Jste zde

Světová rada církví a římskokatolická církev: Společně kráčíme, modlíme se a usilujeme o spravedlnost, smíření a jednotu

Ve dnech 22. a 23. března 2023 navštívila Řím a Vatikán delegace nového vedení Světové rady církví, kterou zastupovali biskup bavorské Evangelické luterské církve Heinrich Bedford-Strohm, moderátor ústřední komise SRC, prof. Jerry Pillay, člen spojené presbyteriánské církve v Jižní Africe a generální sekretář SRC, prof. Vasile Octavian Mihoc, člen Rumunské pravoslavné církve a programový vedoucí SRC pro ekumenické vztahy a komisi pro víru a řád. Ve čtvrtek 23. března se delegace setkala s papežem Františkem. V návaznosti na papežovo poselství 11. valnému shromáždění SRC, které se konalo v německém Karlsruhe v září 2022, vyjádřil generální sekretář SRC vděčnost za to, že papež zdůraznil význam společného povolání všech křesťanů být viditelným znamením smíření a jednoty ve světě, který je poznamenán konflikty a nejednotou. Generální sekretář rovněž vyjádřil uznání za účast katolické církve na práci SRC v rámci různých komisí a několika společných projektů. Papež během rozhovoru znovu potvrdil neodvolatelný závazek katolické církve kráčet cestou jednoty křesťanů spolu s ostatními církvemi ve věrnosti Kristově výzvě a pokračovat ve spolupráci se SRC ve spolupráci s různými dikasterii římské kurie. Poté se delegace SRC setkala se zástupci některých dikasterií, která se SRC spolupracují, především Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů, Dikasteria pro mezináboženský dialog a Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. V rámci návštěvy se delegace SRCC setkala také s Federací protestantských církví v Itálii, včetně Evangelické baptistické unie Itálie, Evangelické metodistické církve v Itálii a Valdenské církve. Kromě toho se delegace setkala s zástupci Centro Pro Unione a ředitelem Metodistické ekumenické kanceláře Řím.

Při příležitosti této návštěvy bylo vydáno prohlášení SRC adresované papeži, které shrnuje spolupráci s římskokatolickou církví.

Světová rada církví (SRC) vstoupila do nové fáze vedení jmenováním generálního sekretáře prof. Jerryho Pillaye a zvolením ústřední komise, výkonného výboru a moderátorů na 11. shromáždění SRC.1

Vyjadřujeme vděčnost za poselství Svatého otce valnému shromáždění, zejména jsme vděčni za vizi, že naším společným posláním následovníků Krista je přinášet světu smíření a inspirovat církve, aby pokračovaly na společné cestě spravedlnosti, smíření a jednoty.

V tomto poslání však nezačínáme znovu, ale stavíme na předchozím vedení a na členských církvích, které pomáhaly formovat potenciál k uzdravení a obnově trpícího a rozvráceného světa. Pro řešení současných globálních výzev se strategický plán SRC a celosvětového společenství na příštích osm let zaměřuje na jednotu, vizi, spravedlnost, mír a na to, aby se svět stal lepším místem pro všechny lidi a celé stvoření.

Stále silnější pouta: WCC a římskokatolická církev

SRC a římskokatolická církev pokračují ve stále rostoucí spolupráci v rámci společného díla a společného závazku vůči jednomu ekumenickému hnutí.

V roce 2025 oslavíme 60 let spolupráce v rámci společné pracovní skupiny (Joint Working Group with the Roman Catholic Church). Název desáté zprávy „Společně kráčet, modlit se a pracovat: Ekumenická pouť“ (Walking, Praying and Working Together: An Ecumenical Pilgrimage) byl inspirován mottem návštěvy Svatého otce v Ženevě v červnu 2018 v souvislosti se 70. výročím založení SRC. Je v něm zdůrazněno téma SRC po 10. valném shromáždění v Pusanu v roce 2013 Pouť spravedlnosti a míru. Zachycuje také přesvědčení papeže Františka, že jednota křesťanů může růst pouze prostřednictvím společné cesty jako poutníků kráčejících společně v Kristově lásce. SRC je vděčná římskokatolické církvi za to, že každý druhý rok hostí setkání společné pracovní skupiny.

