Jste zde

Veronika Handová

Roger Schutz, apoštol ekumenismu

Veronika Handová

Vy, kteří sem vstupujete,/ smiřte se - /otec se synem,/ manžel se ženou,/ věřící s tím, kdo věřit nemůže /křesťan se svým odloučeným bratrem (RogerSchutz, nápis před vchodem do chrámu Smíření v Taizé)

Roger Schutz - představenýprotestantského kláštera Taizé, byl pozván papežem Janem XXIII. naII. vatikánský koncil jako pozorovatel. Když slyšel v chrámě sv.Petra, jak shromáždění katoličtí biskupové prohlašují, že obnoveníplné jednoty mezi všemi křesťany je jedním z hlavních cílů II.vatikánského koncilu (dekret Unitas redintegratio 1), byla tatojednota praktickou skutečností jen na jediném místě na světě: vjeho klášteře, píše Štěpán Trochta ve své předmluvě ke knize RogeraSchutze Žít dnešek s Bohem.

Dietrich Bonhoeffer

Veronika Handová

Život před nacismem

Dietrich Bonhoeffer se narodil 4.února 1906 ve Vratislavi (tehdy Německo, nyní Polsko) jakonejmladší syn z osmi dětí profesora psychiatrie Karla Bonhoeffera.Otec byl agnostik, stejně jako Bonhoefferovi bratři. Dietrichprošel vlivem tzv. Jugendbewegung, které hlásalo návrat k přírodě aoproštění od měšťáckých ideálů, během první světové války vyústilov romantickou nacionalistickou bojovnost a po válce dodávalo elánHitlerovu nacionálnímu socialismu. Dietrich se snad i pod vlivemsvých demokraticky orientovaných bratří od tohoto vlivu oprostil.Dokladem toho je jeho rozhořčení nad zavražděním Waltera Rathenaua,ministra zahraničí výmarské republiky, kterého nacionalistickápravice nenáviděla pro úsilí o smírné vyrovnání Německa s vítěziprvní světové války.

Jan Augusta, biskup Jednoty bratrské

 

Veronika Handová

Jan Augusta (1500-1572) byl horlivým a výmluvným kazatelem, autorem mnoha duchovních písní a řady pamětních a obranných spisů i vášnivých a často nevybíravých polemik. V čele Jednoty usiloval celý život o její sblížení se světovou reformací i s českou církví tj. utrakvisty. Chtěl tak vyvést Jednotu z izolace a nelegálního postavení pronásledované sekty. Luterství získávající vliv jak v Jednotě, tak v české církvi tuto možnost usnadňovalo. Bohužel je třeba konstatovat, že jeho snaha končila v ostrých veřejných polemikách s kněžími podobojí, jež se uzavřely v letech 1543-4 souhrnným vylíčením sporu spisem Augustovým Pře Jana Augusty a kněžstva kališnického a odpovědí bývalého administrátora Martina Klatovského Rozsuzování upřímné.

Daniel Arnošt Jablonský

Daniel Arnošt se narodil v roce 1633 v rodiněPetra Fingula, kazatele bratrské církve v Jablonném vseverních Čechách. Jeho matkou byla Alžběta, dcera J. A. Komenského z druhéhomanželství (první byla obětí morové epidemie po r 1621). Rodina patřila ktisícům exulantů, kteří v 17. století odcházeli do ciziny (Slovensko, Uhry, Polsko,Horní a Dolní Lužice a Slezsko) s nadějí na návrat do osvobozené vlasti.V exilu žil Fingulus v Mokrém u Gdaňska, od roku 1662 byl seniorem Jednoty. Na památkuposledního působiště svého otce ve vlasti přidal Daniel Arnošt ke svému jménupříjmení Jablonský. Po absolvování bratrských škol v Lešně,které mu daly základní vzdělání, pokračoval ve studiu na universitě veFrankfurtu nad Odrou, které v roce 1680–82 doplňoval cestováním pozápadoevropských zemích (zejména Anglii a Holandsku). Zde získal bohatévědomosti o novověkých proudech bohosloveckých a přijal mnoho myšlenekosvícenských. Po návratu z cest pracoval na různých místech: byl kazatelem vMagdeburgu, rektorem v Lešně, kazatelem v Královci ave svých 33 letech byl instalován dvorním reformovaným kazatelem v Berlíně.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Veronika Handová