na přímluvách podílet.8

Např.:

Za katechumena, aby vždy pamatoval na tento den vyvolení a byl vděčný za požehnání, které od tebe dostává, prosme:

Ať nalézá zalíbení při čtení tvého slova, Pána prosme

Za jeho kmotra, aby byl živým příkladem evangelia, Pána prosme:

Za jeho rodinu, aby byla prostředím, kde tvůj Duch působí, Pána prosme:

Aby tato rodina zakoušela radost, když se spolu modlí, Pána prosme.

Za naši obec, aby se připravovala na obnovu křestních závazků, a tak byla katechumenovi příkladem víry.

2. kolo přímluv - obecných

Otče náš

Modlitba o pokoj, pozdravení pokoje

Modlitba nad vyvoleným

Otče lásky a síly,

tvojí vůlí je všechny přivést ke Kristu

do působení jeho všeobjímající lásky.

Provázej tohoto vyvoleného církví,

chraň jeho povolání,

připravuj jej pro království tvého Syna

a svým Duchem jej utvrzuj ve svých zaslíbeních.

Skrze Krista, našeho Pána,

Amen.

Poslání/požehnání těm, kteří se odpojí9

Následuje příprava darů a další části eucharistického bloku

První skrutinium - dle Ordo initiationis christinae adultorum10

Během bloku slova jsme využili texty roku A obsahující evangelium o setkání Ježíše se samařskou ženou u studni.

Po homilii se čekatel křtu spolu se svým kmotrem postavil před předsedajícího. Předsedající vyzval slavící obec, aby se chvíli potichu modlila za čekatele a vyprošovala mu ducha kajícnosti, správné chápání hříchu a pravou svobodu božích dětí.

Prosby za čekatele křtu

Po chvíli tiché modlitby následovaly prosby improvizované celou slavící obcí, při nichž kmotr vložil pravou ruku na rameno svého svěřence.

Exorcismus

Modleme se.
Bože, shlédni na tohoto katechumena,
neboť také on ví, že Vykupitel přichází,
také on touží, aby mu tvůj Syn
dal napít vody živé,
jako dal napít samařské ženě.
Ať i našeho katechumena
slovo Kristovo pronikne,
aby poznal, že jedinou jeho záchranou
je tvůj Syn.
Vysvoboď ho, Bože, od ducha zla,
nedopusť, aby ho svedl na scestí.
Dej mu sílu, aby pravdivě poznal svou hříšnost,
očisti jeho srdce
a veď ho cestou spásy.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Všichni: Amen.

Vkládání rukou v tichu

Vkládání rukou jako znamení uzdravení, odpuštění, které lze interpretovat i jako znamení „ordinace k obecnému kněžství“, je konstitutivním znakem exorcismu. Stáli jsme před problémem, jak vkládání nahradit těmi, kteří jsou připojeni na dálku. Kolega vymyslel řešení, které se vcelku osvědčilo. Namísto tiché modlitby při vkládání rukou dálkově připojení řekli kandidátovi pár slov povzbuzení. Byli k tomu jednotlivě vyzýváni.

Poté předsedající pokračoval:

Pane Ježíši,
tys otevřel samařské ženě pramen svého slitování,
tys ji odvrátil od cesty hříchu
a dal jí poznat, že se máme klanět nebeskému Otci
v duchu a v pravdě.
Slituj se také nad tímto naším katechumenem
a když zatoužil po prameni vody živé
a vykročil na cestu k tobě,
vysvoboď ho od nástrah ducha zla
a svým svatým Duchem ho odvrať od hříchu,
aby v opravdové víře a účinné lásce
poznával tvého nebeského Otce.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Všichni: Amen.

Druhé skrutinium

Slavnost se měla konat v naší diaspoře na Slovensku. Díky uzavřeným hranicím jsme však museli toto skrutinium zrušit. Bez fyzické účasti kandidáta není možné. Nedělní slavnost s využitím biblických textů ze 4. neděle v době postní ale na dálku proběhla.

