Jste zde

Ekumenický lekcionář

Kategorie knih: 

Ediční poznámky

  1. Zdrojem pro vydání tohoto sešitu je výběr Revised Common Lectionary (RCL) tak, jak je zpracován v lekcionáři Starokatolické církve v ČR; sešit navazuje na Ekumenický lekcionář pro liturgikcý rok A vydaný v r. 2007.

  2. Text perikop je rozčleněn na jednotlivé označené verše. Usnadňuje to orientaci v textu při přípravě liturgie.

  3. Tam, kde lekcionář předkládá delší či kratší variantu textu jsou volitelné verše vytištěny kurzívou.

  4. Ze starokatolického lekcionáře je úplně převzat výběr zařazených veršů pří­slušného žalmu či kantika a volba vhodné antifony.

  5. Nově jsou zařazeny verše před evangeliem (s výjimkou postního období vsu­nuté mezi zpěv aleluja), které RLC neobsahuje. Verš tvoří jeden celek s ná­sledujícím evangeliem, je jeho liturgickým předznamenáním a prakticky vždy je z evangelijní perikopy převzat. Verš je zpravidla klíčovým místem perikopy. Někdy bude výhodné vybrat jiný verš, už proto, že některé perikopy mají více klíčových míst.

  6. Texty pašijí jsou upraveny pro dramatizovanou četbu celým shromážděním. Role vypravěče vytištěna normálním písmem, role celého shromáždění tučně, role Ježíše podtrženým písmem a role ostatních osob kurzívou.

  7. Výběr lekcí velikonoční vigilie se liší (s výjimkou klíčového čtení o průchodu Rákosovým mořem - Ex 14 a čtení o stvoření světa, v alternativní podobě jahvistického pramene - Gn 2) od výběru Starokatolického lekcionáře (který byl použit v Ekumenickém lekcionáři pro rok A). Jsou využity další perikopy, které nabízí RCL (Př 8, 1-8.19-21 a Ez 37, 1-14), jedna perikopa římského lekcionáře (Iz 54, 1-14) a jako poslední SZ čtení Da 3, které bylo součástí řady starých lekcionářů, počínaje jeruzalémským. Příslušné žalmy jsou převzaty ze „Zpěvů s odpovědí lidu" (KN 2001).