Jsme i nadále hluboce vděčni za spolupráci mezi SRC a římskokatolickou církví v rámci podpory ekumenického Globálního křesťanského fóra (Global Christian Forum), které spojuje rozmanitá vyjádření církví s cílem vytvářet větší jednotu.

Při přípravě nového pracovního cyklu směrem k příštímu valnému shromáždění si uvědomujeme, že naše spolupráce prostřednictvím orgánů, jako je Komise pro víru a řád a Komise pro světovou misii a evangelizaci, je velmi plodná. Proto se stalo pravidlem, že je římskokatolická církev zvána k účasti ve všech komisích a poradních skupinách SRC.

Náš společný závazek vůči mladým lidem a formaci se uskutečňuje prostřednictvím Ekumenického institutu v Bossey, kde římskokatolická církev obsazuje místo jednoho člena fakulty a poskytuje dvě stipendia pro pravoslavné studenty. Stále rostoucí zapojení mladých v rámci spolupráce SRC a římskokatolická církev sahá od synodálních setkání přes setkávání komunity Taizé až po ekumenické setkání mládeže na 11. shromáždění SRC.

Doufáme, že na této cestě budeme pokračovat. Zároveň bychom ocenili moudrost Svatého otce v otázce, jak můžeme pokročit ve vzájemné eucharistické pohostinnosti.

Dobrá zpráva pro všechny lidi

Komise pro světovou misii a evangelizaci (Commission on World Mission and Evangelism, CWME) se těší na spolupráci s římskokatolickou církví v několika důležitých oblastech.

Svatý otec od pandemie COVID-19 několikrát hovořil o dekolonizaci v naléhavé potřebě proměny politické, sociální, ekonomické, ekologické, církevní i osobní sféry. To má zásadní význam pro překonání nerovnosti a budování jednoty, míru a lásky. Systémové problémy, které papež jmenoval, jako je změna klimatu, ekonomická nerovnost, válka a násilí a zneužívání zranitelných, poukazují na nutnost společně se zapojit do této práce na dekolonizaci.

Spolupráce je zásadní v práci ekumenické sítě na podporu zdravotně postižených (Ecumenical Disability Advocacy Network, EDAN), která klade důraz na vzájemné propojení problematiky zdravotního postižení, vyloučení a téma práv a zranitelnosti žen a dívek.

Důležitým tématem zůstává evangelizace. Musíme přehodnotit, jak bychom měli evangelizovat v kontextu klimatické katastrofy; jak bychom měli evangelizovat vzhledem k historii násilí v křesťanských církvích.

Nedávná návštěva papeže Františka v internátních školách v Kanadě a jeho omluva domorodým obyvatelům silně rezonuje s prací CWME. Společně s Afričany, lidmi afrického původu a domorodým obyvatelstvem po celém světě jsme vyzváni, abychom misii a evangelizaci rámovali pokáním, nápravou a obnovující spravedlností (restorative justice).

CWME by ocenila propojení a spolupráci s novým Dikasteriem pro misii a evangelizaci.

Společně pro lidský rozvoj

Vize plné lidskosti a důstojnosti všech lidí je středem křesťanského sebepochopení a je také středem práce SRC v oblasti veřejného svědectví a diakonie.

Historie spolupráce mezi SRC a římskokatolickou církví v této oblasti zahrnuje společnou komisi pro společnost, rozvoj a mír (Society, Development and Peace, SODEPAX) v letech 1968–1980. SRC si bude v rámci jubilea Nicejského koncilu v roce 2025 připomínat tradici hnutí pro praktické křesťanství (Life and Work), ve kterém se rodila SODEPAX.

Spolupráce v rámci ekumenické diakonie může podpořit ty, kdo se nacházejí ve zranitelných situacích, a umožnit jim, aby se vyhnuli pasti a paralýze způsobené chudobou, vysídlením, utlačovatelskými vládami a násilnými konflikty.

Spolupráce umožňuje zaměřit pozornost na pochopení všech sil, které ohrožují lidskou důstojnost, a může zajistit, že teologické sebepochopení a respektování lidských práv jsou základem našeho úsilí o lidskou důstojnost. To by mohla být další příležitost ke společnému novému pojetí inkluzivního lidského rozvoje.

