Sloupec na obálce

autor: 

 

Ekumenický experiment v Curychu

Curych (KAP) V Curychu se pracuje nadůležitém ekumenickém pokroku. Už 22. dubna bude oficiálněustanoven dominikán P. Franz Miller jako farní vikář kazatelskéhokostela reformované církve v curyšském Altstadtu. Písemnou dohodoucírkevního úřadu reformované církevní obce Kazatelů, katolickécír­kevní obce Naší milé paní a generálního vikáře, světícíhobiskupa Paula Vollmara, byla jen institučně zakotvena již mnoho lettrvající ekumenická spolupráce. Katolická obec Naší milé panípověřila dominikána na dvouletou zkušební dobu pastorační péčí okatolíky ve spádové oblasti reformované církve. Z 30 % jeho úlohaspočívá i ve spolupráci při ekumenických aktivitách kazatelskéobce. Nyní např. bude každou poslední sobotu v měsíci slavit vkazatelském kostele katolickou bohoslužbu. V prosinci 2000 vysvětilkardinál Christoph Schönborn v tomto kostele mladého dominikána nakněze. Svěcení třicetiletého P. Lucy Vivarelliho bylo zde první odreformace. Až do reformace byl kazatelský kostel duchovním centremdominikánského konventu, v Curychu existujícího od roku 1231.Evangelická reformovaná církevní obec dala v roce 2000 kosteldominikánům k dispozici právě za účelem kněžského svěcení. Mnohojejich členů včetně faráře Petera Wittwera a presidenta obceDaniela Lienharda se této bohoslužby zúčastnilo.

Irsko: Církevní fond proodškodnění je téměř prázdný

Dublin (KAP) Církevní fond proodškodnění obětí sexuálního zneužívání kněžími zřízený irskoukatolickou církví je téměř prázdný. Jak sdělila irská biskupskákonference, z fondu zřízeného v roce 1996 se doposud zaplatilo 8,7milionů euro, z toho 2,5 na právní a soudní výlohy. K tomu je třebapřipočítat asi dva miliony euro, kterými byl mimo jiné financovánbiskupský úřad ochrany dětí. Odškodněno bylo 143 osob, obětí 36kněží.

Podle odhadu biskupské konference nebudouvynaložené prostředky dostatečné. Očekává se, že 26 irských diecézíbude muset v následujících pěti letech zaplatit odškodnění ve výšiasi 25 milionů euro. Biskupové nyní hledají zdroj prostředků.Biskup z Derry narazil ve své diecézi na masivní odpor, kdyžpožadoval placení poplatků a musel své požadavky stáhnout. FondStewardship Trust zřízený v roce 1996 neplatí odškodnění za řádováspolečenství, která mají v Irsku četné školy, sirotčince a jinázařízení pro děti. Většina těchto institucí je financována státem avedena řeholníky. Proto ustanovila v roce 2000 irská vládavyšetřovací komisi, která má za úkol prošetřit případy tělesného asexuálního zneužívání v těchto institucích mezi lety 1936 až 1999.Státní komise pro odškodnění doposud proplatila 199 milionů europři 5300 žalobách a 2500 rozhodnutích. To je v průměru 78 tisíceuro na případ.

Nemocniční kostel využíván evangelíky i katolíky

St. Pölten (KAP) Ekumenická bohoslužbaopětovně otevřela po rozsáhlá rekonstrukci kostel dřívější občanskénemocnice v Waidhofenu na Ybbsu. Kostel mají do budoucna používatjak katolická, tak evangelická církev, jak bylo stanoveno vzájemnousmlouvou mezi katolickou diecézí St. Pölten a Dolnorakouskouevangelickou diecézí. Ekumenickou bohoslužbu vedl diecézní biskupKlaus Küng, evangelický biskup Herwig Sturm, superintendent PaulWeiland a syrsko-ortodoxní biskup Emanuel Aydin.

Biskup Küng podtrhl potřebu vzájemnéhospojování křesťanů v dnešní materialistické době. Křesťané různýchvyznání by se měli setkávat nejen se vzájemnou úctou, ale i pomocía hledání společného. Cílem ekumeny je jednota v pravdě, řeklbiskup. K tomu potřebujeme neochabující snahu a respekt předrozdíly. V pohledu na eucharistii je bolestivé, že není ještě možnéspolečné slavení, protože její pojetí je v podstatných bodechrozdílné.

Renovační práce na kostele z roku 1430 trvalyšest měsíců a celkové náklady obsáhly 470 000 euro, které poskytlanadace tohoto kostela, země, obec i evangelická s katolickoucírkví.

