Action by Churches Together (ACT) International

Action by Churches Together (ACT) byl založen Světovou Luterskou Federací a Světovou Radou církví v Ženevě v srpnu 1995.

ACT je mezinárodní (celosvětová) síť členských církví SRC a SLF a jejich spřízněných organizací, které se zabývají humanitární pomocí. Sama o sobě říká: "Jako členové ACTu jsme si vědomi faktu, že humanitární pomoc není jen bezprostřední odpovědí na potřeby lidí, ale zahrnuje v sobě také prevenci a předcházení katastrof. Naším zájmem jsou tudíž i obrana míru ve světě, smíření, advokacie a komunikace. Pomáháme všem v duchu křesťanství všem lidem bez ohledu na rasovou a ná­rodnostní příslušnost, pohlaví, vyznání, etnického původu nebo politické orientace."

Adresa a kontakt: Ecumenical Centre, 150, Route de Ferney, P.O. Box 2100, CH -1211 Geneva 2, Švýcarsko, http://www.act-intl.org

Členstvo

V současné době prochází ACT složitým procesem přetváření své vlastní struktury, a tím i členské základny. Všechny organizace, církve, které byly členy ACTu do roku 2003, musely projít procesem "obnoveného přijetí", aby se dále mohly podílet na práci v ACTu. Tento proces byl dvoukolový. V prvním kole musela každá organizace požádat znovu o členství v ACTu. Pokud její přihláška byla přijata a bylo potvrzeno jejíprozatímní členství v ACT, podstoupila se tato žádost Výkonnémuvýboru ACTu, který s konečnou platností rozhodne opřijetí/nepřijetí organizace za člena ACT. ERC bylo v září 2004 prozatímní členství potvrzeno. O plném členství se bude rozhodovat během první poloviny roku 2005 při zasedání Executive Committee ACTu.

Vztah k ERC v ČR

ERC v ČR spolupracovala s ACTem prostřednictvím své Komise pro nepředvídatelné události (KPNU) především při povodních v roce 1997. Finanční pomoc, kterou jsme od ACTu obdrželi, byla rozdělena mezi humanitární organizace členských církví ERC v ČR (Diakonie, Filantropie apod.). Při povodních v roce 2002 obdržely členské církve, respektive jejich humanitární organizace, opět finanční dotaci, která ale nebyla rozdělována přes ERC, protože v této době již KPNU nebyla funkční, ale přímo na konta jednotlivých členských církví ACTu. Tyto zkušenosti, které ukázaly určitou nejednotnost v postupu s nakládáním peněz (což bylo podloženo audity a tyto náznaky se objevily i v celkovém hodnocení, které ACT po skončení katastrof vždy vyžaduje), přiměly zástupce Diakonií, Filantropie aj. k obnovení spolupráce v rámci ERC v ČR - na půdě Ekumenické humanitární komise (EHK). Ta v současné době pracuje na vypracování statutu komise, ve kterém by byly zahrnuty i postupy, jak případnou finanční podporu rozdělovat.

Zaměření (způsob práce)

ACT není humanitární organizací jako takovou. Svou činnost vyvíjí prostřednictvím svých členských církví a humanitárních organizací a pomoc "pouze" koordinuje. Základním principem pro práci ACTu je princip solidarity. ACT se snaží od svých donátorů získat peníze pro pomoc v různých částech světa, kde naopak pracují humanitární organizace, které ke své činnosti potřebují finanční krytí. Členství v ACTu tedy může být dvojí: "dárcovské" (dáváte finanční prostředky k dispozici) a "realizační"(čerpáte finanční prostředky na pomoc v postižených oblastech). Úkol ACTu je pak koordinace. Uvedu to na příkladu povodní v ČR:

Po vypuknutí povodní v roce 2002 si členské církve ACTu z ČR (které měly status realizátora projektů) požádaly o finanční pomoc prostřednictvím tzv. "appeal" - žádosti.  V ní uvedly rozsah škod, na co prostředky hodlají využít apod. (k žádosti jsou vyžadovány i fotografie a jiný dokumentační materiál). Žádost poslaly do Ženevy, kde tzv. "appeal officer" - referent pro žádosti, zažádal donátory o pokrytí finančních požadavků církví z ČR.

Jak se podaří finanční požadavky pokrýt, závisí na mnoha faktorech. Někdy se podaří splnit požadavky humanitárních organizací téměř plně (jako např. v případě povodní vroce 2002 v ČR), jindy třeba jen z poloviny...

Organizační struktura

ACT je řízen Valným shromážděním/Komisí ACTu pro mimořádné události, které má 30 členů a schází se jednou ročně, aby jednala o práci, struktuře a dalším směřování ACTu. Sedm členů Valného shromáždění tvoří Výkonný výbor ACTu. Ti se scházejí několikrát ročně a jsou odpovědní za správné provedení úkolů, které vytyčilo Valné shromáždění. Výkonným orgánem ACTu je tzv. Coordinating Office (koordinační úřad), který je veden ředitelemACTu a pracují zde referenti pro žádosti, tiskové oddělení atd.

Vztah k dalším ekumenickým organizacím

ACT je ekumenickou organizací už ze své podstaty. Pro svou specifičnost ale více spolupracuje s místními ekumenickými organizacemi, se kterými se snaží udržovat úzké kontakty. Své sídlo má rovněž v Ekumenickém centu v Ženevě, což nabízí nebývalé možnosti pro rozvíjení ekumenických vztahů se všemi velkými ekumenickými organizacemi i konfesními svazy.