Jste zde

Zprávy

Nový generální tajemník světové rady církví

(WCC/MV) Na zasedání ústředního výboru Světové rady církví (SRC) dne 17. června 2022 byl zvolen nový generální tajemník Prof. Dr. Jerry Pillay, který se 1. ledna 2023 ujme funkce jako osmý generální tajemník SRC. Nahradí odcházejícího úřadujícího generálního tajemníka Rev. Prof. Dr. Ioana Sauca, který tuto funkci vykonává od dubna 2020, kdy byl předchozí generální tajemník Rev. Dr. Olav Fykse Tveit jmenován do čela norské církve. Generální tajemník působí jako hlavní výkonný pracovník SRC a řídí její činnost.

57-letý Pillay je členem Sjednocené presbyteriánské církve v Jižní Africe (Uniting Presbyterian Church in Southern Africa). Je profesorem systematické a historické teologie na univerzitě v Pretorii a v současné době působí jako děkan fakulty teologie a náboženství na této univerzitě. Na improvizované tiskové konferenci odpovídal na otázku po jeho původu. Pillay je jihoafrický Ind, tj. indického původu, ale žádné spojení s Indií neměl. Odsud přišel jeho prapředek, zřejmě před pěti generacemi.

Dále uvedl, že je pro něj důležitá myšlenka spravedlnosti a jednoty. Jednota křesťanů je velmi důležitá, protože rozdělená církev představuje velmi slabé, chabé a křehké svědectví pro roztříštěný svět. Stejně tak je důležitá i spravedlnost. Jako křesťané jsme voláni k tomu, abychom pečovali o chudé a opomíjené a stáli při utlačovaných v jejich situaci.

Pillay byl jedním ze dvou kandidátů, kteří se ucházeli o zvolení do této funkce. Druhou kandidátkou byla Dr. Elizabeth Joyová, první žena, která se dostala do užšího výběru kandidátů na generálního tajemníka v historii SRC.

Světová rada církví která byla založena v roce 1948. Sdružuje církve, denominace a církevní společenství ve více než 120 zemích a teritoriích po celém světě, což představuje více než 580 milionů křesťanů a zahrnuje většinu světových pravoslavných církví, desítky anglikánských, baptistických, luteránských, metodistických a reformovaných církví, jakož i mnoho sjednocených a nezávislých církví. Zatímco většinu zakládajících církví SRC tvořily evropské a severoamerické církve, dnes je většina členských církví v Africe, Asii, Karibiku, Latinské Americe, na Blízkém východě a v Tichomoří. V současné době má SRC 352 členských církví. Ve dnech od 31. srpna do 8. září 2022 se uskuteční 11. valné shromáždění SRC v německém Karlsruhe.

Zasedání 15. Lambethské konference anglikánského společenství

(MV) Anglikánští biskupové z celého světa se připravují na významnou událost v životě svého společenství, která bude formovat službu a poslání jeho členů v příštím desetiletí. Patnáctá Lambethská konference se koná v Canterbury od 26. července do 8. srpna 2022 a sejde se na ní více než 600 biskupů z celého světa spolu s ekumenickými pozorovateli a dalšími pozvanými hosty. Motto konference zní "Boží církev pro Boží svět: společně kráčet, naslouchat a svědčit" (God’s Church for God’s World: walking, listening and witnessing together).

Lambethská konference, která se původně konala v Lambethském paláci, sídle canterburského arcibiskupa na břehu Temže v Londýně, se od roku 1867 schází víceméně jednou za deset let k modlitbám, úvahám a diskusím o výzvách, kterým čelí 80milionové celosvětové společenství. Je jedním ze čtyř takzvaných nástrojů jednoty anglikánského společenství (dalšími jsou: arcibiskup z Canterbury, Anglikánská poradní rada a setkání primasů).

Letní škola církevních dějin v září 2022

(MV) Ústav pro studium totalitních režimů a některé humanitní fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ETF UK, KTF UK, FF UK a PedF UK) pořádají II. ročník Letní školy církevních dějin. Uskuteční se ve dnech 5.–9. září 2022 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích.

Letní škola církevních dějin nabízí studentům a dalším zájemcům široký záběr témat z církevních a náboženských dějin českých zemí a Evropy bez zaměření na jedno historické období nebo konkrétní problematiku. Cílem letní školy je ukázat bohaté možnosti církevních dějin a nabídnout náměty k výzkumu od starších dějin po dějiny soudobé prostřednictvím série přednášek, diskusí, workshopů a exkurzí, které zajišťují pozvaní odborníci. Setkání se odehrává v interdisciplinárním dialogu historie, historiografie, teologie, archivnictví a pomocných věd historických, dějin umění a pedagogiky.

