Ekumenická rada církví v ČR

V tomto prvním pokračování seriálu o ekumenických organizacích působících v České republice přinášíme portrét první a pravděpodobně nejznámější z nich, Ekumenické rady církví (ERC).

Než přejdeme k praktickým informacím o ERC, dovolte mi, abych Vás nejdříve seznámila s věroučnou základnou a s oficiálními východisky a cíli ERC, tak jak jsou uvedeny ve Stanovách ERC v ČR. Formulace věroučné základny je téměř totožná s tou, která má ve své preambuli jak Světová rada církví, tak i Konference evropských církví.

Věroučná základna, východiska a cíl

"Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví a náboženských společností, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem a usilují uskutečňovat své poslání společně, ke slávě Boha Otce i Syna i Ducha svatého."

"Křesťanské církve v České republice si jsou vědomy daru a závazku jednoty Kristových učedníků, navazují na tradice náboženské snášenlivosti, přítomné v českých dějinách, zvláště v tradici cyrilometodějské a reformační, usilují být české společnosti příkladem a svědectvím tolerance a vzájemné úcty a rozhodly se vytvořit Ekumenickou radu církví v České republice jako základnu a nástroj spolupráce a sbližování."

Encyklopedické informace o ERC

Přesný název: Ekumenická rada církví v ČR (anglicky Ecumenical Council of Churches in the Czech Republic)

Datum a místo založení: 20. června 1955 v Praze; ustavující schůze ERC v ČSSR se konala na půdě Komenského teologické fakulty.

Adresa: Donská 370/5, 101 00 Praha 10

Webové stránky: http://www.ekumenickarada.cz

Členstvo: ERC má v současné době 14 členů.

Členské církve (plné členství):

- Apoštolská církev

- Bratrská jednota baptistů

- Církev bratrská

- Církev československá husitská

- Českobratrská církev evangelická

- Evangelická církev augsburského vyznání v ČR

- Evangelická církev metodistická

- Jednota bratrská

- Pravoslavná církev v českých zemích

- Slezská církev evangelická augsburského vyznání

- Starokatolická církev v ČR

Přidružené církve:

- Česká biskupská konference

Pozorovatelé:

- Církev adventistů sedmého dne

- Federace židovských obcí v ČR

V současné době požádala o členství v ERC Novoapoštolská církev v ČR.

Činnost ERC

Nejdůležitějšími nástroji spolupráce jsou komise, kterých má ERC v ČR v současné době osm:

Komise žen, která koordinuje aktivity žen z členských církví ERC. Komise žen je členkou mezinárodní organizace EFKZE (EFCWE) = Ekumenického fóra křesťanských žen v Evropě. V České republice se můžete setkat s občanským sdružením Ekumenické fórum křesťanských žen v ČR. Komise žen ERC s Fórem úzce spolupracuje.

Komise pro vzdělávání připravuje každoročně setkání křesťanských pedagogů (od minulého roku společně s Českobratrskou církví evangelickou), které má sloužit věřícím učitelům. Mohou se setkat s ostatními učiteli, vyměňovat si zkušenosti, společně hledat přístupy a reakce na různé problémy, se kterými se ve školách ve své praxi setkávají. Jednou za dva roky je úkolem komise také zorganizovat přípravu na tzv. Kirchentagy (setkání křesťanů v Německu).

Komise pro sdělovací prostředky se na svých pravidelných setkáních setkává s představiteli veřejnoprávních médií (TV i rozhlasu), aby společně reflektovali pořady s křesťanskou tématikou, pomáhali médiím s nacházením témat pro vysílání apod.

Teologická komise připravuje liturgie, ekumenické bohoslužby, a pokud je požádána, připraví odborné teologické reflexe na různá témata

Komise pro (spolu)práci s Romy pořádá již každoročně Rómskou konferenci a velmi oblíbený studijní den na téma Rómské dítě v nerómské rodině.

Ekumenická humanitární komise koordinuje činnost humanitárních organizací členských církví. ERC (EHK) je členem ACT (Action by churches together).

Pracovní skupina duchovní péče v nemocnicích je velmi aktivní skupinou lidí, kteří se zabývají (nejen spirituální) pomocí nemocným. Od března 2005 bude probíhat první kurz pro dobrovolníky, kteří do nemocnic chodí a kteří si mají své znalosti, ale i praktické zkušenosti, ještě rozšířit s odborníky z oblasti psychologie, krizové intervence ale i teologie aj.

Komise mládeže v současné době aktivněne pracuje. Ačkoli jsem se po několik měsíců snažila dát mladé lidi dohromady, ukázalo se, že je to boj s větrnými mlýny... Komise je i přes všechny tyto okolnosti stále členem EYCE (ERME = Ekumenická rada mladých Evropy).

Komise pro studium rekatolizace v Českých zemích v 16. a 17. století se zabývá tímto obdobím dějin. Členyt éto komise jsou historici z různých církví.

ERC, kromě svých stálých komisí, formuje pracovní skupiny, které mají za úkol věnovat se určitému tématu (např. úprava Stanov ERC v ČR), připravit mezinárodní setkání (např. zasedání ÚV CECu, které se v Praze konalo minulý rok na podzim) aj.

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem ERC v ČR je prezidium. Může si vyhradit k projednání a rozhodnutí jakoukoli záležitost spadající do působnosti ERC. V prezidiu členské církve zastupují jejich vedoucí představitelé nebo jiní delegovaní zástupci, a to po jednom za každého člena (každý člen s plným členstvím má při rozhodování jeden hlas). Prezidium se schází alespoň jednou do roka. Na svém zasedání schvaluje rozpočet ERC na další rok, výroční zprávu apod. Prezidium na svém zasedání také rozhoduje o přijetí či nepřijetí nového člena ERC v ČR. Prezidium volí i odvolává vedoucího tajemníka. "Kterýkoli člen s plným členstvím má právo požadovat, aby v usnesení bylo uvedeno jeho odlišné mínění vyjádřené hlasováním (minoritní votum)."

Letos nově zvoleným předsedou ERC v ČR je Pavel Černý (předseda Církve bratrské), místopředsedou Dušan Hejbal (biskup Starokatolické církve).

Druhým ústředním orgánem ERC v ČR je Řídící výbor. Řídí běžnou činnost ERC, zejména posuzuje stávající pracovní projekty a rozhoduje o nových, stanoví priority v programu ERC, rozděluje finanční prostředky, pověřuje vedoucího tajemníka a jednotlivé referenty konkrétními úkoly. Jedná s domácími i zahraničními partnery.

Předsedou ŘV je v současné době Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, místopředsedou je Aleš Navrátil z Apoštolské církve.

Činnost sekretariátu je řízen vedoucímtajemníkem. Vedoucí tajemník koordinuje činnost jednotlivých komisí. Ve své kompetenci vyřizuje běžnou agendu ERC. Zastupuje ERCv rozsahu určeném řídícím výborem a prezidiem. Dbá na řádné hospodaření s prostředky ERC. Za svou činnost, je odpovědný prezidiu a řídícímu výboru ERC.

Vedoucí tajemnicí je Jitka Krausová z Českobratrské církve evangelické.

Vztah k dalším ekumenickým organizacím

Jak jsem již uvedla v prvním díle tohoto seriálu, ERC je členem (ať už plným - a to především prostřednictvím svých komisí, jak je naznačeno výše - nebo přidruženým) několika evropských a světových organizací. O této spolupráci budu podrobněji hovořit v souvislosti s jednotlivými ekumenickými organizacemi, jak si je budeme na stránkách Getseman postupně představovat.