Jste zde

Caim – keltská modlitba o ochranu

Kruhová modlitba, caim, je velmi starou keltskou modlitební formou. Slovo „caim znamená v gaelštině „ochrana“. Mnozí křesťané v Británii si tuto modlitbu asociují s osobností sv. Patrika (5. stol.) a jeho hymnem (někdy zvaným také Krunýř sv. Patrika), z něhož je asi nejznámější částí:

Kristus (buď) se mnou,

Kristus přede mnou,

Kristus za mnou,

Kristus po mé pravici i levici,

Kristus nade mnou,

Kristus pode mnou, Kristus ve mně…

Kořeny modlitby ochrany jsou ovšem hlubší, sahají až k tradici Pouštních otců a matek. Vzhledem k tomu, že existovala čilá kulturní výměna Východu s keltskými křesťany, lze najít v křesťanských manuskriptech keltského křesťanství nesčetné množství těchto modliteb. Mají většinou potrojný charakter, jak odpovídá keltskému kulturnímu prostředí, které dávalo velký důraz na triády.

Modlitby o ochranu jsou potlačeny až s nárůstem latiny jako liturgického jazyka. Znovuobjeveny byly až v 19. století. Ovšem mezi obyčejnými lidmi, kteří hovořily gaelsky, se udrželo povědomí o této formě modlitby. V současnosti, v souvislosti s objevováním původních tradic, s důrazem na odpovědnost za svět, ve kterém žijeme, a za přírodu, a v neposlední řadě s růstem popularity keltského křesťanství, je modlitba znovuobjevena a používána. Hlavními popularizátory jsou komunity na ostrovech Iona a Lindisfarne a potom jednotlivci, kteří se hlouběji zabývají keltskou spiritualitou.

Typicky ji lze nalézt jakou součást ranní modlitby, před započetím práce, kdy člověk žádá o ochranu pro nový den, nebo jako součást kompletářů, kdy je tato modlitba žádostí o Boží ochranu při nočním odpočinku. Modlitby bývají také součástí svatebních obřadů. Mají ochraňovat snoubence, kteří se vydávají na novou, společnou cestu.

Když modlitebník odříkává modlitbu ochrany, dělá kolem sebe pravým ukazovákem kruh, který symbolizuje Boží náruč a ochranu. Je možné kreslit kruh třikrát ve směru hodinových ručiček. Jinou variantou je vstoupit do již nakresleného kruhu. Modlí-li se skupina lidí, vezme se za ruce a utvoří kruh. Je zde místo i pro výtvarné vyjádření. To znamená, že je možné nakreslit skutečný kruh a potom ztvárnit, které věci mají zůstat vně a které naopak vstupují dovnitř. Caim je možné použít také jako přímluvnou modlitba za druhého, vyprošujeme-li mu/jí Boží ochranu

Příkladem může být modlitba, obsažená v knize Celtic Daily Prayer (komunita Northumbria):

Obkruž mne, Pane. Ať je ochrana blízko a nebezpečí daleko.

Obkruž mne, Pane. Ať je naděje uvnitř a zoufalství vně.

Obkruž mne, Pane. Ať je světlo blízko a tma daleko.

Obkruž mne, Pane. Ať je pokoj uvnitř a strach vně.

Obkruž mne, Pane. Ať je útěcha blízko a překážky daleko.

Obkruž mne, Pane. Ať je svatost uvnitř a hřích vně.

Věčný Bože, Otče, Synu i Duchu svatý,

chraň mne ze všech stran. Amen.

Jinou variantou může být naší kultuře bližší požehnání a zároveň prosba o ochranu :

Ať mne nebeští andělé dnes chrání

a obklopí mne vůní pokoje.

Ať mne dnes chrání Kristus,

můj Pán a milující přítel,

a obklopí mne svou láskou.

Ať mne dnes chrání Duch pravdy,

který přebývá v mém srdci,

a obklopí a naplní mne radostí.

Následující caim je vytvořen jako přímluvná modlitba za svět:

Obklop nás, Pane.

Obklop utlačované svou spravedlností.

Obklop násilníky svým pokojem.

Obklop zlomené svým uzdravením.

Obklop nás, Pane.

Obklop nás divy své lásky,

krásou svého stvoření,

slávou své přítomnosti.

Je patrné, že modlitba o ochranu může mít tisíce variant. Zve nás k vynalézavosti a kreativitě. Uplatní se při práci s dětmi či mládeží (lze využít i možnost výtvarného projevu), v rámci duchovních obnov, může být inspirací pro malé skupinky, ale i pro jednotlivce. Může pomoci znovuobjevit vztah k Bohu a vnést do něj bližší, intimnější rozměr. Může vztah k Bohu vyvážit – některé konfese a denominace upřednostňují modlitby k Otci, jiné přespříliš akcentují osobu Syna, mimo letniční a charismatiky si většinou ostatní křesťané nevědí moc rady s Duchem svatým. Trojice je teologickým konstruktem a málokdo ji bere v modlitbě vážně. Zde se nabízí cesta, jak to zkusit.

 

Citovaná literatura

Butland, C. (2017). Caim Prayer. Získáno 23. 2 2020, z http://www.reflectretreats.co.uk/documents/prayer/Caim_Prayer.pdf

Celtic Christian Spirituality FB group. (18. 1 2016). Získáno 23. 2 2020

Epperly, B. (03. 10 2016). Drawing a Circle of Love: The Celtic Encircling Prayer. Získáno 23. 2 2020, z http://www.anamcharabooks.com/blog/2016/10/3/drawing-a-circle-of-love-th...

Robson, P. (2015). A Celtic Liturgy (3.. vyd.). Great Britain: Society for Promoting Christian Knowledge.

Small Group Prayer Resources. (2015). Získáno 23. 2 2020, z https://www.godstonebc.org/wp-content/uploads/2015/07/PRAYER-Caim-Prayer...

St. Cuthbert's Island. (5. 6 2010). Získáno 23. 2 2020, z http://claybrackeen.blogspot.com/2010/06/caim-prayer.html