Třetí skrutinium

Původně jsme s ním nepočítali, ale když odpadlo skrutinium minulé neděle, tak jsme ho zařadili. Formálně obsahovalo obdobné prvky, jako skrutinium první. Nastala však nečekaná událost, kterou si bude kandidát i ostatní přítomní zřejmě dobře pamatovat. Po exorcismu kandidát spadl zcela bezvládně na zem. Zatímco na charismatických shromážděních lidé padají dozadu a jsou chytáni, zde se jednalo o nečekaný pád dopředu. Kandidát zachytil stůl, na kterém byl mikrofon a kamera a skončil na zemi. Nikdy v životě předtím neomdlel, byl nasnídán, prostor byl pečlivě větraný kvůli koronaviru. Neodvážil bych se událost interpretovat, ale znamení to bylo silné. Kandidáta jsme posadili a po chvíli byl zcela při vědomí a mohl pokračovat. Kromě drobného krvácení do úst způsobeného nakousnutím rtu se to obešlo bez následků.

3. etapa

Vlastní křest jsme slavili obvyklým způsobem v rámci velikonoční vigilie. Tu jsme slavili (podobně jako ostatní dny Tridua) dle Book of Common Worship Presbyteriánské církve USA, vydané v r. 2018.11 Některé části jsme převzali z římského rituálu. Ze dvanácti SZ lekcí, které BCW nabízí,12 jsme vybrali sedm (vč. příslušných žalmů či kantik a orací).

Ex 14, 10-31; 15, 20-21 - průchod Rákosovým mořem – klíčový text vigilie

Př 8, 1-8.19-21; 9, 4b-6 - moudrost boží

Iz 55, 1-11 – dary spásy zadarmo -

Iz 61, 1-4.9-11 – roucho spásy

Ez 36, 24-28 – nové srdce a nový duch

Ez 37, 1-14 – údolí suchých kostí

Da 3, 1–29 – ohnivá pec

Následoval blok světla, který jsme slavili pouze v sále. Ne že bychom nemohli na zahradě rozdělat oheň, ale těžko bychom průvod se světlem umožnili absolvovat připojeným na dálku. Za úplné tmy akolytka zapálila paškál, obešla s ním přítomné, aby si zapálili své svíce a následoval velikonoční chvalozpěv Exultet.

Poté pokračoval blok slova NZ texty, následovala krátká homilie,13 ve které kazatel jmenovitě oslovil všechny přítomné i připojené. Po ní následoval blok křtu, jak je uvedeno níže.

Měli jsme k disposici prostorný sál s kapacitou 200 účastníků. Tu jsme ani nevyužili, fyzicky nás bylo přítomno pouze 12, většina byla připojena. Sál umožňuje variabilní uspořádání. Vytvořili jsme velký stůl jako jedno ohnisko liturgie a volný prostor s baptisteriem jako druhé ohnisko. Jako baptisterium nám slouží keramická nádoba o objemu asi 50 l. Malé dítě se do ní vejde celé, dospělému může být ponořena hlava a ramena. Obě místa byla snímána kamerou a citlivý mikrofon zabezpečil snímání zvuku.

Uvažovali jsme pozvání několika málo zástupců křesťanů z místních církví, tak jak se dnes v ekuméně doporučuje. Křest je společnou svátostí. Návrh však neprošel v týmu, který liturgii připravoval. Na jedné straně se podařilo posílit vědomí, že křest se děje v křesťanské obci, není privátní záležitostí rodiny, na druhé straně se nepodařilo liturgicky vyjádřit širší křestní pospolitost.

Litanie

Během zpěvu přesun k baptisteriu, akolytka nesla paškál.

Pane smiluj se. Pane smiluj se.

Kriste smiluj se. Kriste smiluj se.

Pane smiluj se. Pane smiluj se.

