Jste zde

Přehled vývoje anafor

V letošním seriálu, jehož první část dnes otiskujeme, vás budeme seznamovat s anaforami (eucharistickými modlitbami) různých tradic, které pocházejí zejména z 1. tisíciletí. Těžiště bude v uvedení vlastního textu, komentář omezím na nezbytnou míru.

Seznamování se starými eucharistickými texty má velký význam pro ekumenu, zejména pro cestu k plnému interkommuniu. Některé anafory prvních staletí se staly základem pro obnovené eucharistické modlitby v poslední třetině 20. století. Zejména dvě z nich – egyptská anafora sv. Basila Cézarejského a anafora z Apoštolských tradic připisovaná Hippolytovi – se uplatnily v mnoha církvích anglikánských, luterských, reformovaných i římskokatolické[1]. To, že takovýmto přirozeným způsobem začaly různé církve používat obdobné liturgické texty, sbližuje i jejich stanoviska ve věroučných otázkách.

Při výběru ukázek se snažím, aby každá větší historická liturgická oblast byla zastoupena alespoň jednou anaforou. Tak ze západoantiochijské oblasti uvedu anaforu z Apoštolských tradic, z Apoštolské konstituce, a anaforu sv. apoštola Jakuba. Z byzantské oblasti anaforu z liturgie sv. Jana Zlatoústého a sv. Basila. Z východosyrské oblasti anaforu apoštolů Addaie a Mariho. Z alexandrijského patriarchátu pak anafory z liturgií sv. Marka, sv. Basila a biskupa Serapiona z Thmuis. Pro západní oblast zbude místo pouze pro jednoho zástupce – anaforu ze starogalské liturgie.

1. Beraka

Klíčovým židovským typem modlitby, ze které se křesťanská anafora vyvinula, je beraka[2].Ježíšova řeč nad chlebem bývá situována do beraky před jídlem zvané birkat ha-moci. Ještě důležitější je soubor tří[3] berachot po jídle zvaných birkat ha-mazon, kam bývá situována řeč nad kalichem či oběma živly. Tyto modlitby jsou součástí každého jídla. V rozvinutější podobě pak součástí svátečního jídla o šabatu. Jednou do roka pak – se speciálními embolismy – se modlí v rámci pesachového sederu. Původní znění těchto modliteb nelze určit. Kromě současných znění však existují rekonstrukce původních textů. České překlady lze nalézt v několika publikacích.[4] Zřejmě nejstarší křesťanský eucharistický text, který sevšak formálně i obsahově podobá birkat ha-mazon, nalezneme v Didaché. Protože však tento text je rovněž možno nalézt v několika českých překladech[5], uvádíme na úvod našeho seriálu výjimečně liturgii současnou, která představí modlitební styl beraka. Je to liturgie „židokřesťanské“ obce v Haifě, která se slaví v hebrejštině. Vycházel jsem z německého překladu Daniely Kranemannové.[6] U čtyř žalmů je uvedeno pouze místo, kde jsou zařazeny (dva v úvodu a dva v závěru). Liturgie je určena pro páteční večer. Anafora je včleněna do řady berachot. Zajímavostí je společně recitovaná epikléze (všechny části příslušející obci jsou vytištěny tučně). Přijímání eucharistických způsob se děje hned po jednotlivých konsekracích.

Liturgie večeře Páně hebrejské obce v Haifě (1994)

Rozsvícení světla a žehnání

Milost a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista s vámi se všemi.

Amen.

Žalm 43; 32

Modlitba

Zvolání

Beraka

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože; věčný králi,

tys učinil nebesa i zemi.

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože; jedině ty konáš divy.

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože; věčný králi,

který jsi stvořil člověka ke svému obrazu.

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože; jedině ty konáš divy.

Požehnán buď, Hospodine, který jsi s Abrahamem

a jeho potomstvem uzavřel smlouvu.

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože; jedině ty konášdivy.

Požehnán buď Hospodine, který jsi Bůh milostivý, a milosrdný,

osvobozující a zachraňující.

To ty jsi nás vyvedl z Egypta.

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože; jedině ty konášdivy.

Požehnán buď pro svůj zákon, který jsi nám daroval

skrze Mojžíše, svého služebníka.

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože; jedině ty konáš divy.

Požehnán buď, Hospodine; když se naplnil čas

poslal jsi svého jediného Syna Ježíše Krista.

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože; jedině ty konáš divy.

Požehnán buď, Hospodine; tobě se zalíbilo skrze Ježíše obnovit svoji smlouvu

a dát podíl na ní všem pokolením země.

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože; jedině ty konášdivy.

Požehnán buď, Hospodine, Otče našeho Pána Ježíše Krista,

který jsi nás pro své velké slitování znovu stvořil Ježíšovýmzmrtvýchvstáním.

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože; jedině ty konáš divy.

Požehnán buď, Hospodine, který jsi na nás vylil svého Ducha

na odpuštění hříchů, a stali jsme se jeho dědici.

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože; jedině ty konáš divy.

Požehnán buď Hospodine, náš Bože,

který jsi věrný v každém svém slovu.

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože, Bože Izraele; jedině ty konáš divy.

Buď navěky požehnáno tvoje slavné jméno,

celou zemi nechť naplní tvoje sláva! Amen, amen.

Hospodin s vámi.

Hospodin s tebou.

Pozvednětese se mnou k Hospodinu.

Pozvedli jsme se v jeho jménu.

Hospodinu, našemu Bohu, vzdávejte díky.

Je to pro něho důstojné, je to pro něho spravedlivé.

Sanktus

Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů.

Nebe i země jsou plny jeho slávy.

