Konference evropských církví

Konference evropských církví (KEK) či anglicky Conference of European Churches (CEC) byla založena v lednu 1959 v Nybor Strandu v Dánsku. Hlavní snahou organizace, která vznikla jako odpověď křesťanů na rozdělení poválečné Evropy, bylo budovat mosty mezi křesťany na Východě na Západě a tím ukázat, že železná opona mezi církvemi neexistuje.Tento úmysl nejlépe demonstruje fakt, že 4. valné shromáždění KEKu se konalo v mezinárodních vodách na palubě lodi Bornholm, aby se zajistila účast i těch zástupců církví střední a východní Evropy, kteří by mohli mít problémy s obstaráváním víz.

V preambuli Ústavy KEKu se píše:„KEK je evropským ekumenickým společenstvím církví, které vyznávají Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého.“

Adresa

CEC Office in Geneva

PO Box 2100,

150, route de Ferney,

CH- 1211 Geneva 2

Tel: +41 22 791 61 11

Fax: +41 22 791 62 27

E-mail:cec@cec-kek.org

Web:http://www.cec-kek.org/

Vztah k ERC v ČR

Ekumenická rada církví v ČR je partnerskou organizací KEK. ERC V ČR, jako národní ekumenická organizace, je důležitou spojnicí mezi evropskou ekumenickou organizací a církvemi působícími na našem území.

ERC v ČR je členem Komise Církeva společnost.

Členstvo

KEK je společenstvím 125 pravoslavných, luterských, reformovaných, anglikánských, metodistických, baptistických, starokatolických a letničních církví. Přibližně dalších 40 organizací mají přidružené členství nebo jsou partnerskými organizacemi.

Organizace a spolupráce

Nejvyšším orgánem KEK je Valné shromáždění, které se schází jednou za 6-7 let a je složeno z delegátů členských církví a zástupců přidružených a partnerskýchorganizací. Poslední Valné shromáždění se konalo v roce 2003 v Trondheimu (Norsko), a účastnilo se ho více než 800 delegátů. Valné shromáždění volí čtyřicetičlenný Ústřední výbor (Central Committee), který je pode ústavy KEKu „zmocněn řídit chod KEKu včase mezi Valnými shromážděními.“ Ústřední výbor se schází alespoň jednou za rok (v září roku 2004 se toto zasedání konalo v Praze) a ze svého středu si volí prezidium. Prezidium se skládá z prezidenta (President, Revd Jean-Arnold de Clermont, reformovaný, Francie), viceprezidenta (Vice-President, arcibiskup Anastasios, Pravoslavná církev, Albánie), zástupce viceprezidenta (Deputy Vice-President, Dean Margarethe Isberg, Luterská církev, Švédsko) a dalších sedm členů a slouží jako Výkonný výbor.

Výkonnou složkou KEKu je sekretariát vedoucího tajemníka. Do listopadu 2005 je vedoucím tajemníkem Dr. Keith Clemets (Velká Británie); nově zvoleným tajemníkem je Colin Williams (Velká Británie).

KEK má 3 komise:

- Církve v dialogu (Churches inDialog), jejíž práce zahrnuje studium a implementaci dokumentu Charta Oecumenica; dialog s pravoslavím; spolupráce s jinými ekumenickými organizacemi; společná misie v Evropě; spolupráci teologických fakult Evropy a spiritualita a společné slavení v církvích a na ekumenických shromážděních.

- Církev a společnost (Church andSociety) byla původně samostatnou komisí, která se stala integrální částí CECu v roce 1999. Mezi její pracovní skupiny patří např.: Evropská integrace; Legislativa EU; Bioetika; Ochrana životního prostředí a Dialog mezi Severem a Jihem.

- Církve v solidaritě (Churches in Solidarity), kde jsou hlavními tématy diakonie a ženská otázka.

V současné době probíhá proces integrace Komise pro uprchlíky v Evropě (Church Commission forMigrants in Europe – CCME).

KEK má tři kanceláře ve třech zemích Evropy. V Ženevě, kde má sídlo sekretariát vedoucího tajemníka, v Bruselu a ve Štrasburku, kde má své kanceláře Komise církev a společnost (CSC).

Konference evropských církví také úzce spolupracuje s Radou evropských biskupských konferencí(CCEE). Společně organizovaly již dvě Evropská Ekumenická setkání (European Ecumenical Assembly – EEA). Obě shromáždění (první se konalo v Basileji, druhé ve Štýrském Hradci) byla velkým přínosem pro vznik dokumentu Charta Oecumenica a založení organizace Evropská křesťanská enviromentální síť (ECEN). Třetí EEA se bude konat v rumunském Sibiu v roce 2007 a hlavním tématem bude „Světlo Kristovo září nade vším – naděje na obnovu a jednotu v Evropě“.

KEK pravidelně informuje o své činnosti prostřednictvím svého bulletinu „Monitor“, který obsahuje články ve všech třech oficiálních jazycích KEKu – angličtině, němčině a francouzštině.

Valná shromáždění KEK:

I. 1959 Nyborg, Dánsko: European Christianity in Todays Secularized World

II. 1960 Nyborg: The Service of theChurch in a Changing World

III. 1962 Nyborg: The Church in Europeand the Crisis of Modern Man

IV. 1964 loď Bornholm (na moři): Living Together as Continents and Generations

V. 1967 Pörtschach, Rakousko: To Serveand Reconcile: the Task of the European Churches Today

VI. 1971 Nyborg: Servants of God, Servants of Men

VII. 1974 Engelberg, Švýcarsko: Act onthe Message – Unity in Christ and Peace in the World

VIII. 1979 Chania, Kréta: Alive to the World in the Power of the Holy Spirit

IX. 1986 Stirling, Skotsko: Glory to God and Peace on Earth

X. 1992 Praha: God Unites – in Christ a New Creation

XI. 1997 Štýrský Hradec, Rakousko: Reconciliation, Gift of God and Source of New Life

XII. 2003 Trondheim, Norsko: Jesus Christ Heals and Reconciles: Our Witness in Europe

 

Nové číslo Souvislostí

Právě vyšlo třetí letošní číslo revue Souvislosti (3/2005). Mimo jiné se věnuje „svatojánským východiskům“ Máchovy tvorby (Martin Bedřich – svatým Janem se rozumí Jan Nepomucký), Dantově Božské komedii (Martin Pokorný) a novému objevu české barokistiky - adaptaci latinských hodinek (Hodinky zlaté Bohmila), kterou před třemi sty lety napsal jezuita Daniel Ignácius Nitsch.