Přechod od rozdělení ke společnému životu

Římskokatolická církev se historicky hluboce zapojila do práce Komise pro víru a řád SRC na teologických tématech, která pomáhají církvím přejít od rozdělení ke společnému životu. Neoficiální katoličtí pozorovatelé byli přítomni již na druhé světové konferenci v roce 1936 a oficiální pozorovatelé na konferenci v Montrealu v roce 1963. V roce 1968 se Svatý stolec oficiálně připojil k práci Komise pro víru a řád, když jmenoval své zástupce. Ti působí v komisi dodnes.

Povzbudivá slova papeže Františka při jeho návštěvě SRC v roce 2018 jsou velkou naději pro budoucnost této práce. Řekl, že římskokatolická církev uznává zvláštní význam práce, kterou vykonává Komise pro víru a řád, a přeje si k této práci nadále přispívat.

V posledních letech katoličtí teologové přispěli k teologickému zkoumání, k práci na morálním rozlišování v církvích a k hledání společného pochopení církve při přijímání druhého konvergenčního dokumentu Komise pro víru a řád: „Církev: Na cestě ke společné vizi.“ (The Church: Towards a Common Vision).

Zástupci římskokatolické církve působili jako místopředsedové komise, spoluzakladatelé studijních skupin a v poslední době také jako předsedové nominační komise, který připravuje seznam členů příští komise.

Mezinárodní redakční skupina složená ze zástupců sekretariátu Komise pro víru a řád a římskokatolických zástupců úzce spolupracuje na přípravě materiálů pro Týden modliteb za jednotu křesťanů, který je jedním ze základních kamenů ekumenického hnutí. Text, který společně vydávají Dikasterium pro podporu jednoty křesťanů a SRC, je distribuován členským církvím SRC a katolickým biskupským konferencím.

Ekumenická formace

SRC a římskokatolická církev sdílejí sen a odpovědnost za růst a rozvoj mladých lidí v ekumenickém hnutí.

Dr. Andrzej Choromanski působil v Komisi pro ekumenické vzdělávání a formaci, která řídí práci v této programové oblasti.

Každoroční návštěva studentů a zaměstnanců Bossey ve Vatikánu během Týdne modliteb za jednotu křesťanů přispívá k jejich ekumenické formaci, studenti byli povzbuzeni a vděčni za uznání od papeže Františka. Návštěvu vedl Vatikánem vyslaný katolický profesor biblické hermeneutiky v Bossey, kterým je v současnosti P. Lawrence Iwuamadi.

Hlas pro spravedlnost, smíření a jednotu

Inspirativní a inovativní komunikace, která je důvěryhodná, transparentní, inkluzivní a dobře koordinovaná, je klíčem k tomu, aby se globální ekumenické hnutí stále více sbližovalo jako společenství lásky, které společně jedná a modlí se za spravedlnost, smíření a jednotu.

Digitální spravedlnost

Papež František poznamenal, že moderní komunikační prostředky mohou být „mocným prostředkem k podpoře společenství a dialogu v naší lidské rodině“, ale mohou se také stát „místem toxicity, nenávistných projevů a falešných zpráv“. Tuto obavu sdílí i SRC a je vyjádřena v dokumentu nových komunikačních prostředcích (A New Communications Paper for the 21st Century). Tento dokument byl přijat (v únoru 2022) ústřední komisí SRC. Zdůraznil, že komunikace je v našem digitálním věku klíčová. Prohlášení SRC naléhavě žádá, aby „technologie sloužily spíše lidem než vládám nebo korporacím“.

Přítomnost v sociálních médiích

Sociální média jsou jednou z technologií, které mají silný potenciál, ale vyžadují velkou citlivost a pozornost. Zapojení SRC do online komunikace se světem prostřednictvím sociálních médií bylo oceněno tím, že v únoru získala nejvyšší ocenění pro nevládní organizaci v mezinárodní Ženevě od organizace Geneva Engage.

Návštěva SRC

Zájem o práci SRC, který podporují informace o této práci, se projevuje žádostmi o návštěvu, a to i ze strany mladých katolíků.

