Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE)

Základní informace

Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE, český překlad Ekumenický koncil mládeže v Evropě) byl založen z podnětu Světové rady církví v roce 1968. V roce 1947 začala Světová rada církví organizovat každoroční setkání těch, kteří byli zodpovědní za práci s mládeží v různých zemích Evropy. V roce 1968 se evropští vedoucí mládeží rozhodli založit svou vlastní organizaci, která působí dodnes pod zkratkou EYCE. První Valné shromáždění EYCE se konalo ve Švédsku v roce 1969. V roce 1978 byl zaměstnán na plný pracovní úvazek první vedoucí tajemník. Sekretariát EYCE se několikrát stěhoval: z východního Berlína do Budapešti, do Belfastu a Helsinek. Od roku 1999 je již sídlo EYCE nastálo v Bruselu.

Hlavním posláním EYCE je zastupovat křesťanskou mládež v mnoha oblastech. EYCE pracuje na ekumenických principech, a proto je integrální součástí širšího ekumenického hnutí. EYCE chce být oporou církvím a křesťanským organizacím v Evropě, jejichž hlavním cílem je křesťanská jednota. EYCE neusiluje o to být církevní organizací s pevnou strukturou, ale chce vytvářet prostor pro spolupráci církví, ačkoli členské církve a organizace jsou z různých denominací a mají různorodé cíle. To znamená pracovat v prostředí, které klade vzájemné spolupráci překážky, jako jsou nacionalismus, xenofobie, sociální předsudky a proselytismus.

V současné době má EYCE 25 členských organizací s celé Evropy. Mezi nimi můžeme nalézt ekumenické rady, komise mládeže ekumenických rad a mládežnická oddělení různorodých ekumenických uskupení. Jejich přehled můžete nalézt na webových stránkách EYCE.

Adresa

ECUMENICAL YOUTH COUNCIL IN EUROPE
Rue du Champ de Mars 5
B-1050 Brussels,
Belgium

Vztah k ERC v ČR

Komise mládeže ERC v ČR je plným členem EYCE. Je smutné, že v současné době komise mládeže ERC nepracuje a Řídící výbor ERC její fungování pozastavil. V posledních letech se členové komise snažili práci komise rozhýbat (uspořádali několik setkání v metodistickém centru Maják, modlitební setkání), ale narazili na nechuť některých členských církví se na aktivitách podílet. Členství v EYCE pro komisi znamenalo např. pravidelnou korespondenci se sekretariátem EYCE, přísun informací o dění v mládežnických hnutích v celé Evropě, příspěvky pro účastníky pravidelných seminářů a kurzů atd. Přestože je situace v současné době taková, jak jsem jí výše popsala, máme naději, že komise svou činnost obnoví. Že se snad najdou mladí lidé, kteří se budou chtít s vrstevníky z jiných denominací scházet a vzájemně se poznávat nejen v rámci České republiky, ale i v rámci Evropy.

Zaměření EYCE

Jak jsem naznačila, těžištěm práce EYCE je příprava mezinárodních a mezidenominačních seminářů a kurzů. Témata seminářů jsou vybírána Valným shromážděním EYCE nebo z návrhů členských organizací. Setkání, která se konají v různých částech Evropy, jsou zaměřena na otázky, které v současné době zajímají mladé lidi, jako jsou např. moderní technologie a křesťanství, perspektivy překonávání násilí, masmédia apod. Posledně zmiňovaný seminář se konal v roce 2004 ve Vilémově v Pravoslavné akademii.

Kurzy jsou organizovány pod hlavičkou Training Ecumenical Trainers in Europe (TETE) a jejich záběr je opravdu široký: zorganizuj si své finance, mezikulturní a mezináboženský dialog, lidská práva...

V posledních letech zaznamenalo EYCE zvýšenou poptávku od těch mladých lidí, kteří se chtějí aktivně podílet napráci sekretariátu. proto EYCE vyvinulo tzv. "intership program", který umožňuje zájemcům zažádat o zařazení do programu a stát se tak na kratší či delší čas zaměstnancem EYCE a pracovat pro mladé lidi v celé Evropě. (Podrobnosti o tomto programu je možné vyhledat na webových stránkách EYCE.)

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem EYCE je Valné shromáždění, které volí členy Výkonného výboru (dále jen VV) a vedoucíhotajemníka. VV je sedmičlenný a jeho úkolem je implementovat rozhodnutí Valného shromáždění. Ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu VV. Vedoucí tajemník je volen na dva roky (s možností být zvolen opakovaně) a je odpovědný za práci sekretariátu. Současný vedoucí tajemník Daniel Müller byl zvolen na 33. Valném shromáždění, které se konalo v roce 2002.

Vztah k dalším ekumenickým organizacím

EYCE, jako evropská ekumenická organizace, úzce spolupracuje s Konferencí evropských církví (např. na zasedání Ústředního výboru KECu jsou pravidelně zvaní i mladí lidé doporučení EYCE jako stevardi).

The World Student Christian Federation

S velmi podobnými cíli pracuje i další světová mládežnická organizace The World Student Christian Federation (WSCF, Světová studentská křesťanská federace), založená Světovou radou církví v roce 1948. Již z názvu vyplývá, že organizace se zaměřuje na studenty, na jejich podporu a na prohlubování ekumenické spolupráce mezi studenty (nejen) teologie. Své zastoupení má ve více než 100 zemí světa. Federace je rozdělena do 6 regionů. V osmnácti zemích Evropy je členy WSCF 23 národních studentských hnutí. Webové stránky jsou na adrese http://www.wscf-europe.org/index.cfm

Členem WSCF za Českourepubliku je Oikumené Akademická YMCA , na jejíchž stránkách (http://www.publix.cz/acadymca) můžete nalézt přehled aktivit, které tato organizace pořádá a také informace o práci v rámci evropského regionu s důrazem na práci v neformálním uskupení organizací ve střední Evropě.