Jste zde

Rakousko: Sedm tezí o eucharistii

Rakouské katolické hnutí My jsme církev a další křesťanské reformní iniciativy vydaly v Linci 5. listopadu 2011 stanovisko ke slavení eucharistie v katolické církvi

Nedostatek kněží a hrozící likvidace farních společenstev nás přinutilo zajmout toto stanovisko:

1. Společenství, které se schází ve jménu Ježíše, je nositelem eucharistické slavnosti. Jemu jako místní církvi je svěřená památka smrti a zmrtvýchvstání Krista. Pán je v jeho středu (Mt 18,20). Společenství určuje, kdo je vede a kdo předsedá eucharistické slavnosti. K zachování jednoty v církvi je nutné pověření biskupem.

2. V současné situaci je vedení slavnosti eucharistie závislé na počtu celibátních kněží. To není správný postoj. Mnohem důležitější je, aby se jak počet předsedajících mužů nebo žen přizpůsobil potřebám vedení společenství, tak aby se slavnost společné eucharistie přizpůsobila početnosti společenství.

3. Nedostatek kněží je vedením církve uměle produkován zastaralými podmínkami pro vykonávání kněžského povolání. Zatímco stovky kněží byly kvůli sňatku odstraněny z úřadu, musejí kněží v úřadě přebírat stále víc nových farností. Nemohou již nabízet žádnou dostačující duchovní a pastorální službu a trpí stále více „burnoutem" - syndromem vyhoření.

4. Povinný celibát je pozdní vývoj specifický pro latinskou církev (až od 12. století). Nevadilo by tedy vrátit se k začátkům křesťanství a pověřit ženaté muže a ženy vedením společenství a předsednictvím při slavení eucharistie.

5. Nový zákon odstranil židovské a pohanské kultovní kněze. Ježíš Kristus je jediným knězem Nového zákona (Židům 9,10). Všichni věřící mají účast na jeho kněžství: Jste „královským kněžstvem" (1 Petr 2,9). Toto kněžství je přislíbeno každému pokřtěnému bez výjimky pohlaví (Gal 3,28).

6. Ženy byly v prvotní církvi diakonkami (Řím 16,1) a apoštolkami (Řím 16,7), během bohoslužby prorocky mluvily (1 Kor 11,5). Pozdější omezení byla přizpůsobením patriarchálním společenským formám, které byly mezitím v naší společnosti trvale překonány. Cesta ke svěcení žen nemůže být uzavřena papežskými zákazy.

7. Každé společenství má právo na předsedajícího nebo předsedající (ženu). Pokud biskup, který je povinen toto zabezpečit, tak neučiní, převezmou společenství, vědoma si poslání všeobecného kněžství, svoji odpovědnost, aby i nadále umožnila slavení eucharistie jakožto vrchol, pramen a sílu víry (II. vatikánský koncil, Liturgická konstituce 10).

Podepsáni: Laická iniciativa - My jsme církev - Farářská iniciativa - Kněží bez úřadu - Taxhamer PGR - Iniciativa.

Z německého originálu přeložil Peter Žaloudek

 

Komentáře

Deuteronomium 18:20 | Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře.“