Jste zde

359 - květen 2023

Nové synodální kvóty

Na tiskové konferenci 26. dubna 2023 ve Vatikánu byly oznámeny změny ve skladbě účastníků říjnového generálního shromáždění synody biskupů. Jednou z nich je, že deset kněží-řeholníků bude nově nahrazeno pěti řeholnicemi a pěti řeholníky patřícími k institutům zasvěceného života, které zvolí příslušné organizace zastupující generální představené. Jako členové synodu budou mít hlasovací právo. Významnější změnou, která vzbudila pozornost, bylo nahrazení dosavadní kategorie „posluchačů“ (auditores), což byli lidé se zvláštní kompetencí pro projednávané téma bez hlasovacího práva, skupinou dalších 70 členů synodálního shromáždění. Ti budou zastupovat různé skupiny Božího lidu (kněze, zasvěcené ženy, jáhny, věřící laiky) a budou pocházet z místních církví. Budou vybráni papežem ze seznamu 140 osob, který sestaví na základě výběru (nikoliv volby) pět mezinárodních shromáždění biskupských konferencí (latinskoamerická CELAM, evropská CCEE, africká SECAM, asijská FABC, oceánská FCBCO), shromáždění patriarchů východních katolických církví a společně biskupské konference USA a Kanady. Zůstalo dodrženo územní rozdělení, podle kterého se konala kontinentální synodální shromáždění ve druhé fázi synodálního procesu. To znamená, že každý z těchto 7 subjektů navrhne 20 osob. Požadavkem je, aby 50 % tvořily ženy a také, aby bylo pamatováno na zastoupení mladých lidí. Při jejich výběru se má přihlížet k jejich znalostem, teoretickým i praktickým, a také k jejich účasti v různých funkcích během dosavadního průběhu synodálního procesu. Jako členové budou mít hlasovací právo.

S účastí kněží (tj. ne-biskupů) s hlasovacím právem již dosavadní předpisy počítaly. Nově budou na shromáždění synody laici s hlasujícím právem, včetně žen. Jejich počet nebude 70, jak se někdy mylně uvádí, protože mezi těmito 70 novými členy budou jistě i kněží. Na druhou stranu přibude výše zmíněných pět řeholnic a také mezi členy synody jmenovanými papežem mohou být nově i laici. Kardinálové Mario Grech (generální sekretář synody) a Jean-Claude Hollerich (generální zpravodaj synody) zdůraznili, že se nejedná o revoluci, ale o obohacení synody, která bude mít úplnější zastoupení. Nadále zůstává synoda plenárním shromážděním biskupů s určitou účastí ne-biskupů.

Tento krok je zvlášť reformně laděnými teology a teoložkami hodnocen jako správný a nutný krok směrem k širšímu zastoupení Božího lidu na synodě. Podle církevního historika Massima Faggioliho se nejedná o revoluci, ale evoluci synody. Na druhou stranu je podle něj škoda, že došlo ke zrušení kategorie odborníků bez hlasovacího práva, neboť ti se mohou vyjadřovat mnohdy svobodněji než vybraní delegáti, jak např. ukazují dějiny II. vatikánského koncilu. Představená amerických řeholních sester Maureen Geary, uvedla, že papež František dal jasně najevo, že nelze mít synodální církev a zároveň naslouchat pouze hlasům mužům z řad duchovních. Podle ní je i toto doklad, že v synodálním procesu je možné vidět působení Ducha svatého.