Zprávy

autor: 

Setkání Künga s Benediktem XVI.

Castel Gandolfo (Rádio Vatikán) V sobotu 24. zá­ří 2005 se v přátelské atmosféře uskutečni rozhovor papeže Benedikta XVI. spro­fesorem Hansem Küngem z Tübingenu. Obě strany se shodly na tom, že by nemělo smysl v rámci tohoto setkání začít diskusi o věro­učných otázkách, které stojí mezi Hansem Küngem a naukou katolické církve. Rozhovor se proto soustředil na dvě oblasti, které zejména v poslední době stojí v popředí práce Hanse Künga; otázku světového étosu a dialog rozumu přírodních věd s rozumem křesťanské víry. Profesor Küng zdůraznil, ze projekt Světový étos není v žádném případě abstraktní intelektuální konstrukcí, spíš vrhá světlo na morální hodnoty, ve kterých se velká světová náboženství při všech svých rozdílech shodují a které pro svůj přesvědčivý smysl mohou platit jako směrnice také pro sekulární rozum.

Papež uvítal úsilí profesora Künga přispět k obnovenému ocenění základních morálních hodnot lidstva skrze dialog náboženství a také v kon­taktu se sekulárním rozumem. Zdůraznil že závazek k obnovenému upozornění na hodnoty, na kterých stojí lidský život, je také důležitým cílem jeho vlastního pontifikátu.

Současně papež znovu potvrdil svůj souhlas s pokusem profesora Künga oživit dialog mezi vírou a přírodními vědami a prosadit oprávněnost tázání po Bohu („Gottesfrage“) ve vědeckém myšlení. Ze své strany profesor Küng vyjádřil své ocenění papežový snahy o dialog mezi náboženstvími a o setkávání různých společenských skupin dnešního světa.

Schwarzenegger vetoval manželství homosexuálů

San Francisco (KAP) Kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger vyhlásil veto zavedení tzv. manželství stejnopohlavních párů. Podle něj rozhodnutí věci není otázkou parlamentu, ale voličů či soudu. Současně potvrdil, že homosexuální páry mají plné právo na právní ochranu a nesmí být diskriminovány.

Guvernér připomněl referendum z roku 2000, ve kterém se voliči většinově vyslovili pro formulaci, že manželství je definováno jako svazek mezi mužem a ženou. Kalifornský senát, ve kterém převažují demokraté, rozhodl těsnou většinou o uzákonění manželství ste­j­no­pohlavních dvojic.

Nový společný dokument katolíků a luteránů

Vatikán (KAP) President papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Walter Kasper, ohlásil vydání nového společného dokumentu s luterány.

Bude věnován důležitým teologickým otázkám jako je pochopení pojmu církev a úřadu v církvi. Podle informací německé katolické tiskové agentury je podepsání dokumentu plánováno na 28. září v Bari.

Z evangelické strany je v Bari očekáván generální sekretář luterského světového svazu, Ishmael Noko, katolickou delegaci povede kardinál Kasper.

Dokument shrnuje poznatky společné lutersko-katolické komise pro dialog, jež se od roku 1999 opakovaně scházela.

Nejdůležitější téma je apoštolská dimenze církve. Katoličtí stejně jako luterští teologové se vztahují ve svých výrocích o církvi především na prvopočátky církve v apoštolské době. Rozdíly se projevují především v pojmu apoštolské sukcese a v pochopení úřadu.

Francouzi: význam náboženství výše než před deseti lety

Paříž (KAP) 56% Francouzů dává náboženství ve světě podle nejnovějšího průzkumu více váhy než před deseti lety.

48% udává, že pro ně osobně význam náboženství během předcházejících let spíše poklesl.

57 % sdělilo, že pro ně nejsou duchovní a náboženské hodnoty tak významné, aby jim ovlivňovaly život. 40% třicátníků se ale více zajímá o náboženské otázky než dříve.

59% dotázaných pokládá význam náboženství vesvětě za veliký. Stejně tak označují tři čtvrtiny Francouzů náboženství za odpověď na nejzákladnější otázky lidí.

