O bezdomovcích s poslancem Schwippelem

Dne 12. prosince 2005 proběhla v Senátu ČR konference o bezdomovectví. Ač v Senátu a pod záštitou senátora (MUDr. Richarda Sequense), žel, příliš mnoho politiků jí pozornost nevěnovalo. Proto mne překvapilo, když jsem tam spatřila poslance za ODS Ing. Jana Schwippela, CSc. Nedalo mi to a položila jsem mu několik otázek.

Pane poslanče, co Vás přivedlo na konferenci o bezdomovectví?

Bezdomovství považuji za závažný sociopatologický jev, který způsobuje mnoho strádání nejen těm, jichž se přímo dotýká. Konference jsem se zúčastnil, abych získal nové informace o tomto fenoménu nejen od odborníků, kteří se jím zabývají, ale i osobní svědectví o osudech lidí, kteří se stali bezdomovci.

Jakou koncepci řešení problematiky bezdomovectví má ODS?

Maximální pozornost hodláme věnovat zefektivnění veřejných politik, které, jak potvrdila i uvedená konference, fenomén bezdomovství významně ovlivňují. Věříme, že naše rovná daň a další ekonomická opatření povedou ke zlepšení ekonomické kondice ČR a tím i postupnému poklesu nezaměstnanosti, což je jev, který je nejvýznamnější příčinou bezdomovectví. Stejnou pozornost chceme věnovat zlepšením v oblasti sociální politiky, vzdělávacího systému, zdravotnictví a bytové politiky. Připomínám, že motto Modré šance pro svobodu volby v sociálním systému zní: „Je zcela zásadní, aby si člověk mohl zachovat lidskou důstojnost i v nejtěžších životních situacích.“

Domníváte se, že plánovaná deregulace nájemného nepovede k nárůstu počtu bezdomovců. Můžete tento svůj názor vysvětlit?

Jsem přesvědčen, že deregulace nájemného ke vzrůstu počtu bezdomovců nepovede. Za první a velmi významný pozitivní dopad uvolnění trhu s byty považuji jejich větší dostupnost a tím větší možnosti mobility pracovní síly a v důsledku toho snížení nezaměstnanosti. Uvolnění trhu s byty v některých oblastech nepochybně povede i ke snížení cen tam, kde jsou dnes vyšší právě v důsledku regulace (např. v domě s regulovaným nájemným je majitel nucen nadhodnotit ceny v jeho neregulované části, u nových bytů atd). Deregulace by měla vést i k větším soukromým investicím do nové výstavby. Za významné považuji i větší oprávnění obcí nakládat se svým majetkem – bytovým fondem, což společně s ohlašovací povinností nájemníků (např. komu a za jakých podmínek svůj pronajatý byt dále pronajímají) povede k větším možnostem poskytování sociálního bydlení. Na okraj dodávám, že ODS v rámci aktuálně projednávaného zákona o deregulaci nájemného předložila pozměňovací návrh, jímž navrhla garantovat osobám starším 70 let, aby mohly zůstat ve svých bytech, a to za nezměněných podmínek.

Blíží se vánoce, svátky, které bezdomovci zcela jistě neprožívají příliš radostně - bez střechy nad hlavou a bez rodinného zázemí. Netajíte se tím, že jste křesťan. Chystáte se právě v této době udělat něco konkrétního pro pomoc bezdomovcům?

Ano, rád bych v tomto směru pomohl. Zatím se zamýšlím nad tím, komu konkrétnímu věnovat sponzorský dar tak, abych pomohl co nejlépe a zároveň aby tento dar případně nebyl zneužit.

Pane poslanče, děkuji Vám za rozhovor.