Zprávy

autor: 

 

Biskup proti novému koncilu

Berlín (KAP) Čtyřicet let po Druhém vatikánského koncilu nebylo podle diecézního biskupa z Münsteru, Reinharda Lettmanna, prosazeno ještě mnoho koncilních usnesení.

V rozhovoru pro katolickou tiskovou agenturu KNA řekl, že nepotřebujeme nový koncil, protože ještě nebylo využito mnohé z minulého. Mnozí biskupové sotva odpovědně prosazují to, co jim koncil uložil. Často si nechtějí pálit prsty a nechávají věci radši na Vatikánu, kritizoval Lettmann. Člověk by se měl snažit využívat své pravomoci, i když to znamená nadělat si doma nepříjemnosti. Pokoncilní potlačení latiny při bohoslužbě se podle Lettmanna osvědčilo. Ví, že existuje názor, podle kterého přineslo potlačení latiny jen škody. Někteří míní, že pokud bude mše jen v latině, zvýší se návštěvnost bohoslužeb – ale to se mi nezdá, řekl Lettmann. Mnoho lidí má radost, když rozumí obsahu bohoslužeb.

Jasné ne k trestu smrti v USA

Washington (KAP) Katoličtí biskupové Spo­je­ných států amerických vyvíjejí úsilí, aby byl zrušen trest smrti. USA mohou stejně tak málo jako každý jiný stát lidem vysvětlovat, že zabíjení je morálně zavrženíhodné, a přitom zabíjet ty, kteří někoho usmrtili, říká se v téměř jednohlasé resoluci biskupské konference. Biskupové vyzývají všechny společenské síly, aby se zřekly tragické iluze, že se respekt k životu demonstruje tím, že se život bere. Hlavní autor prohlášení, biskup Nicholas DiMarzio z Brooklynu, připomněl probíhající církevní kampaň za zrušení trestu smrti. Když stát bere lidský život ve jménu a za peníze daňových poplatníků, ačkoliv je tu alternativa věznění, vzniká dojem, jako by společnost chtěla násilí zvládnout násilím.

Biskup nazval trest smrti chybným a neférovým. Vyjmenoval mnohem lepší a lidskému životu a lidské důstojnosti odpovídající možnosti, které dobře poslouží k ochraně společnosti. Nečestně se často zneužívá rasový původ obžalovaných, tvrdí DiMarzio.

Resoluce biskupů patří k dosud nejzřetelnějším stanoviskům církve USA k této kontroverzní problematice. V roce 1999 požadoval papež Jan Pavel II. při své návštěvě v St. Louis na zdejších katolících, aby se bezpodmínečně postavili za život.

Data o náboženství v Rakousku

Srovnávací studie evropských států ukázala,že víra v Rakousku je na tom zřetelně lépe než v mnoha zemích EU. K víře v Boha se hlásí v Rakousku 86,8 % obyvatel, a to jej staví na šesté místo za Polsko (97 %), Portugalsko, Irsko, Itálii a Řecko. Také 12,9 % věřících, kteří pravidelně jednou za týden navštěvují bohoslužbu, řadí Rakousko výrazně před země jako je Velká Británie, Švýcarsko, Německo nebo Francie.

Podle „stupnice zbožnosti“, tj. jak lidé hodnotí svoji zbožnost na stupnici od 0 do 10, leží Rakousko shodnotou 5,13 na osmém místě. Řecko je na špici s 7,67 body ještě před Polském s 6,53 body. Podobně zbožní se hodnotí Švýcaři (5,21). Naproti tomu Němci se řadí s 3,87 jen před Francouze, Švédy a Čechy. Ve středu pole leží Rakousko ve svém náhledu na nebe a peklo: 41,5 % Rakušanů přiznává víru v nebe, zatímco 18,3 % věří v peklo.

Kardinál Kasper: Případ Berger je věcí evangelické církve

Frankfurt (KNA) V souvislosti sesporem o kon­fesní příslušnost heidelbergerského teo­loga Klause Bergera odmítl kardinál Walter Kasper jakoukoliv pravomoc Vatikánu. Případ Berger není případ Říma, ale vnitřní záležitost evangelické církve, napsal kardinál ve svém otevřeném dopisu pro Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Kasper tak odporuje tübingenskému evangelickému teologovi Eberhardu Jüngelovi, který ve svém příspěvku pro FAZ napsal, že případ Berger vystavil vztahy mezi evangelickou a katolickou církvi tvrdé zkoušce, protože případně římsko-katolická církev křesťanu pod pečetí zpovědního tajemství povolí přestoupit k evangelické luterské církvi a přesto zůstat členem církve římskokatolické. Jüngel mluví o svého druhu ponorkové ekumeně: nad vodou luterská, pod vodou katolická. Kardinál ovšem ujistil, že ponorková ekumena „není ekumenickou metodou nebo strategii“. Řím chce ekumenu mezi partnery s jednoznačnou a rozpoznatelnou církevní identitou.

Vatikán se ohradil proti tvrzení, že papež Benedikt XVI. věděl o Bergerově dvojité konfesní příslušnosti. Vatikánský mluvčí Joaquin Navarro-Valls se postavil proti tvrzením, že kardinál Ratzinger, nynější papež, věděl o postupu a nevznesl námitky. Tyto výroky jsou chybné. Podle katolického církevního práva je současná příslušnost ke ka­tolické a k evangelické církvi bez výjimky nemožná, objasňoval mluvčí. A od řádu církve nelze dispenzovat ani při svátosti smíření, říká se v prohlášení.

