Zprávy

Před 20 lety zemřel Karel Chytil, biskup ES

(pH) Před dvaceti lety, 15.9.2002, zemřel pražský biskup ES PhDr. Karel Chytil. (Getsemany říjen 2002 - http://www.getsemany.cz/node/456) Byl posledním biskupem, kterého F. M. Davídek v r. 1988 konsekroval. Vystudoval teologii v Římě a psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Koncem války působil v Anglii v Královském letectvu (RAF). Své povolání mohl začít vykonávat až v r. 1968 v manželské a předmanželské poradně. Po r. 1989 začalo být zpochybňováno duševní zdraví F. M. Davídka. Karel Chytil proto vydal o Davídkovi svědectví. (Getsemany prosinec 1991 - http://www.getsemany.cz/node/1393)

Zasedání 15. Lambethské konference anglikánského společenství

(MV) Anglikánští biskupové z celého světa se setkali na XV. Lambethské konferenci, která se uskutečnila od 26. července do 8. srpna 2022. Motto konference znělo "Boží církev pro Boží svět: společně kráčet, naslouchat a svědčit" (God’s Church for God’s World: walking, listening and witnessing together).

Na konferenci se v Canterbury sešlo přibližně 650 biskupů ze 165 zemí, aby se společně účastnili bohoslužeb, modliteb a diskusí o klíčových otázkách ovlivňujících život jejich společenství na celém světě.

V prvním ze tří hlavních projevů na konferenci arcibiskup z Canterbury Justin Welby zdůraznil význam řešení sociálních problémů a varoval, že nové „říše finanční, ekonomické, vědecké a technologické moci“ riskují další vykořisťování nejzranitelnějších lidí na světě. Arcibiskup vyzval anglikánské biskupy, aby se „dívali ven“, a vyzval společenství, aby zvážilo, jak může církev řešit výzvy 21. století.

„Pro ty, kteří sem přišli v roce 2008, jsme od té doby viděli dopady zhroucení západních bankovních systémů, konec globalizace obchodu, COVID-19, katastrofu ohledně světových cen a dostupnosti potravin, velkou válku s účastí jaderné mocnosti, stejně jako stovky dalších konfliktů, které mají dopad na mnoho lidí, a s rostoucí silou a rozšířením dopady klimatických změn.“ Dodal, že války, pronásledování, občanské nepokoje a chudoba tvrdě zasáhly ty nejslabší a nejchudší.

Před Lambethskou konferencí v roce 2022 Welby uvedl, že doufá ve sjednocení 85milionového společenství pod společnými projevy víry a sociální angažovanosti.

Během závěrečné bohoslužby biskupové, jejich manželky a širší konferenční společenství znovu potvrdili svou víru v Boha, sdíleli eucharistii a modlili se modlitbu Páně v mnoha různých jazycích. Konference nyní vstoupí do třetí fáze, kdy budou sdíleny výsledky rozhovorů biskupů a přijata další opatření v rámci celého anglikánského společenství.

Arcibiskup z Canterbury Justin Welby ve svém závěrečném projevu na univerzitě v Kentu, řekl: „Jak bychom měli jednat? Především ve vztahu. To je první a největší výzva - ta, kterou jsme neuvedli, ale je to největší výzva, protože je to výzva z Písma.“

Dále pak připomněl rozmanitost anglikánského společenství a přítomné vyzval: „ Vyjděme společně v poslušnosti - vysláni, jako Boží církev pro Boží svět.“

Tři fáze Lambethské konference

(MV) Nedávno skončené zasedání Lambethské konference anglikánského společenství má tři fáze. Aby byly diskuse a výsledky konference co nejplodnější, je letošní konference podpořena fází před a po skončení valného zasedání.