Program a přihlášky na webových stránkách:

https://www.ustrcr.cz/akce/poradame-druhy-rocnik-letni-skoly-cirkevnich-dejin/

Studujte teologii ekumenicky: Teologie křesťanských tradic na ETF UK

(MV) Bakalářský program Teologie křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy ve spolupráci s Institutem ekumenických studií v Praze zvou ke studiu teologie.

Proč studovat obor Teologie křesťanských tradic?

Jedná se především o studium různých tradic křesťanské teologie v jejich vzájemném dialogu i střetech, ale současně také o seznámení se s jinými náboženskými a duchovními směry a o jejich vztah ke křesťanství.

Akademické zázemí Evangelické teologické fakulty je příslibem vysoké odborné úrovně studia.

Studium předpokládá a rozvíjí otevřenost vůči příslušníkům jiných církví a lidem různého duchovního zaměření. Učitelé přicházejí nejen ze všech tří pražských teologických fakult, ale i z dalších institucí.

Někteří studenti se připravují na práci duchovních ve svých církvích. Většina studentů se však věnuje „civilní“ profesi nebo současně studují jiný „profánní“ obor. Poznatky využijí pro svůj osobní rozvoj, pro budování církevních společenství zdola a pro službu společnosti.

Studium je dostupné pro pracující i pro lidí, kteří studují jiné obory. Výuka je koncentrována: probíhá jednak na každoročním desetidenním intenzívním studijním soustředění v září (ve Strašicích), během roku pak probíhá jedenkrát týdně v odpoledních a večerních hodinách (ve středu). Výuka je orientována na práci s texty a rozvoj kritického myšlení.

Studenti, jak díky studiu, tak doprovodným aktivitám (liturgie, semináře, exercicie) nacházejí přátelské zázemí potřebné pro kritickou reflexi a upevňování vlastní víry, společenství napříč denominacemi a prostor pro sdílení i diskusi různých tradic.

Přihlášky pro akademický rok 2022/23 se podávají do 7. 8. 2022. Úvodní povinné studijní soustředění se uskuteční ve dnech 9. – 18. září 2022. Více informací naleznete na stránkách Institutu ekumenických studií v Praze: www.iespraha.cz nebo na stránkách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze: www.etf.cuni.cz

Kontaktní osoba: Petr Jandejsek, Th.D.

Mail: jandejsek@etf.cuni.cz

Komentáře

Jak chápat tato slova?

"Každé učení magisteria je třeba brát vážně, to ovšem neznamená neodpovědně. Učení řádné neznamená, že je také neomylné.23
Vážnost upírají nauce církve nejen ti, kdo nauku ignorují, ale také ti, kdo ji vykládají fundamentalisticky, primitivně, bez ohledů, které ukládá hermeneutika."

Já jim rozumím takto: My Vám laikům, tj. plebejcům, řekneme, co je dobré a co špatné, jak máte žít svůj osobní život do detailů, nezastavíme se ani před vašimi nejniternějšími vztahy, před vaší intimitou duše i těla. Víme vše, přikážeme co ano a co ne, ale za svá rozhodnutí, a to i za rozhodnutí řídit se církevním učením si nesete zodpovědnost pouze vy. Vy se orientujte, co kdo jak řekl, jak vážně to myslel, co řekl v náznaku. My jsme ti žvanilové, vy si řešte a neste zodpovědnost, za to, že dle svého svědomí nerespektujete církevní učení, nebo jej respektujete a nezvládáte se starat o děti, kterých jste počali více, než jste schopni zvládnout vychovat. I když respektuji pana Konzala, přesto se nedokázal oprostit od mnohomluvnosti o rodině. Možná i proto, že se jej netýkaly problémy manželství, kde se řeší, že další dítě nesmějí počít, chtějí-li se zvládnout postarat o ty, co mají. Chce se, aby laici při práci ve svých oborech a starosti o rodinu ještě studovali "Hermeneutiku (z řeckého herméneuein = vykládat, překládat, vyložit), což je filologická a filosofická nauka o metodách správného chápání a výkladu textů, zejména náboženských (exegeze), právních (výklad práva) a filosofických."
My muzikanti, dáme Vám učení a vy hledejte, jak je a kdy máte chápat. Kříž navíc, něco nařídíme a vy se s tím trapte ve svém svědomí, ve svém životě.