Jste zde

Poznámky k pastýřskému listu

(podněty pro biskupskou konferenci ČSFR, českomoravský sbor)
V neděli 4. 11. 1990 jsme slyšeli pastýřský list pokoušející se ozdravit mravní ovzduší v naší společnosti. Díky za něj! Nejenže se snaží varovat před negativními jevy, ale předkládá, byť částečně, pozitivní stanoviska. Oproti pastýřským listům před červnovými volbami (s výjimkou třetího, posledního) je to významný pokrok. Přesto si dovolujeme pár kritických poznámek.
1. I když v listu byly zmíněny i jiné oblasti, kde dochází k porušování zásad mravnosti, přesto těžiště se týkalo "sexta". Bohužel je zakořeněno vědomí, jak mezi námi křesťany, tak mezi jinými lidmi, že mravnost = dodržování 6. přikázání. Domníváme se, že právě biskupové by měli předkládat oblast morálky v celé šíři, a ne ji takto zužovat. Volit na začátek toto téma považuji za nešťastné.
2. Autoři listu by měli napříště takový text předložit odborné křesťanské veřejnosti a slyšet hlas z "druhé" strany. Pak by nebyl do jedné řady stavěn nudismus s pornografií, pak by byl obsah listu lépe přizpůsoben jeho posluchačům - účastníkům nedělních bohoslužeb a nikoli občanům holdujícím pornografii. (Oč vyváženěji a pravdivěji zapůsobila o pár dnů dříve televizní debata, která se také dotkla této problematiky a kde za naši církev výborně odpovídal mj. Aleš Opatrný!) Jinak by se snadno stal pastýřský list jen alibi. (A to určitě nechtěl citovaný prorok Ezechiel!)
3. Přes tyto připomínky považujeme list za přínosný. Co ovšem nemůžeme pochopit, je jeho umístění v bohoslužbě. Vzhledem k závaznosti nedělní homilie (SC 52) by měl pastýřský list na tomto místě buď vycházet z biblických či liturgických textů, nebo by tam neměl být vůbec. Bylo by vhodné jej zařadit na jiné místo. Zařazení za biblické čtení je neorganické, nefunkční a jeví se jako projev neúcty k Božímu slovu. Těžko se vzápětí po odeznění listu vyznává Věřím... Jeden moudrý kněz přirovnal situaci, kdy je čten po evangeliu tzv. pastýřský list, který s obsahem evangelia vůbec nesouvisí, k situaci, kdy by mezi slovy ustanovení eucharistie začal číst jízdní řád autobusů.
Na 31. neděli v mezidobí v cyklu A, kdy se četl zmíněný pastýřský list, nám církev předložila biblické texty nanejvýš aktuální a přímo vybízející kněze (i biskupy) k sebereflexi, k revizi svých postojů, k revizi své služby. Škoda, že nebylo kazatelům umožněno vydat nahlas svá svědectví o těchto perikopách.
4. Pro "někdy příště" navrhujeme zpracovat např. tato aktuální témata: Lež - úcta k pravdě - spravedlnost vůči nepříteli, přemáhat i evidentně zlé dobrým - účel nesvětí prostředek (např. jestliže si některé strany dávají"křesťanskou" firmu) - odpovědnost za naději tam, kde se šíří politická skepse.