Všechny tři aklamace se týkají Ježíše Krista.

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.

Silná žena překonávající chudobu, utrpení, útěk, exil. Schopná odvážných rozhodnutí, solidární. Maria představuje ženskou tvář církve.

Svatý Michaeli, oroduj za nás.

Michael, doslova „Kdo je jako Bůh?“, vítěz nad démonem. Je vzpomínán při exorcismech, které jsou součástí katechumenátu.

Svatí Boží andělé, orodujte za nás.

Další dva archandělé zmiňovaní v bibli, Gabriel a Rafael, „tisíce archandělů a desetitisíce andělů, cherubové i serafové“ (z liturgie sv. Jana Zlatoústého)

Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.

Předchůdce Páně, s ohledem na křest zmiňován na čelném místě. V těchto krátkých litaniích jediný zástupce SZ.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

Ježíšův otec, který jej vychoval, povoláním tesař. Věrný své manželce.

Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.

Neformální autorita mezi Dvanácti, povoláním rybář a Gamalielův žák, farizej, římský občan, misionář, povoláním stanař.

Svatý Ondřeji, oroduj za nás.

Rybář, bratr Petra, má významné místo v řecké církvi. Spolu s předchozí dvojicí představují různé důrazy téže církve: pravoslaví, katolictví a protestantství.

Svatý Jene, oroduj za nás.

Jeden ze Dvanácti, jediný se nebál stát pod křížem. Bývá považován i za autora čtvrtého evangelia. Patron našeho kandidáta křtu.

Svatá Máří Magdaléno, oroduj za nás.

Členka Ježíšovy družiny; jedna z prvních, které se Zmrtvýchvstalý ukázal; původním povoláním snad prostitutka.

Svatý Štěpáne, oroduj za nás.

Řecky mluvící Žid, jáhen, martyr (svědek) Kristův. Ukamenován v Jeruzalémě asi r. 36. Jím začíná v litaniích oddíl mučedníků a mučednic.

Svatý Ignáci z Antiochie, oroduj za nás.

Biskup v syrské Antiochii, třetím největším městě římské říše na přelomu 1. a 2. stol., které bylo kolébkou křesťanství. Napsal obsáhlé listy sedmi obcím. Byl hozen v amfiteátru šelmám.

Svatý Vavřinče, oroduj za nás.

Arcijáhen římské obce za papeže Sixta II., který měl na starosti majetek církve a charitu. Při pronásledování ve 3. stol. před smrtí mučen ohněm.

Svatý Václave, oroduj za nás.

Český kníže z počátků křesťanství v 10. stol. Prosazovaní křesťanského způsobu vlády narazilo na odpor šlechty vedené jeho vlastním bratrem a vedlo k vraždě Václava. Bratr Boleslav se později obrátil a byl dobrým panovníkem.

Svatý Vojtěchu, oroduj za nás.

Druhý pražský biskup z 10. stol. Slavníkovec, který byl několikrát vypuzen ze země. Zemřel jako mučedník při neúspěšné misii v Prusku.

Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás.

Generální vikář pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna ve 14. stol. Věrnost arcibiskupovi, který byl ve sporu s panovníkem, mu vynesla mučednickou smrt.

Svatá Perpetuo a Felicito, orodujte za nás.

Mladé katechumenky v Kartágu v severní Africe na zač. 3. stol. Během pronásledování zatčeny, ve vězení pokřtěny a popraveny. Patricijka Perpetua měla doma několikaměsíční dítě, otrokyni Felicitě se narodila holčička dva dny před popravou.

Svatá Anežko, oroduj za nás.

Mladičká římská dívka (snad dvanáctiletá), která položila svůj život pro Krista během pronásledování na zač. 4. stol.

Svatý Řehoři, oroduj za nás.

Říman v 6. stol. postupně městský prefekt, mnich-benediktin, jáhen, diplomat, římský biskup. Obnovu církve začal ve vypleněném Římě trpícím hladem a morem.

