Jste zde

Ekumenický lekcionář

Kategorie knih: 

Ediční poznámky

  1. Zdrojem pro vydání tohoto sešitu je zejména lekcionář Starokatolické církve v ČR. Oproti orginálu Revised Common Lectionary (RCL) obsahuje starokato­lický lekcionář drobné odchylky v zařazení svátků či výběru lekcí. Ně­které odchylky (např. zařazení lekcí pro obnovu závazků presbyterátu před Velikonocemi) byly ponechány, jiné vypuštěny (např. úvody lekcí velikonoční vigilie) nebo nahrazeny orginálními perikopami RCL.

  2. Oproti starokatolickému lekcionáři je text perikop rozčleněn na jednotlivé označené verše. Usnadňuje to orientaci v textu při přípravě liturgie.

  3. Tam, kde lekcionář předkládá delší či kratší variantu textu jsou volitelné verše vytištěny kurzívou.

  4. Ze starokatolického lekcionáře je úplně převzat výběr zařazených veršů pří­slušného žalmu či kantika a volba vhodné antifony.

  5. Nově jsou zařazeny verše před evangeliem (s výjimkou postního období vsu­nuté mezi zpěv aleluja), které RLC neobsahuje. Verš tvoří jeden celek s ná­sledujícím evangeliem, je jeho liturgikým předznamenáním a prakticky vždy je z evangelijní perikopy převzat. Verš je zpravidla klíčovým místem perikopy. Někdy ¨bude výhodné vybrat jiný verš, už proto, že některé perikopy mají více klíčových míst.

  6. Texty pašijí jsou upraveny pro dramatizovanou četbu celým shromážděním. Role vypravěče vytištěna normálním písmem, role celého shromáždění tučně, role Ježíše podtrženým písmem a role ostatních osob kurzívou.