Fáze 1: Společné naslouchání (2021-2022): Rozhovory biskupů. Jednalo se o sérii nepovinných virtuálních setkání, která začala v červenci 2021. Skupiny uvažovaly o tématech z 1. kapitoly Petrova evangelia a zahrnovali čas na modlitbu a studium Bible, sdílení zkušeností a příběhů ze služby a diskusi o tom, co pro anglikánské společenství znamená reagovat na potřeby rychle se měnícího světa.

Fáze 2: Společné putování (srpen 2022). Fyzické setkání konference. Výstupy z fáze „naslouchání“ biskupů posloužily jako podklad pro podobu programu osobní konference. Prostřednictvím dalšího dialogu, modlitby a duchovního rozjímání se konferenční společenství snažilo rozpoznat Boží hlas pro církev a dohodnout se na některých společných závazcích, které bude sdílet s anglikánským společenstvím.

Fáze 3: Společné svědectví (2022 a dále). Jako společný akt „společného naslouchání, putování a svědectví“ budou dohodnuté společné závazky po konferenci „rozeslány“. Anglikánské společenství bude vyzváno, aby je v nadcházející generaci uskutečnilo ve svých společenstvích.

Lambethská konference vyzvala k jednotě církve uprostředekumenické nouze“

(MV) Devátý den Lambethské konference se věnoval jednotě křesťanů a mezináboženským vztahům, proběhlo plenární zasedání i diskuse v menších skupinách. Anglikánští biskupové vydali Lambethskou výzvu, v níž se zavázali k naléhavému hledání plné viditelné jednoty církve.

Will Adam, bývalý ředitel pro jednotu, víru a řád anglikánského společenství, ve svém projevu vysvětlil, že anglikáni nikdy netvrdili, že jsou „celou církví“, ale spíše „částí církve Ježíše Krista“. Jednota je něco, za co se Ježíš modlil a co nás Bible učí, že je důležité. Je to dokonce nedílnou součástí života církve. Když je církev rozdělená, Kristovo tělo je zraněné.

Arcibiskup Ian Ernest, osobní zástupce canterburského arcibiskupa u Svatého stolce, který předsedal plenárnímu zasedání, podrobně popsal historii snah o sblížení církví v posledních desetiletích.

Kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů v Římě, ve svém poselství, které v jeho nepřítomnosti přednesl otec Anthony Currer, uvedl, že v současné době je naléhavě nutné, aby se křesťané sjednotili. Mluvil o „ekumenické nouzi“. Tato ekumenická nouze znamená, že upřímné, a tedy společné ekumenické svědectví o Ježíši Kristu v současném světě je možné pouze tehdy, když křesťanské církve překonají svá rozdělení a budou moci žít v jednotě ve smířené různosti. Ekumenismus a misie patří neoddělitelně k sobě, protože jen tak je Boží církev skutečně pro Boží svět.

Marinez Bassotto, biskupka Amazonie v brazilské anglikánské biskupské církvi, popsala „ekumenickou karavanu“ podpory a pomoci, kterou zorganizovaly církve a sociální hnutí v reakci na násilí, jemuž čelí původní obyvatelé v západní Brazílii, kteří byli marginalizováni a vysídleni agresivním agrobyznysem. Karavana navštívila napadené vesnice, kde se dělila o potraviny, pořádala veřejné akce a tiskové konference, aby se o situaci dozvědělo více lidí. Zdůraznila, že je důležité, aby církve byly jako jeden celek, aby se zjevilo Boží království, a požádala delegáty, aby jako globální rodina tyto zločiny zviditelnili.

K delegátům promluvil také arcibiskup Nikitas, řecký pravoslavný arcibiskup, David Wells z letničního společenství v Kanadě a také generální tajemnice Světového luterského svazu Anne Burghardtová, která řekla, že se jako luteránka nebojí pluralismu ani postmodernismu. Když církve postaví Krista do středu svých teologických úvah a hledání jednoty a tento střed je obklopen soustřednými kruhy, kterými se církve začnou pohybovat směrem ke Kristu, jejich středu, tak se samozřejmě nepřibližují jen Kristu, ale také sobě navzájem.