Jste zde

Bernd Jochen Hilberath

Problematická zúžení

Nový dokument Kongregace pro nauku víry o církvi

Krátce po motu proprio Benedikta XVI. o všeobecném opětném povolení „staré" mše předložila Kongregace pro nauku víry dokument týkající se oficiálního chápání církve. Dokument, podobně jako předchozí prohlášení Kongregace, se snaží bagatelizovat změnu nazírání na církev, kterou zahájil Druhý vatikánský koncil a která je významná v neposlední řadě z ekumenického hlediska.

Poměr církve ke světu

Poměr církve a světa je především poměr oboustranný: církev má co říci světu, ale i svět má co říci církvi. A není to jenom nějaký ping-pong; církev a svět pomáhají také jeden druhému pochopit sám sebe. Církev během celé své dvoutisícileté historie dávala - více či méně době odpovídající a více či méně z evangelia vycházející - odpověď na otázku, co je jejím posláním ve světě té které doby. Skutečnost, že se církev od Druhého vatikánského koncilu už nepovažuje za uzavřenou, soběstačnou, autonomní societas perfecta, vůči níž se moderní sekularizovaný svět - alespoň z pohledu církve - staví spíše nepřátelsky, nýbrž za znamení a nástroj, za odlesk Krista, světla národů, implikuje nové pojetí poměru církve a světa. Toto pojetí také formuloval poslední koncil v Pastorální konstituci o církvi v dnešním světě, známé podle svých počátečních slov jako „Gaudium et spes": „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků."

Přihlásit se k odběru RSS - Bernd Jochen Hilberath