Jste zde

Svědectví

autor: 

V souvislosti s ES se často zmiňuje jméno F. Davídka, jednoho z biskupů ES. Řada jeho blízkých přátel o něm mluví s obdivem, jiní jej odmítají. Nikdo z naší obce jej však osobně nepoznal. Protože jeho katoličtí nepřátelé už publikovali různé příkré odsudky, považujeme za spravedlivé číst i jeho obhajobu. S dovolením autora tedy přetiskujeme část svědectví o něm. Svědectví si vyžádala vysoká církevní autorita.

Byl jsem požádán, abych poslal svědectví o Otci biskupovi PhDr. Felixu Maria Davídkovi. S Otcem biskupem jsem se poprvé setkal v roce 1978, blíže jsem se však s ním seznámil o tři roky později, kdy jsem ho začal pravidelně navštěvovat každé tři měsíce až do jeho smrti v roce 1988. Časem jsme se stali důvěrnými přáteli, a mně se tak dostalo výsady poznat Otce biskupa nejen jako člověka po všech stránkách výjimečného, ale zároveň ho alespoň zdáli provázet na jeho strastiplné cestě k Bohu. Poznat ho jako"muže plného bolestí". Velice trpěl. Jednak neustálým dozorem Státní bezpečnosti a útoky a nepochopením některých spolubratří, jednak, zejména v posledních letech, nemocemi, jež byly důsledkem jeho dlouholetého žalářování. Obdivoval jsem jeho úžasnou trpělivost a laskavost ke každému, s nímž se setkal. Vynikal mimořádnou pamětí a nikdy se neopomenul vyptat na naše přátele a pozdravovat je. Veliký byl smírný charakter jeho utrpení. Jednou, když mu tekla spousta hnisu z jeho ran, mi řekl: "Co myslíš, že tu celé dni dělám? Obětuji se za církev." Když mu bolesti jen trochu polevily, vracel se hned ke svým knihám, zajímal se o všechno, co se dělo v církvi a ve světě, vedl s návštěvami dlouhé polemiky a zaujímal k problémům zasvěcené stanovisko. O jeho úžasných duševních schopnostech a všestranné erudici podal svědectví už Dominik Pecka v Rukopisu vlastního životopisu (1977). Svědectví vysílal Vatikánský rozhlas 7. 1. 1989. Sám jsem byl při svých návštěvách Otce Felixe nejednou svědkem jeho improvizovaných přednášek v oboru východní teologie a východních kultur, při nichž vždy suverénním a vyčerpávajícím způsobem podal přehled daného tématu. Kromě uvedených svědectví bych mohl uvést ještě jedno, méně známé svědectví, o duchovní dimenzi Otce Felixe jako biskupa. Byl jsem přítomen několika jeho tajným svěcením a vím, že každému z nich předcházela z jeho strany delší duchovní příprava, a v případě biskupské konsekrace dokonce měsíční exercicie, spojené s modlitbami a postem. Bylo mi řečeno, že chcete také vědět, zda Otec biskup netrpěl v posledních letech schizofrenií. Netrpěl, a je to nařčení, které mi bere dech. Znáte symptomy, kterými se tato endogenní psychóza vyznačuje. Porovnejte prosím svědectví ThDr. Dominika Pecky a svědectví moje a zjistíte, kolik zloby bylo třeba, aby někdo Otce biskupa Davídka z takové nemoci osočil. V životě Otce Felixe však bylo něco jiného. Až do své smrti se pohyboval na pomezí geniality a vedle řady přátel měl i nepřátele. Některé z jeho nepřátel osobně znám a vím, co jim na Otci biskupovi vadilo. Jeho velikost. Velikost v rovině duchovní i v rovině přirozených darů. Karel