Svatý Augustine, oroduj za nás.

Biskup v Hippo v severní Africe ve 4. stol. v době civilizačního zlomu. Jeden z nejnadanějších duchů své doby uvěřil v Krista a zcela změnil svůj život.

Svatý Athanasie, oroduj za nás.

Alexandrijský patriarcha ve 4. stol. Zastánce rozhodnutí nicejského sněmu proti učení alexandrijského kněze Aria. Díky tomu šikanován císařem. 20 let musel být ve vyhnanství.

Svatý Basile, oroduj za nás.

Biskup v Caesareji ve 4. stol. Organizátor východního mnišského života.

Svatý Martine, oroduj za nás.

Římský voják narozený v 4. stol. v dnešním Maďarsku. V Galii opustil vojenskou službu a chtěl žít jako mnich. Později se stal knězem a biskupem v Tours.

Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás.

Původně filosof-diplomat a státní úředník. Řekové v 9. stol. pověřeni Konstantinopolským patriarchou k misii. Působili v již velmi napjatých vztazích mezi východní a západní církví.

Svatý Benedikte, oroduj za nás.

Ital na přelomu 5. a 6. stol. Zakladatel západního mnišského života. Zasloužil se o kulturní a náboženský rozvoj Evropy.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás.

Španěl žijící v 16. stol., přítel Ignáce z Loyoly a tím i jeden z prvních jezuitů; kněz, úspěšný misionář v Indii, Japonsku a jinde v Asii.

Svatý Jene Maria Vianneyi, oroduj za nás.

Francouz v 18. stol. vyrůstající v období revoluce. Podprůměrný student, který se stal jako kněz velmi oblíbeným zvláště při individuální pastoraci ve zpovědnici.

Svatá Kateřino Sienská, oroduj za nás.

Italka ve 14. stol. Ač negramotná, diktovala spisy, usmiřovala rozbroje. Zasloužila se o návrat papeže z Avignonu.

Svatá Terezie od Ježíše, oroduj za nás.

Španělka v 16. stol., karmelitánka, mystička.

Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

Měj s námi slitování, vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho hříchu vysvoboď nás, Pane.
Od smrti věčné vysvoboď nás, Pane.
Svým vtělením
vysvoboď nás, Pane.
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním
vysvoboď nás, Pane.
Sesláním Ducha svatého
vysvoboď nás, Pane.

I když jsme hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Dej tomuto vyvolenému, ať se ve křtu narodí k životu s tebou,
prosíme tě, vyslyš nás.
Ježíši, Synu Boha živého, prosíme tě, vyslyš nás.

Předsedající se modlí za přítomného katechumena:

Všemohoucí, věčný Bože,
sešli svého Ducha
na tohoto tvého služebníka N.
který se má skrze křest narodit k tvému životu,
a stůj při nás se svou láskou,
až ho budeme křtít:
učiň ty sám svou mocí,
čeho je naše pokorná služba znamením.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Díkůvzdání nad vodou (velká eulogie)

Blahoslavený jsi, Pane, náš Bože:

Nesčetnými způsoby, z generace na generaci,

odhaluješ svou velkou lásku ke světu

a žehnáš nám skrze znamení své milosti.

Chválíme tě, že jsi přes vody moře vyvedl svůj lid Izrael

z otroctví ke svobodě v zemi, kterou jsi zaslíbil.

Chválíme tě, že jsi poslal Ježíše Krista, svého Syna,

chválíme tě za křest do jeho smrti a zmrtvýchvstání,

skrze které jsi nás vysvobodil z hříchu a smrti.

Chválíme tě za dar tvého svatého Ducha,

který byl vylit na všechny národy, na všechen lid,

aby všichni, kteří vzývají tvé jméno, mohli být spaseni.

Předsedající se může dotknout vody či ponořit do ní paškál.