Navarro-Valls řekl, že nyní je zřejmé, že Berger, který se označoval za katolíka, v roce 1968 účastí na evangelické večeři Páně se stal členem evangelické luterské církve. Ohledně papeže prohlásil, že tehdejší kardinál Ratzinger věděl jen to, co o sobě Berger veřejně prohlašoval, totiž, že nikdy z katolické církve nevystoupil.

Evangelická církev v Německu se má více profilovat

Berlín (KAP) Berlínský evangelický biskup Wolfgang Huber, předseda Rady evangelické církve Německa (EKD), vyzval svou církev k výraznějšímu vyprofilování. Měla by najít své místo mezi propapežským nadšením a islám­ským fundamentalismem, řekl. Moc obrazu a přitažlivost velkých ritů obracejí v posledních měsících naši pozornost především k římskokatolické církvi, vysvětlil na zemské synodě evangelické církve v Berlíně-Brandenburgu. Rozdíly mezi jednotlivými cír­kev­ními obcemi tak opět více vystupují do popředí.

Ke snahám o dobrou ekumenickou spolupráci neexistuje žádná alternativa, prohlásil biskup. K radosti nad příklady ekumenického společenství se však pojí i mnoho bolestných zkušeností a potřebného vysvětlování. Tak zasáhla pozvání určitých evangelických církevních představitelů na setkání s papežem Benediktem XVI. na Světovém dni mládeže do práv evangelické církve na sebeurčení. Také smuteční obřady za zavražděného bratra Rogera neodrážely ekumenický význam společenství z Taizé. To, žeevangelická církev odmítla spolupráci na jednotném překladu bible,odůvodnil předseda rady EKD tím, že katolická církev nezaručilarovnocenné partnerství při spolupráci.

Homosexuální anglikánský biskup atakoval Vatikán

Londýn (KAP) Americký anglikánský biskup Gene Robinson, známý svou homosexuální orientací, ostře napadl Vatikán a papeže Benedikta XVI. ve své řeči k jedné církevní organizaci homosexuálů v Londýně. Vatikánský zákaz kněžského svěcení homosexuálů označil za akt násilí, proti kterému se musí zakročit. Dále řekl, že považuje za ohavné, když panuje názor, že vyloučení homosexuálů ze seminářů, ukončí skandály se zneužíváním dětí a mladistvých.

Anglikánské společenství je hluboce narušeno spory na téma homosexuality. Po Robinsonově svěcení se odloučilo od jeho diecéze více než sto farností episkopální církve. Mnoho národních anglikánských církví se od amerických anglikánů distancovalo. Celosvětově se již spojilo více diecézí, které podporují vznik „církve uvnitř církve“.

Izrael: objeven antický kostel

Jeruzalém (KAP) Při vykopávkách ve věznici severním Izraeli byly nalezeny zbytky antického kostela. Podle odhadu odborníků by se s největší pravděpodobností mohlo jednat o jeden z nejranějších křesťanských kostelů. Archeologové i asi 60 trestanců z vězení v Me­giddu odkryli mozaikovou podlahu svíce řeckými nápisy a kruhovými symboly s rybou. Za oltář pro eucharistii byl podle tehdejších zvyklostí používán jen jednoduchý stůl.

Izraelští vědci označili nález za extrémně vzácný a senzační. Vatikánský vyslanec v Izraeli, arcibiskup Pietro Sambi, mluvil v izraelské televizi o jedinečnosti nálezu. Leah DiSegniová z hebrejské university vychází z toho, že mozaiky nejspíše pocházejí z konce třetího nebo začátku čtvrtého století. Vedoucí vykopávek Jotham Tefer z úřadu pro antické památky potvrdil v televizi, že styl, obsah a výběr slov v nápisech mluví pro toto datování.

Až do roku 313 bylo křesťanství v římské říši zakázáno. Kultovní obřady se odehrávaly tajně v soukromí. Doposud nalezené nejstarší kostely ve Svaté zemi, jako je jeruzalémský chrám Božího hrobu nebo chrám narození v Betlémě, jsou z let okolo roku 330. Pro přesné datování jsou podle slov DiSegniové nutné další vykopávky pod doposud dosaženou úrovní podlahy. Také se musí porovnat nápisy na mozaikách s podobnými nálezy v Antiochii či v Římě. Podle Jerusalem Post odkazuje jeden z mozaikových nápisů na Pána Ježíše Krista, další na donátora. Na třetí mozaice jsou zobrazeny postavy čtyř řeckých žen.

Katolicko-metodistická komise pro dialog jednala

Vídeň (KAP) Mezinárodní komise pro dialog římskokatolické církve a světové metodistické církve jednalav minulých dnech v Klosterneuburgu. Komise byla ustanovena v roce1967 a od té doby zasedá pravidelně každý rok. V pětiletých intervalech pak předkládá ke schválení Vatikánu a valné shromáždění světové rady metodistické církve souhrnné zprávy. V minulých 40 letech se tak podařilo odstranit mezi katolíky a metodisty mnoho nedorozumění.