Jste zde

Ekumenické kalendárium

sestavilJaroslav Vokoun, doplnil Martin Vaňáč

Leden

1. Jména Ježíš. Obřezání Páně. Nový rok

2. Basil Veliký (kol.330-379), církevní učitel; Serafím Sarovský (1759-1833), mich a poustevník, od r. 1825 omilostněný charismatik, duchovní vůdce, tzv. „starec“; Wilhelm Löhe (1808-1872), luterský teologa kazatel, podporoval misii v Severní Americe, usiloval o obnovucírkve podle apoštolského vzoru, bývá označován za obnovitele evangelickékatolicity

5. Feofan, vl. jm. Govorov GeorgijVasiljevič (+1894), nejprve biskup, poté mnich,populární ruský autor asketické literatury; začátek Aliančníhotýdne modliteb, který organizuje Evangelická aliance (zal. 1846 v Londýně)

6. Epifanie - Zjevení Páně(Tři králové)

7. Mučedníci svatýchknih (303/4)

10. Ignác von Döllinger(1799-1890), mnichovský historik, kritik světského panování papeže a odpůrcevyhlášení papežské neomylnosti; Řehoř Nysský(cca 340-394), církevní učitel, mladší bratr BasilaVelikého

12. Taťána(+ cca 230), vl. Tatiana,umučena v Římě za císaře Alexandra Severa, podle některých zpráv byla jáhenkou, její úcta se rozšířila na Východě; konec Aliančního týdne modliteb

13. Hilarius z Poitiers(kol. 315-367), církevní učitel, bojoval proti arianismu na Západě, vyhnanstvína Východě využil ke studiu východní teologie; Jan Augusta(1500-1572), biskup Jednoty bratrské v Litomyšli, 1548-1564 byl vezněn naKřivoklátě

14. Sáva Srbský(+1237), první arcibiskup srbský, zasloužil se o vybudování samostatné srbskécírkevní organizace

15. Basilejská kompaktáta (1437), basilejský koncil potvrdilkompaktáta, tj. výsledek jednání mezi koncilem a husity

16. Oscar Cullmann(1902-1999), profesor Nového zákona a starých církevních dějin ve Štrasburku,Basileji a Paříži, významným příspěvkem k ekumenickému dialogu je jehokniha Jednota prostřednictvím různosti (Einheit durchVielfalt) z r. 1986

17. AntonínVeliký (251-356), první historicky známý poustevník, je považován zazakladatele poustevnictví

18. Panna Maria,matka jednoty křesťanů; začátek Týdne modliteb za jednotukřesťanů, které od roku 1968 připravuje Komise pro víru a řádSvětové rady církví a Papežská rada pro jednotu křesťanů

19. Jindřich(cca 1100-1150), biskup v Uppsale, apoštol Finska a mučedník

20. Sebastián(+ asi 288), římský mučedník

21. MaximVyznavač (580-662), největší teolog východní církve v 7. stol.,bojoval proti monofyzitismu a monotheletismu

22. Jiří Streyc (1536-1599), bratrský kněz, přebásnilžalmy, z jeho podnětu byly z textu České konfese (1575) vypuštěny původnězamyšlené odsudky odlišných vyznání

23. Matějz Kunvaldu (+1500), první bratrskýbiskup

24. František Saleský (1567-1622), ženevský biskup, učitelcírkve, vedl dialog s kalvinismem

25. Obráceníapoštola Pavla; konec Týdne modliteb za jednotu křesťanů

26. Timoteus a Titus, žáci apoštola Pavla

27. JanZlatoústý (354-407), církevní učitel, patriarcha Konstantinopole,pro svá strhující kázání obdržel přízvisko „Chrysostomus“(Zlatoústý)

28. Tomáš Akvinský (kol. 1225-1274), učitel církve,významný středověký teolog; Karel Veliký(747-814), franský král a císař, svatořečení vzdoropapežem Paschalemv roce 1165 nebylo Římem uznáno

29.

30. Petr Chelčický (asi 1390-1460), český náboženskýmyslitel, důsledně odmítal násilí

31. Jan Bosko(1815-1888), vychovatel zanedbané mládeže, zakladatel kongregace salesiánů; Jan Karafiát (1846-1929), český reformovaný farář, autorpopulární dětské knihy Broučci (1. vyd. anonymně r.1876)