Jste zde

Jitka Krausová

Vztah Evropské unie k Turecku

Stanovisko Konferenceevropských církví

Vztah Evropské uniek Turecku je pro Unii velmi důležitým tématem. Možný vstup Tureckado EU ovlivní nejen politické uspořádání Unie a Evropu samotnou, ale takéživotní podmínky mnoha občanů EU a lidí žijících na evropském kontinentě. To jedůvod, proč Konference Evropských Církví (KEC) sdružující církve anglikánské,starokatolické, pravoslavné a protestantské tradice z celé Evropy cítí,prostřednictvím své Komise pro Církev a společnost, potřebu vyjádřitpostoj k tomuto tématu.

Leuenberské společenství

Leuenberské společenství (LS), anglicky The Community of Protestant Churches in Europe (CPCE, Společenství reformačních církví v Evropě), se formálně zrodilo přijetím dohody (konkordie) dne 16. března 1973 v Leuenbergu u Basileje. Tento akt ukončil dlouhá léta přípravných rozhovorů, které začaly po druhé světové válce, a snah o optimální vyjádření toho, co spojuje církve, vzešlé z evropské reformace 16. století. Církve, které se k této konkordii připojily, vyhlásily tímto aktem plné vzájemné společenství.

Světový reformovaný svaz

Světový reformovaný svaz (SRS), anglicky World Alliance of Reformed Churches (WARC), vznikl v roce1970 (v Nairobi, Keňa) sloučením dvou mezinárodních organizací: Aliance reformovaných církví světa s presbyteriánským uspořádáním (The Alliance ofthe Reformed Churches throughout the World holding the Presbyterian System), kt

Action by Churches Together (ACT) International

Action by Churches Together (ACT) byl založen Světovou Luterskou Federací a Světovou Radou církví v Ženevě v srpnu 1995.

Světový luterský svaz

Název organizace

The Lutheran World Federation (LWF), česky Světový luterský svaz (SLS) nebo Světová luterská federace (SLF)

Datum a místo založení

Světový luterský svaz byl založen vroce 1947 v Lundu ve Švédsku zástupci luterských církví z 23 zemí.

Světová rada církví

"Světová rada církví je společenství církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem, a proto společně usilují splnit své povolení pro slávu jediného Boha, Otce, Syna a Ducha svatého."

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jitka Krausová