Jste zde

Nová tisková služba katolíků

autor: 

Ve Slovenském denníku byl publikován 22. 10. 1991 pod šifrou SKATES (Slovenská katolícka tlačová služba) článek, který přetiskujeme. Je zajímavý z několika důvodů a o lecčems vypovídá. Patřím mezi dlouhodobé posluchače promluv dr. Antona Hlinky. Obvykle se na vlně Svobodné Evropy dobře poslouchaly, ať už v rámci bohoslužeb od sv. Štepána v Mnichově, anebo v náboženské publicistice SE. Působily dojmem, že se A. H. dobře připravuje a ví, o čem mluví. Tentokrát však (jako šéfredaktor SKATES? jako autor?) nabízí něco, co jej staví do světla zcela jiného. Tváří-li se i tentokrát zasvěceně, byl-li dokonce přímým účastníkem konference, o které článek referuje, pak se musím jako čtenář ptát, kudy vlastně vede v jeho publikační činnosti ta příslovečná hranice mezi službou pravdě a účelovostí světící prostředky. Škoda. Ty promluvy zněly přesvědčivěji. Je to pro mne první a jediná informace o SKTS (SKATES?), nemohu proto soudit z jediného článku na kvalitu celé agentury. Nicméně článek "Búrlivá diskusia vo Viedni" s podtitulem "Každý z nich bol pápežom?" je příkladem informace špatné: je tendenční, neseriózní, nepodložená a nespravedlivá. Pro službu, která se označuje jako katolická, to věru není povzbudivý firemní štít.

Takové tvrzení ovšem nutno doložit. Pokusím se to ukázat na několika příkladech. Úplné znění kritizovaného článku pak každému umožní posoudit, zda snad zaujat nevytrhávám z kontextu nebo nepodkládám našim čtenářům něco, co SKTS neuvádí.

a) Předpojatost článku je nejen evidentní, ale je tak silná, že emoce zcela přehlušily soudnost. Nemohu přece jedním dechem tvrdit že "Davídek vysvětil . . . asi 40 biskupů a stovky kněží i kněžek" a hned nato tvrdit, že jde "o skupinu okrajovou". Jakými parametry se pak měří hnutí nikoli okrajové? Mohu se domnívat, že "hnutí Felixe Davídka" je kontraverzní, ale je okrajovým? Neznám počty bohoslovců vysvěcených za celé srovnatelné období v obou našich seminářích, nejsem novinář a nemám tedy povinnost zjišťovat související fakta. Obávám se však, že i veřejná církev je podle takového podivného počítání jen okrajovým jevem! Nerozumím, v čem vidí okrajovost: I kdyby měla agentura v počtu svěcenců pravdu, byl by to buď ohromný skandál, anebo významný kus práce. Je pravděpodobné, že jiná hnutí měla své pozoruhodné výsledky. Nedozvíme se však nic víc, než že dr. Krčméry je "představitelem jiné, té nepoměrně významnější podzemní církve". (Dodnes jsem ovšem netušil, že v podzemí pracovala víc než jedna církev katolická, měl jsem za to, že katolická církev je jen jedna, a ti, co pracují "pod zemí", jsou pochopitelně v jednotě s církví veřejnou.)

b) Argumentovat tím, že F. Z. odmítá odpovídat na otázky typu "kdo vás světil" či "od koho měl povolení", je nehorázné zneužití neznalosti čtenářů, kterým je článek určen. Každý, kdo v podzemní církvi skutečně někdy pracoval jako ordinovaný, musí vědět, že na podobné otázky musí svěcenec před nekompetentním tazatelem právě jen mlčet. Mlčet i tehdy, kdy si takové mlčení vyloží tazatel po svém na újmu cti a pověsti dotazovaného. Každý svěcenec také ví, že mezi ty kompetentní nemůže a nesmí zahrnout ani dra Hlinku v Mnichově, ani dra Krčméryho v Bratislavě, ať jsou jejich vlastní příspěvky k apoštolátu jakkoli významné. Nechť mi odpustí autoři, ale jejich logika mi připomíná logiku známou ze scény z pašijí, logiku Kaifášovu. Nemíním znepokojovat jejich svědomí, chci jen ukázat, že takto se s informacemi zacházet nesmí, nemá-li žalostně utrpět samotná novinářská etika.

c) Tisková služba bohužel neposloužila pravdě ani v souvislosti s velice vážným nařčením F. Z. jako "odsouzeného za finanční machinace". Prý to slovenští zástupci "podloženě tvrdili". Každý, kdo o soudech F. Z. vůbec něco opravdu věděl, ví také, že přes jeho vyšetřovací vazbu (několik let!) nebyly poskytnuty v tomto směru žádné důkazy (ačkoli se některé doklady svědčící v jeho prospěch při procesním řízení "ztratily"), byl proto souzen několikrát a rozsudek byl vždy vrácen jako nedoložený! V podmínkách totality! Dodnes se soudu nepodařilo jej legitimně odsoudit - byl propuštěn v závěru roku 1988 z vězení právě proto, že obvinění se nepodařilo prokázat ani totalitní policii. F.Z. tedy dodnes není odsouzen a příslušný krajský soud by jistě rád přijal "podložená tvrzení", která má SKTS údajně k dispozici. Skutečnému novináři - tím spíše agentuře - by před publikací takového obvinění určitě vrtalo hlavou, proč kriminální policie hledá důkazy tak dlouho. Zjistil by přitom, že vyšetřování vedla dlouho StB, nikoli kriminalisté. Zjistil by také v seznamu věcí zabavených při prohlídce, že podstatnou část úlovku StB tvoří náboženská literatura od biblí až po teologické příručky - věru nevhodný artikl pro nekalé podnikání, které se snaží SKATES čtenářům namluvit. Mohu se jen domýšlet, proč SKTS hraje tak hazardní hru: snad aby paralyzovala svou dřívější zmínku o pastorační, sociální a humanitní práci "Davídkovců"? Anebo je to pokus omluvit před vlastním svědomím nešťastné akce, mimo jiné i dra A. H., které zatčení F.Z. a dalších dvou jeho přátel předcházelo?