38% prohlašovalo, že náboženství brzdí pokrok ve světě, zatímco 14 % v něm vidí zdroj pokroku, a 40% odpovědělo, že ve stejné míře náboženství pokrok brzdí i podporuje.

Němečtí evangelíci odstoupili od jednotného překladu bible

Berlín (KAP) Do budoucna nebude v Německu oficiální jednotný překlad bible.

Rada německé evangelické církve (EKD)vyhlásila, že se protestanté již nebudou podílet na přepracování jednotného překladu bible vypracovaného společně katolickou a evangelickou církví z roku 1979. Za tento překlad bude po ukončení revize odpovědná pouze katolická církev.

Kardinál Karl Lehmann, předseda biskupskékonference, vyjádřil politování a vytknul EDK jednostranné a negativní rozhodnutí, které učinila bez další konzultace.

Evangelická a katolická církev pracují již roky na pečlivém přepracování společného překladu bible. EKD však za velkou překážku této práce označila vatikánskou instrukci Liturgiam authenticam o používání národního jazyka při vydávání knih římské liturgie.

Z katolické strany byla tato instrukce uplatňována také na ekumenický překlad. Instrukce ale obsahuje kritéria, která jsou z evangelické strany neúnosná.

Původně dohodnutý princip dohody ve sporných otázkách byl redukován na většinový princip, konstatovala EKD. Proto je pro evangelickou církev neúnosné dále se podílet na přepracování překladu.

Lehmann označil za velkou provinu, když v zemi reformace nebude poskytnuto svědectví společného překladu bible, zatímco v mnoha sousedních zemích ekumenický překlad vznikl.

Vzniklé obtíže by se byly překonaly, řekl. Pouze v nejkrajnějším případě, kdy by se nebylo možné dohodnout, byl by použit většinový princip. Je politováníhodné, že se EKD neumí spolehnout na partnera a na konkrétní odbornou práci exegetů obou stran, řekl biskup. Podle Lehmanna v žádném případě nebrání to, že se katolická strana řídí instrukcí Liturgiam authenticam, vazbě na prvotní text bible (ad fontes), jak naznačuje EKD. Bylo obtížné evangelickou stranu pro revizi jednotného překladu získat, protože protestanté až do roku 2001 používali při ekumenických bohoslužbách překlad Lutherův spíše než jednotný překlad.

Lehmann odmítl i nařčení, že katolická strana vytvořila velký časový tlak. Sice v roce 2004 poukázala biskupská konference na spojitost mezi překladem bible a prací na novémvydání modlitební knihy a zpěvníku a také revize mešních knih.

Nikdy však katolická strana neusilovala ourychlení překladu, i když samozřejmě očekávala, že evangelícibudou brát na tuto situaci zřetel.

Německá biskupská konference bude dále pracovat na revizi jednotného překladu bible společně s dalšími vydavateli, rakouskou a švýcarskou biskupskou konferencí.

Vatikán obviněn, že nepomáhá dopadnout Gotovinu

Haag - Hlavní prokurátorka haagského tribunálu OSN Carla del Ponteová tvrdí, že Vatikán odmítá spolupráci na dopadení válečného zločince generála Ante Gotoviny. Ten se podle del Ponteové skrývá v některém z chorvatských františkánských klášterů.

Podle ředitele vatikánského tiskového střediska Joaquína Navarro Vallse však vatikánský Státní sekretariát není institucí příslušnou pro spolupráci se soudy. Navíc prý Vatikán od soudu neobdržel dostatečné důkazy, že se Gotovina skutečně v některém klášteře ukrývá.

 

Konference v Olomouci

Centrum Vědy a náboženství na CMTF UP v Olomouci pořádá 14. a 15. října 2005 konferenci Věda a náboženství 2005: Teilhard, evoluce a globální spiritualita. Zahájení je vždy v 9 hod, vstupné dobrovolné. Zájemci se mohou registrovat do 12. 10. na Internetu na adrese http://www.elabs.com/van2005 nebo telefonicky na čísle 585 637 014.