Laskavý Bože, vylij svého svatého Ducha

na nás a na tuto vodu,

aby se toto baptisterium stalo tvým lůnem nového zrození.

Ať ten, který bude nyní do této vody ponořen,

je osvobozen od smrti k životu,

od otroctví ke svobodě,

od hříchu k spravedlnosti.

Připoj jej do rodiny víry a chraň je před veškerým zlem.

Posiluj jej, aby ti sloužil s radostí,

až do dne, kdy učiníš všechno nové.

Skrze Pána Ježíše Krista, v jednotě Ducha svatého,

ti žehnáme, Bože slávy, nyní a na věky věků. Amen. (zpěv)

 

Zřeknutí se zla

Předsedající:  Zříkáš se ducha zla? Čekatel křtu: Ano.

Předsedající:  I všeho, co působí? Čekatel křtu: Ano.

Předsedající:  I všeho, čím se pyšní? Čekatel křtu: Ano.

 

Vyznání víry

Předsedající:  N, věříš v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?

Čekatel křtu: Věřím.

Předsedající:  Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?

Čekatel křtu: Věřím.

Předsedající:  Věříš v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?

Čekatel křtu: Věřím.

Křest

N, křtím tě ve jméno Otce (ponořuje poprvé)

i Syna (ponořuje podruhé)

i Ducha svatého. (ponořuje potřetí).

Kmotr se přitom křtěnce dotýká.

 

Obléknutí bílého roucha

Během zpěvu Jeden Pán, jedna víra, jeden křest (Hrdlička, Eben) podá kmotr novokřtěnci ručník a poté mu pomůže s obléknutím do bílého roucha.

Předsedající říká:

N, Bůh tě oblékl v Krista
a učinil z tebe nového člověka.
Znamením této důstojnosti je bílé roucho,
které jsi oblékl.
Dones je bez poskvrny až před soud
našeho Pána, Ježíše Krista,
abys měl život věčný.

Pokřtěný odpoví: Amen.

 

Předání hořící svíce

Kmotr rozsvítí od paškálu svíci a předá ji svému svěřenci. A předsedající řekne:

Choď vždy ve světle Kristově,
žij z víry až do konce,
a až Kristus přijde,
vyjdi mu vstříc se všemi svatými
a vejděte do království věčného.

Pokřtěný odpoví: Amen.

Biřmování

Bratři a sestry,
skrze křest dal všemohoucí Otec
tomuto našemu bratru život věčný.
Modleme se,
aby mu dal plnost svého svatého Ducha,
aby ho svým Duchem pomazal
a potvrdil jeho poslání,
jako pomazal a potvrdil svého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.

A všichni se chvíli potichu modlí.

Předsedající vztáhne ruce nad biřmovance a říká:

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
tys dal ve křtu tomuto svému služebníku
odpuštění hříchů a život věčný.
Sešli na něj svého Ducha Utěšitele:
dej mu ducha moudrosti a rozumu,
ducha rady a síly,
ducha poznání a lásky,
a naplň ho duchem bázně před tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.
Všichni: Amen.

Předsedající namočí špičku palce pravé ruky do svatého křižma, udělá palcem kříž na čele biřmovance a přitom říká: N., přijmi pečeť daru Ducha svatého.

Biřmovaný odpoví: Amen.

Předsedající dodá: Pokoj tobě.

Následovala slavnost obnovy křtu přítomných i připojených na dálku. Řešili jsme, jak nahradit kontakt s vodou, který jsme v letech před koronavirem řešili obvykle omytím obličeje. Letos to nebylo u přítomných vhodné z hygienických důvodů a u připojených nemožné. Byli jsme odkázáni na slovní znamení. Původně jsme počítali s díkůčiněním za křest formou modlitby. Protože je však problematické k modlitbě jednotlivé účastníky „vyvolávat“, zvolili jsme jakési svědectví o křtu, který každý adresoval ostatním a nemělo formu modlitby. Domnívám se, že zařadit alespoň jeden prvek „zpětné vazby“, při kterém se on-line připojený účastník projeví, je nezbytné, má-li se jednat skutečně o liturgii a ne přenos představení. To, co jsme zvolili, obstálo, ovšem trvalo půl hodiny, což je i u tak dlouhé liturgie poměrně dost.

