Jste zde

Vykoupení: od Starého zákona po teologii osvobození

Dne 30. 10. se v krásném prostředí emauzského kláštera konalo ekumenické kolokvium. Tématem kolokvia bylo vykoupení a s hlavními referáty vystoupili:

- Petr Chalupa, KTF Olomouc: Vykoupení, pokus o starozákonní vstup k tématu

- Jiří Mrázek, ETF Praha: Vykoupení v synoptické tradici

- Václav Ventura, KTF Olomouc a HTF Praha: Pojetí vykoupení u církevních Otců do Augustina

- Jindřich Halama, ETF Praha: Vykoupení v učení Obnovené Jednoty bratrské

- Martin Wernisch, ETF Praha: Mezi ospravedlňující vírou a objektivními formami

- Josef Dolista, FTS Č. Budějovice: Vykoupení jako "communio" dle pojetí G. Gershakeho

- Tomáš Halík, FF Praha: Vykoupení jako osvobození

V odpoledních hodinách následovala diskuze k předneseným referátům.  Pořadatel, Křesťanská akademie, se o účastníky staral přímo vzorně a uvítala jsem také, že byly většinou k dispozici sylaby vystoupení jednotlivých přednášejících. Z jiných obdobných akcí na to zpravidla nebývám zvyklá.  Přesto mám z akce smíšené pocity. Bylo škoda, že se přednášející většinou striktně drželi svých - pro orientaci posluchače příliš podrobných - písemných předloh a pouze je více či méně zdařile předčítali. Navíc někteří v předlohách používali vlastních těžko pochopitelných zkratek a spletitých souvětí (rekordem byla věta zahrnující dva odstavce). Celkově na mě většina vystoupení působila dojmem, že byla připravována v poměrně značném spěchu těsně před kolokviem. Nad průměr vybočovala vystoupení Václava Ventury a Tomáše Halíka, která obsahovala i moment aktualizace látky pro naše podmínky a naznačovala další možnosti teologického myšlení.  I přes všechny zmíněné nedostatky považuji toto kolokvium za přínosné.  Proto mi bylo trochu líto malého počtu účastníků. Referáty i následná diskuze byly odborně i ekumenicky podnětné, přesto či právě proto, že některá stanoviska byla podrobena dosti tvrdé kritice. Také atmosféra byla velmi uvolněná a pracovní. Tím větší škoda je, že akci neobeslaly všechny pražské teologické školy, dokonce ani sama Katolická teologická fakulta UK.