V lednu navštívilo SRC téměř 70 studentů z hnutí fokolare, kteří se seznámili se SRC, absolvovali prohlídku ekumenického centra a vyměnili si s pracovníky SRC poznatky a nápady týkající se důležité role komunikace pro viditelnou jednotu, spravedlnost a mír. Návštěva byla zakončena společnou modlitbou v kapli.

Bratr Alois, představený komunity Taizé, spolu s 60 mladými lidmi z této komunity navštívil v březnu ekumenické centrum v Ženevě. Zde strávili čas věnovaný modlitbě a vzájemnému sdílení.

V březnu se také skupina dvanácti německých a švýcarských katolických novinářů setkala s moderátorem SRC biskupem Heinrichem Bedford-Strohmem a generálním sekretářem SRC prof. Jerrym Pillayem. Jednalo se o součást návštěvy organizované Nadací Konrada Adenauera, jejímž cílem bylo studium práce v mezinárodní Ženevě a systému OSN.

SRC očekává skupinu padesáti mladých mnišek z Říma. Ty sledovaly návštěvu skupiny mladých z Taizé na sociálních sítích a nechaly se inspirovat k návštěvě Světové rady církví.

Jsme skutečně vděční za návštěvy členů a skupin z římskokatolické církve v ekumenickém centru a za rostoucí zájem o práci SRC. To vše jsou známky toho, že „společně kráčíme, modlíme se a pracujeme“.

Obavy a naděje do budoucna

V současné době existují oblasti, které vzbuzují obavy, ale také oblasti, které jsou inspirací a nadějí do budoucna.

Válka na Ukrajině a zkáza, kterou způsobuje světu, nám připomínají, že válka je v rozporu s Boží vůlí a že máme společné poslání být nástroji míru. Válka také vzbuzuje naši společnou starost o jednotu všech církví a společenství, ale v této době zejména o pravoslavnou církevní rodinu. Podnikáme iniciativy s cílem svolat církevní představitele z Ukrajiny a Ruska k dialogu u kulatého stolu na podporu míru. Ocenili bychom, kdyby se do těchto snah zapojila také římskokatolická církev.

Sdílíme také obavy z napětí v Izraeli a Palestině a v jiných částech světa. Společně můžeme pozvednout svůj hlas ve prospěch dialogu a míru. Naše sdílené modlitby za mír na Blízkém východě mohou být podpořeny společnou prací a svědectvím.

Komise pro víru a řád se připravuje na oslavy 1700. výročí prvního ekumenického koncilu v Niceji v roce 325. Těší se na úzkou spolupráci s římskokatolickou církví při organizaci řady akcí a šesté světové konference Komise pro víru a řád. Oslavy Niceje 2025 nabízejí příležitost k posílení strategického partnerství mezi SRC a katolickou církví, vyzývají křesťany a církve po celém světě, aby se zamysleli nad apoštolskou vírou a společně ji dnes prožívali. V roce 2025 budou západní a východní církve slavit Velikonoce ve stejný den. Těšíme se na spolupráci s římskokatolickou církví na tom, jak z této skutečnosti udělat významnou příležitost k oslavě jednoty a svědectví křesťanů v rozvráceném a rozděleném světě.

Klimatická nouze nás vyzývá ke společné aktivitě ve prospěch ochrany životního prostředí a jedné lidské rodiny. I zde je třeba podpořit globální diskusi občanské společnosti o otázkách celosvětové důležitosti pro lidstvo.

Nestabilita, konflikty, války a ekonomické potíže, které jsou rovněž způsobeny změnou klimatu, zvyšují migraci a vysídlování. Společně se můžeme zabývat tím, jak chránit uprchlíky, zejména s ohledem na jejich úmrtí ve Středozemním moři.

Na společné cestě

Zatímco se celosvětové společenství spojuje v modlitbách a naději při plánování dalších osmi let, pokorně prosíme také vás o modlitby za nové možnosti porozumění, povzbuzení a naděje.

Modlíme se, abychom se při našem dalším „společném putování, modlitbě a práci“ drželi za ruce, aby svět poznal (J 17, 21), že Kristova láska nás pohání ke spravedlnosti, smíření a jednotě.

1 Jerry Pillay byl zvolen generálním sekretářem Světové rady církví centrální komisí v červnu 2022, jeho funkční období začalo 1.lednem 2023, slavnostní uvedení do úřadu se konalo 17. února 2023.