d) Nevím, koho SKATES považuje za spolupracovníky kardinála Korce, zůstávají pro čtenáře anonymní. Pokud si vzpomínám dobře, pak zatčení F. Z. předcházely přinejmenším 2 pozoruhodné příhody: V samizdatu kolovalo varování před F. Z., který se údajně vetřel do důvěry katolíků v podzemí (samizdat nebyl podepsán, zato F.Z. jmenoval pamflet plným jménem i církevní funkcí). V pravidelném pořadu Svobodné Evropy zaznělo totéž, jen poněkud rozšířené varování, opět s plným jménem, ovšem přímo z úst dra A. H. Nedlouho předtím došlo k podivným zvratům při důvěrné korespondenci mezi jistým biskupem v zahraničí a F.Z. (Jméno biskupa úmyslně neuvádím, ale domnívám se, že SKATES je nejen zná, ale z nějakých důvodů je sama při zmínce o "dalším nepřítomném biskupovi" před čtenáři tají. Kdyby se F. Z. odvolával na někoho z "Davídkovců", neopomněla by agentura připojit slovo "údajný"!) Korespondence pochopitelně nepoužívala poštovní služby, nosili ji zcela konkrétní lidé z identifikovatelných okruhů. Jisté je, že několik měsíců poté byl F.Z. zatčen a vyšetřován StB právě ve věci podzemní církve. Nevím, zda to stačí na obvinění, pochopitelně nejsem informován o detailech a ani nemám povinnost po detailech pátrat. SKTS ovšem takovou povinnost má už z profese, pokud sama ve veřejném periodiku obviňuje nebo jiná obvinění odmítá. Soudem F.Z. se zabýval rovněž VONS a vydal o tom prohlášení, publikované rovněž ve SE. Nemohu se tedy zbavit dojmu, že SKATES tu vytváří umělou emociální mlhu kolem věci, ačkoli aspoň designovaný šéfredaktor měl k dispozici pozoruhodné doklady k věci už tehdy, tím spíše dnes.

e) Svědomitý novinář by se určitě pokusil vyrovnat i s faktem, že nejen někteří z "Davídkovců", ale dokonce jeden z přátel F.Z. spolu s ním vězněný pracuje dnes s řádným ustanovením v duchovní správě. Chce snad SKATES tvrdit o řádných členech biskupské konference, že do duchovní správy svých diecézí ustanovují teologicky nepřipravené, dokonce kriminálně provinilé lidi? Zdá se mi, že tito ordináři by se mohli cítit uraženi neméně než ti, kterých se SKATES tak halasně zastává. Je pak čirým pokrytectvím vytýkat protivníkovi, že je "tendenční, nespravedlivý a urážlivý vůči vlastní církvi", jak to zde čtu. Je čirým pokrytectvím zaklínat se vlastní věrností Svatému otci a tutéž věrnost upírat těm, kteří ji prokázali vězením, a dokonce - v případě Přemka Coufala - i ztrátou života. Jakým slovem pak označí pánové ze SKTS své veřejné i po léta pokoutně vedené útoky proti "hnutí Davídkovců" (údajně 40 biskupů a stovky kněží, o jejich společenstvích nemluvě) v případě, že by Svatý stolec rozhodl ve prospěch platnosti jejich ordinovaných? Jisté je, že dosud nerozhodl ani pro, ani proti. Nezapomněli tu katoličtí novináři na evangelijní "Nesuďte a nebudete souzeni"? Věří evangelijnímu "blahoslavení strůjci pokoje"?

Post scriptum: Abych předešel nedorozuměním, prohlašuji výslovně:

1. Používám-li označení SKTS a SKATES promiscue, nechci se tím dotknout firmy agentury. Slovenský denník, ze kterého čerpám (č. 248, ročník II), používá na jediné stránce obou verzí: dvakrát SKATES a právě tak dvakrát SKTS.

2. Moji reakci na citovaný článek SD neměl F. Z. příležitost ani vyvolat, ani jinak ovlivnit. Neví o ní. Odpovědnost za všechna moje tvrzení leží jen na mně samotném.

3. Nechci tím vyvolat žádnou polemiku o širších souvislostech s osobou F.Z., s "hnutím Davídkovců" ani s "podzemní církví". Ať už zmíněnou konferenci ve Vídni iniciovala kterákoli ze stran sporu, nebyl to krok šťastný. Bylo-li už z nějakých důvodů nutné ji učinit, neměla by tím trpět ani pravda věci samé, ani slušná pověst zúčastněných. Bohužel utrpělo obojí. Mám dobré důvody pro přesvědčení, že oběma stranám sporu jde nakonec o totéž boží království. Spory mezi křesťany, zejména mezi těmi aktivně a obětavě činnými, určitě pohoršují mnohé. A v zápalu boje pak není ani křesťan schopen odolat pokušení podepřít svou vlastní pozici tím, že devalvuje pozici protivníka. Království boží tím pak jen a jen trpí. Nejen ve veřejnosti, ale i v srdcích zúčastněných. Netvrdím o sobě, že už dovedu nastavit druhou tvář, jsem-li udeřen. Ale tím spíš bych se všem provokacím k souboji vyhýbal. I spravedliví chybují 77 krát; nevím, kolikrát chybuji já.

-l-