Hosana na výsostech.

Požehnaný, který přichází v Hospodinově jménu.

Hosana na výsostech.

Epikléze

Hospodine, vyslyš naše prosby a pošli nám svého svatého Ducha,

abychom byli jedno v Kristu, tvém Synu,

v hodinu, kdy slavíme večeři na památku smlouvy, jak nám přikázal.

Památka (Sikkaron)

Když přišla ta hodina, posadil se Ježíš a jeho učedníci s ním.

Vzal tento chléb. Lámal jej a řekl:

Toto je mé tělo, které se za vás vydává.

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože; věčný králi,

který nechává růst ze země chléb.

Amen.

Rozdílení a přijímání eucharistického chleba.

A tak vzal také tento kalich.

Dal jej svým učedníkům a řekl:

Pijte z něho všichni,

tento kalich je nová smlouva v mé krvi,

která se za vás prolévá.

To čiňte na mou památku.

Požehnán buď, Hospodine, náš Bože; věčný králi,

který dáváš révě přinášet plody.

Amen.

Rozdílení a přijímání eucharistického vína.

Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich,

připomínejte si smrt našeho Pána, dokud nepřijde.

nebo

Pokaždé, když jíme z tohoto chleba a pijeme z tohoto kalicha,

žije Kristus v nás a my v něm.

Tvou smrt zvěstujeme a tvé vzkříšení vyznáváme, dokud nepřijdeš.
Maranatha

Chvály

Žalm 23

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.

Pomoz nám svou pravicí, svou svatou rukou!

Žalm 98

Požehnán buď, Hospodine, který všechno stvořil a o všese stará.

Veliký je Hospodin a nejvýš chvályhodný,

jeho velikost nelze vyzpytovat.

Pokolení za pokolením chválí tvé skutky zpěvem,

hlásají tvé bohatýrské činy.

Hospodin je ke všem dobrotivý,

nade vším, co učinil, se slitovává.

Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě

a ty jim v pravý čas dáváš pokrm.

Požehnán buď, Hospodine, který otevíráš svou ruku

a ve své přízni sytíš všechno, co žije.

Požehnán buď Hospodine, náš Bože; věčný králi,

který všechny živíš.

Děkovná píseň

Vzdejme Pánu díky, neboť je dobrý.

Neboť jeho milosrdenství je věčné,

jeho věrnost trvá po všechna pokolení.

Věčně pamatuje na svou smlouvu,

na slovo, jež přikázal tisícům pokolení.

Uzavřel ji s Abrahamem,

přísahou ji stvrdil Izákovi,

stanovil ji Jákobovi jako nařízení,

Izraeli jako smlouvu věčnou.

Z Egypta jsi nás vysvobodil svým velkým slitováním.

V poušti jsi nás neopustil a daroval jsi nám

Hospodine, náš Bože, manu, kterou jsme my ani naši otcové neznali.

Chválíme tě pro chléb, kterým nás živíš,

chválíme tě pro slovo, které jsi vložil do našich srdcí.

Chválíme tě Hospodine, Otče našeho Pána Ježíše Krista,

kterýs nám v Kristu požehnal vším požehnáním z nebe.

Pochválen buď, Hospodine, pro život věčný,

který jsi narouboval do našeho nitra

skrze ruce (skutky) Ježíše, tvého služebníka.

Pochválen buď Hospodine, Otče milosrdenství,

kterýs nás vysvobodil z moci tmy

a přenesl do království svého milovaného Syna.

V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.

(zpěv) Kdo o síle Hospodinově mluví,

rozezvuč všechny jeho žalmy!

Kéžje nám Bůh milostiv a dá nám požehnání,

kéž nad námi rozjasní svou tvář.

Ať je známa na zemi tvá cesta,

mezi všemi národy tvoje spása!

Smiluj se Hospodine, náš Bože,

nad svým lidem Izraelem

a nad svým městem Jeruzalémem.

Přikryj je pláštěm svého pokoje

a nech všechny své děti žít v míru.

Pohlédni na křesťanské obce a veď je svým Duchem

a shromáždi je ze čtyř konců země ve svém království,

které jsi připravil pro své děti.

Slyš, Hospodine, naši modlitbu, když prosíme za …

Slyš naše hlasy a zachraň nás.

Skrze Ježíše jsme se stali božími dětmi, a proto můžeme společně volat:

Otče náš…

Pokoj Páně ať zůstává vždy s vámi.

I s tebou.

Pozdravení pokoje

Kněžské požehnání (Nu 6, 24-26; nebo jiné požehnání z Tenachu nebo z některého novozákonního listu)


 

[1]V římském misálu tvoří základ pro 4. a 2. eucharistickou modlitbu

[2]tj. modlitba žehnání či díkůčinění

[3]v Ježíšově době, dnes čtyř

[4]Filipi, P., Hostina chudých, Kalich, Praha, 1991,str. 125-6; Kunetka F., Židovské kořeny křesťanské anafory, Vydavatelství UP, Olomouc, 1994, str. 40n.; Di Sante, E., Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie, Oikúmené, Praha, 1995, str. 142n

[5]Česky např.: Salajka, M., Křesťanská bohoslužba, Blahoslav, Praha, 1985, str.87-9; Spisy apoštolských otců, Kalich, Praha, 1985, str. 19-20; Kunetka F., Židovské kořeny křesťanské anafory, Vydavatelství UP, Olomouc, 1994, str. 80n; Didaché, Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům, Stauros, Hostinné, 1994, str. 12

[6]Kranemann, D., Israelitica dignitas? Studien zur Israeltheologie Eucharistischer Hochgebete, Oros Verlag, Altenberge, 2001, str.243-248