Iniciace novokřtěnce byla dovršena přijímáním (jinak než pod obojí způsobou nepřijímáme). Eucharistický chléb přijímal v kruhu s ostatními, podával mu jej kmotr. Protože zvolil, spolu se svým kmotrem, způsob příjímání eucharistického vína namočením, tak jim posloužila akolytka ještě předtím, než kalich začal kolovat mezi přijímajícími.14

4. Období mystagogie

Během tohoto období jsme plánovali návštěvy neofyty a kmotra (případně jejich rodin) ve všech diasporách obce. Obvyklou dobu do Letnic budeme muset zřejmě prodloužit, protože je mj. vázána na otevřené hranice i volný pohyb osob v České republice i na Slovensku. Také navštívíme starého slepého muže, tak jak jsme to již dvakrát učinili v 1. etapě katechumenátu. Rovněž uskutečníme mystagogickou katechezi, kde budeme reflektovat 3. etapu iniciace.

1 Sám jsem vyrostl na Ferdovi Mravencovi a příliš jsem od té doby nepostoupil, což bylo možná umocněno i tím, že jsme mezi mými 4-6 lety bydleli v domě, kde dvě patra nad námi žil Ondřej Sekora a daroval mi vlastnoručně nakreslený obrázek s věnováním.

2 Küng H., Krédo, Apoštolské vyznání víry, Vyšehrad, 2007

3 Uvedení do křesťanského života: bohoslužebný text, Sekretariát České liturgické komise, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1987

4 Rite of Christian Initiation of Adults, Archdiocese of Chicago, 1988

5 HTTPS://WWW.BOMBAXO.COM/AN-EARLY-ARMENIAN-LECTIONARY-RENOUX/

6liturgii křtu mají, dle prof. Holetona, katolíci dnes stále nejlépe zpracovánu

7zdroj: Rite od Christian Initiation of Adults, Study Edition, Chicago, 1998

8Techniky, jak toho dosáhnout jsou různé a ne bezproblémové. Zkoušeli jsme přímo oslovovat jednotlivé připojené. To se zdálo příliš násilné. Zkoušeli jsme stanovit pořadí přímluv jednotlivých připojených zeměpisně: od východu na západ. K tomu je třeba ale znát zeměpis. Např. Ostrava leží východněji než Bratislava a dokonce východněji než Nitra. Pokud necháme zcela spontánní průběh (což je příhodné pro vzájemné naslouchání a rozvíjení přímluv), pak často dochází ke zkřížení hlasů. Snažíme se držet pravidla, že přednost má ten vzdálenější od Prahy.

9Účast na eucharistickém bloku on-line pro nemožnost přijímat nepodporujeme. Paraliturgický úkon zvaný „duchovní svaté přijímání“ je dobré od liturgie oddělit. Zájemcům (zejména z řad nemocných) je vhodné eucharistické způsoby nosit.

11Klíčové částí jsme vydali v brožuře Velikonoční Triduum, Institut ekumenických studií, 2020, kterou je možné objednat.

12 O dobrých znalostech dějin liturgie tvůrců BCW svědčí zařazení působivého textu o třech mládencích v ohnivé peci (Da 3, 1-29), který byl součástí každé ze sedmi římských vigilií (velikonoční, letniční, vánoční a čtyř v rámci kvatembrů). Do současného římského a tím i ekumenického lekcionáře (RCL) se bohužel tato perikopa nedostala.

14Tento postup volíme po celou dobu pandemie. Ten, kdo volí instinkci, si pak sám namáčí eucharistický chléb do kalicha, ze kterého ještě nikdo nepil.