Jste zde

Ekumenické kalendárium – Listopad

(sestavil Jaroslav Vokoun, komentář Martin Vaňáč)

1. Památka všechsvatých. Ničivé zemětřesenív Lisabonu, které otřáslo celou Evropou (1755).

2. Památka zesnulých. Johann Albrecht Bengel (1687-1752),luterský teolog, významný představitel pietismu ve Württembergu.

3. Karel Boromejský (1538-1584),milánský arcibiskup a kardinál, realizoval reformy tridentského koncilu. Stržení Mariánského sloupu na Staroměstskémnáměstí (1918), sloup byl svržen jako údajný symbol pobělohorského útlaku.

5. Bernhard Lichtenberg(1875-1943), berlínský farář, podporoval modlitby za židy a vězněv koncentračních táborech, odmítal nacistický program eutanázie,byl uvězněn, zemřel při převozu do koncentračního tábora. Roku 1996 blahořečen.Hans Egede(1686-1758), dánský pastor, apoštol Grónska (od roku 1721).

6. Gustav Adolf (1594-1632), švédský král (odroku 1611), během Třicetileté války vojensky vystoupil na obranu německýchprotestantů, zemřel v bitvě u Lützenu.

7. Willibrord(658-739), benediktinský mnich a anglosaský misionář, později se jakoarcibiskup usadil v Utrechtu.

8. Bitva na Bílé hoře (1620), stavovská armádabyla po krátké srážce u obory Hvězda rozprášena a zahnána na útěk vojsky císařeFerdinanda II. a Katolické ligy. Střetnutí rozhodlo o porážce českéhostavovského povstání. John Milton (1608-1674), významný básník anglickérenesance a zároveň jedna z vůdčích postav církevního a politickéhoživota. Jan Duns Scotus (1265/6-1308), významný středověkýfrantiškánský teolog a filozof.

10. Lev Veliký (kol. 400-461), papež (od 440),svojí autoritou ovlivnil jednání chalkedonskéhokoncilu (451), vyjednáváním s hunským vůdcem Attilouzachránil Řím pomocí výkupného od vyplenění.

11. Martin (kol. 316-397), původně voják,později biskup města Tours, populární středověkýsvětec, zemřel 8.11., pohřben 11.11. Hendrik Kraemer (1888-1965), holandskýreformovaný teolog a historik náboženství, věnoval se problematice misiía mezináboženskému dialogu.

12. Josafat Kuncevič(1580-1623), uniatský basiliánský mnich, arcibiskup v Polocku,byl zavražděn během vizitační cesty.

13. Řehoř Palama(1296-1359), soluňský arcibiskup, teolog, přívrženec mystického hesychastického hnutí.

14. Gottfried Wilhelm Leibniz(1646-1716), německý filozof a všestranný vzdělanec, průkopník jednoty atolerance mezi náboženstvími. Bratrská konfese(1535), bratrská šlechta předložila konfesi králi ve Vídni.

15. Jan Amos Komenský (1592-1670), biskupJednoty bratrské, pedagog, vědec a spisovatel, po porážce stavovského povstáníse musel jako bratrský kněz skrývat, roku 1628 odešel do Polska, zemřel v Amsterodamu.Albert Veliký (kol. 1193-1280),dominikánský teolog, učitel Tomáše Akvinského, biskupv Řezně. V roce 1931 prohlášen za církevního učitele, je patronempřírodovědců. Hermann Dietzfelbinger(1908-1984), teolog, zemský biskup evangelické luterské církve v Bavorsku(1955-1975). Johannes Kepler(1571-1630), německý matematik, astronom a astrolog, působil také v Prazena dvoře Rudolfa II.

16. Augustin Bea(1881-1968), římskokatolický teolog – biblista, průkopník ekumenismu a„kardinál jednoty“, stal se prvním předsedou Sekretariátu pro jednotu křesťanů(zal. 1960, od roku 1988 Papežská rada pro jednotukřesťanů), významně ovlivnil ekumenický charakter II. vatikánského koncilu.

17. Robert Owen(1771-1858), anglický sociální reformátor. JakobBöhme (1575-1624), německý mystik. Alžběta Uherská či Duryňská (1207-1231),dcera uherského krále, věnovala se charitativní činnosti.

21. Dekret o ekumenismu Unitatisredintegratio byl vyhlášen na II. vatikánském koncilu(1964).

22. Cecílie (+ kol. 230), podle legendymučednice z římského rodu Cecilů. Clive Staples Lewis(1898-1963), populární anglikánský spisovatel a literární vědec.

23. Kolumbán (+615), irský mnich a misionář, zakladatel řady klášterů např. v Luxeuilu a v Bobbiu. Alexandr Něvskij(1220-1263), novgorodský kníže a velký kníže vladimirský.Klement Římský (+ kol. 101), bývářazen mezi římské biskupy, připisuje se mu list do Korintu.Johannes Oekolampad(1482-1531), humanisticky vzdělaný reformátor v Basileji, účastník mnohabohosloveckých disputací.

24. Jan Blahoslav (1523-1571), českýspisovatel, překladatel, pedagog a biskup Jednoty bratrské. John Knox (kol.1505-1572), skotský katolický kněz, později kalvinisticky orientovanýreformátor, autor Confesio Scotica(1560).

25. Kateřina (+ poč.4. stol.), mučednice z Alexandrie, populární světice ve středověku.

29. Karel IV. (1316-1378), český král (od 1346)a římskoněmecký císař (od 1355) z dynastie Lucemburků.

30. Ondřej, apoštol a mučedník. Matějz Janova (1350-1393/4), český náboženský myslitel a reformátor.