Jste zde

Zprávy

Modlitba Abrahamových potomků

(VaticanNews) Druhý den návštěvy papeže Františka v Iráku dne 6. března 2021 se konalo na pláni poblíž archeologického naleziště „Abrahamova domu“ u starověkého města Ur mezináboženské setkání tří monoteistických náboženství, která Abrahama pokládají za svého patriarchu (tj. židů, křesťanů a muslimů). Na závěr jeho účastníci povstali ke společné modlitbě Abrahamových potomků. Papežův text v arabském překladu přednesl místní kněz:

„Všemohoucí Bože, náš Stvořiteli, který prokazuješ lásku lidské rodině a všemu, co Tvé ruce učinily, my, Abrahamovi synové a dcery, přináležející k židovství, křesťanství a islámu, spolu s ostatními věřícími a všemi lidmi dobré vůle, děkujeme Ti, že jsi nám za společného otce ve víře daroval Abraháma, vynikajícího syna této šlechetné a milé země.

Děkujeme Ti za tohoto příkladného muže víry, který byl pro víru samu poslušný Tobě až do dna, opustil svoji rodinu, svůj kmen a svoji zemi, aby šel do země, kterou neznal.

Děkujeme Ti rovněž za příklad odvahy, houževnatosti, síly ducha, velkorysosti a pohostinnosti, jež nám daroval náš - ve víře společný - otec.

Děkujeme Ti zejména za jeho heroickou víru, projevenou v ochotě obětovat svého syna z poslušnosti Tvému příkazu. Víme, že šlo o tu nejobtížnější zkoušku, z níž však vyšel vítězně, protože Tě poslechl bezvýhradně.

Děkujeme Ti, neboť hojným požehnáním našemu otci Abrahámovi jsi z něho učinil požehnání pro všechny národy.

Prosíme Tě, Bože našeho otce Abraháma i náš Bože, abys nám udělil pevnou víru, činorodou v dobrém, víru, která otevře naše srdce Tobě i všem našim bratřím a sestrám.

Učiň každého z nás svědkem Tvojí laskavé péče o všechny, zejména uprchlíky a běžence, vdovy a sirotky, chudé a nemocné.

Otevři naše srdce vzájemnému odpuštění a učiň z nás nástroje smíření a pokoje, tvůrce spravedlivější a bratrské společnosti.

Uveď do příbytku Tvého pokoje a světla všechny zesnulé, zvláště oběti násilí a válek.

Pomáhej občanským představitelům hledat a nalézat unesené lidi a ochraňuj zvláště ženy a děti.

Pomáhej nám pečovat o planetu, společný domov, který jsi ve své dobrotě a štědrosti dal nám všem.

Podporuj naše ruce při obnově této země a daruj nám potřebnou sílu, abychom pomohli těm, kteří byli nuceni opustit svoje domovy a zemi, mohli se bezpečně a důstojně vrátit a začít nový, klidný a prosperující život. Amen.“

Australský biskup: Duch svatý rozněcuje synodalitu po celém světě

(Twitter) Biskup australské arcidiecéze Brisbane Mark Coleridge (nar. 1948) na svém Twitteru 27. března 2021 uvedl, že po online rozhovoru s irskými biskupy o plenárním sněmu v Austrálii se zdá být zřejmé, že Duch sv. rozněcuje synodalitu po celém světě: „Austrálie, Německo, Irsko, Itálie... kdo bude další?“

Plenární sněm v Austrálii

(CNA) Australští biskupové oznámili úmysl uspořádat plenární sněm v květnu 2016, papež František tento plán potvrdil v březnu 2018. Dne 25. února 2021 byl zveřejněn pracovní dokument sněmu s názvem „Pokračování v ces-tě“, který požaduje rozsáhlou obnovu katolické církve v Austrálii. K hlavním tématům patří např. posílení praxe rozlišování a synodality, spoluzodpovědnost v misii a vedení, obnova solidarity s původním obyvatelstvem Austrálie a lidmi na okraji společnosti, reakce na vypracované zprávy o sexuálním zneužívání dětí. Kvůli opatřením v souvislosti s pandemií došlo k ročnímu posunutí plánovaného valného zasedání, které se nakonec uskuteční multimediální formou v říjnu 2021, následované druhým v Sydney v červenci 2022.