Anglikáni USA: Moratorium pro biskupská svěcení do r.2006

Washington (KAP) Episkopální církevchce zamezit konečnému štěpení celosvětového anglikánskéhospolečenství. Církevní vedení prohlásilo, že ze všeho nejdříve jezastaveno svěcení nových biskupů a žehnání homosexuálních párů.Čestná hlava Anglican Communion, arcibiskup Rowan Williams zCanterbury, přivítal toto rozhodnut jako kon­struktivní odpověď nanedávný vývoj. Anglikánské světové společenství vyloučilo sesterskécírkve USA a Ka­nady vzhledem k jejich přístupu k homosexualitě aždo roku 2008 ze setkávání ang­likánských konzultačních rad (ACC).Časově omezené vyloučení mělo pomoci vyvarovat se konečnéhorozkolu. Po uznání homosexuála Gene Robinsona za biskupa NewHampshire v roce 2003 bylo církevní vedení v USA vystavenonarůstající kritice. Mnohé anglikánské provincie, především z Asiea Afriky, prohlašovaly, že přeruší církevní společenství samerickými anglikány. Předsedající biskup episkopální církve, FrankGriswold, vydal prohlášení, ve kterém nazývá jednohlasé rozhodnutínesvětit biskupy do roku 2006 dobou k uzdravení. Konservativníanglikánské hlasy kritizují rozhodnutí 140 amerických biskupů jakomálo závazné. Stejně tak málo ovlivní oficiální zákaz žehnacíchceremonií pro homosexuální páry místní kněze.

Nové formy pronásledování křesťanů v JižníAmerice

Mnichov (KAP) Zcela novou formupronásledování křesťanů kritizuje biskup Gerhard Ludwig Müller vLatinské Americe. Zavraždění řádové sestry Dorothy Stangové předněkolika málo týdny v Brazílii není ojedinělým případ, napsalMüller v Süddeutsche Zeitung. Jen v Kolumbii bylo od roku 1984zavražděno celkem 50 biskupů, kněží a řeholníků. V Bra­zílii bylovystaveno pro své snahy ve prospěch chudých a bezprávných hrozbámatentátu více než 160 mužů a žen církve. Tisíce křesťanů zakusilypodle slov biskupa, že je s nimi ze strany komunistů nakládáno jakos přislu­ho­vači kapitalistů, ze strany kapitalistů jsouzdiskreditováni jako komunisté.

Křesťanství není jen hojivým učením o onomsvětě. Církev je také obhájkyní lidských práv. Latinskoamerickoubiskupskou konferencí formulovaná teologie osvobození vyvracíkritiku, že náboženství je opium lidstva. Nasazení za sociálníspravedlnost a lidská práva je vlastní úkol křesťanů. Müllerzároveň tvrdě kritizoval roli USA a s nimi spojených mezinárodníchorganizací na kon­tinentu jako poručnickou. Milionová armádachudých není nahlížena jako výzva celosvětové solidaritě, ale spíšejako ohrožení vlastních výhod. Tak se k potření bídy používajípochybné programy kontroly porodnosti a populačního plánování.

Němečtí biskupové požadují ženy do vedoucíchpozic

Mnichov (KAP)Němečtí katoličtí biskupové se chtějí odvážně a ofensivně zabývatspravedlivou rovností mezi pohlavími. Jak prohlásil erfurtskýbiskup Joachim Wanke, předseda pastorační komise německé biskupskékonference, jde nyní o podporu žen na vedoucích pozicích v církvi.Předseda německé biskupské konference, kardinál Karl Leh­mann, sevyjádřil pro teoretický výzkum žen, který by produktivně využilpoznatky kře­sťanské antropologie. Rozdílnost muže a ženy je Bohemchtěná. Pohlaví jsou stejně hod­notná, ale ne stejná. Také v novémfeminismu proráží kritické hodnocení tělesnosti: příroda se nedájednoduše vyloučit z kultury, biologie či sociologie. Začalapoptávka po takovém modelu pohlaví, který ozřejmí, že různostneznamená popření.

Arcibiskup Ncube: Zimbabwský prezident si kupujebiskupy

Harare (KAP) Arcibiskup z Bulawayo,Pius Ncube, který otevřeně kritizuje režim panující v zemi, obvinilzimbabwského prezidenta Roberta Mugabeho z podplácení duchovních,aby mlčeli k těžkým prohřeškům vůči lidským právům v zemi.Biskupové a faráři rozličných konfesí jsou tak naváděni k podpořeMugabeho režimu. K těmto cílům bylo použito mnoho farem, ze kterýchbyli vyhnáni bílí usedlíci, řekl Ncube v rozhovoru pro ekumenickoutiskovou agenturu ENI. Také jemu byl nabídnut statek, řekl. Mugave,který je v bývalé Rhodesii u moci od roku 1980, by chtěl vrazitklín mezi duchovní. Z osmi katolických biskupů jsou proti němučtyři a čtyři jej podporují. Podobná situace potkala anglikány.