Synodální cesta v Německu

(MV) V německé katolické církvi byl v roce 2019 zahájen dvouletý projekt „Synodální cesty“, který reaguje na studii o sexuálním zneužívání v katolické církvi (tzv. MHG-Studie), zveřejněnou v září 2018. Jedná se o formát strukturované debaty v rámci německé římskokatolické církve, který se soustředí na čtyři hlavní tematické okruhy: Moc a její dělba v církvi, Kněžská existence dnes, Ženy ve službách a úřadech v církvi, Žít v úspěšných vztazích – žít lásku v sexualitě a partnerství. Kvůli pandemii došlo k posunutí průběhu procesu, jehož zakončení se zatím očekává v únoru 2022.

Plán irských biskupů na synodální shromáždění

(CNA) Irští katoličtí biskupové oznámili 10. března 2021, že plánují uspořádání národního synodálního shromáždění během následujících pěti let. Biskupové ve svém prohlášení uvedli, že o jeho uspořádání uvažovali od synody biskupů v roce 2018. Na zimním zasedání v roce 2020 se rozhodli postupovat synodální cestou a tento úmysl veřejně oznámili nyní po jarním zasedáním biskupské konference. Biskupové uvedli, že si jsou vědomi, že národní synoda se bude konat v důležité době pro církev, která kdysi byla dominantní silou v zemi, ale zaznamenala dramatickou ztrátu vlivu. K rychlým změnám vedla sekularizace společnosti, ale také skandály sexuálního zneužívání a skandály spojené s církevními útulky pro svobodné matky s dětmi. Biskupové vnímají potřebu větší transparentnosti, podpory rodin a mladých lidí. Rovněž zdůraznili potřebu více ocenit přínos žen a naslouchat lidem, kteří opustili církev a v některých případech se cítí opomíjeni, vyloučeni nebo zapomenuti. Příprava synodálního shromáždění bude nejprve zahrnovat dva roky modliteb, konzultací a procesu rozlišování. Součástí přípravy budou i informační setkání a vzdělávací programy o výz-namu a postupech synodality. Časově se tato část procesu bude krýt s plánovanou synodou biskupů v Římě na téma synodality, která se uskuteční na podzim roku 2022. Na svém příštím zasedání v červnu 2021 biskupové vytvoří pracovní skupinu, která by měla zahrnovat laiky – ženy, muže, včetně mladých lidí, dále řeholníky, kněze a biskupy. Již 6. dubna 2021 by měly být zprovozněny webové stránky, kam bude možné vkládat podněty pro synodu. Na závěr biskupové požádali o podporu prostřednictvím modliteb, aby se synodální cesta stala časem obnovy, reformy a nové naděje pro celý Boží lid v Irsku.

Papež František vyzval italskou katolickou církev k zahájení práce na národní synodě

(vatican.va/Tablet) Italskou katolickou církev vyzval k zahájení procesu národní synody papež František na závěr projevu k účastníkům setkání, organizovaného italským Národním katechetickým úřadem dne 30. ledna 2021. S odkazem na svůj proslov na národním shromáždění italské církve ve Florencii (10. listopadu 2015) papež uvedl, že je čas vrátit se k myšlenkám tohoto shromáždění a vydat se na synodální cestu.

Synodalita tématem zasedání synody biskupů v roce 2022

(MV) Již před rokem, 7. března 2020, zveřejnil tehdejší generální sekretář synody biskupů kardinál Lorenzo Baldisseri (v září 2020 odešel do důchodu a nahradil ho arcibiskup Mario Grech, v listopadu 2020 jmenovaný kardinálem) téma 16. řádného zasedání, které se uskuteční v říjnu 2022: Za synodální církev: společenství, participaci a misijní poslání. V únoru 2021 vzbudila pozornost zpráva, že poprvé byla jmenována jedním ze dvou podsekretářů chystané synody žena. Francouzská řeholnice Nathalie Becquart (nar. 1969) se již v roce 2016 podílela na přípravě synody biskupů věnované mládeži (2018) jako hlavní koordinátorka přípravné synody, které se následně zúčastnila jako auditorka. Od května roku 2019 je poradkyní Generálního sekretariátu biskupské synody.