Jste zde

Ekumenické fórum evropských křesťanských žen

Ekumenické fórum evropských křesťanských žen (The Ecumenical Forum of European Christian Women; Ekumenické fórum křesťanských žen v ČR) bylo založeno v květnu roku1982 ve švýcarském Gwattu. Oficiálnímu ustanovení této organizace ale předcházelo mnoho let práce. Jako formální počátek hnutí žen můžeme označit založení stálé Komise pro život a práci žen v církvi na prvním Valném shromáždění Světové rady církví v Amsterodamu roku 1948. Následovalo několik konzultací SRC na téma úlohy žen v církvi (první se konala v Oxfordu v roce 1951). Za přelomovou můžeme považovat Konzultaci evropských křesťanských žen v roce 1978 v Bruselu, které se účastnilo asi 70 žen z různých částí Evropy. Na tomto setkání byl ustanoven koordinační výbor, který mezi lety 1978-1982 připravoval Ústavu Fóra, ve které byly nastíněny úkoly sdružení a která umožnila v roce 1982 vznik EFECW.

Hlavními úkoly EFECW jsou:

- upevňovat ženské ekumenické hnutí,

- posilovat ženy v jejich úsilí ohledání jejich identity,

- spojovat ženy na základě osvobozujícího poselství Bible,

- rozvíjet možnosti žen v rámci duchovní služby,

- povzbuzovat k aktivitám spojených s prosazováním rovnosti pohlaví,

- prosazovat iniciativy zaměřené na rozvoj míru a spravedlnosti ve světě.

Ekumenické fórum evropských křesťanských žen má v současné době 30 národních členských organizací a kontakty ve více jak 15 dalších zemí Evropy. Seznam členů naleznete na webových stránkách Fóra. Adresa a webové stránkyorganizace jsou:

EFECW Office,

Ecumenical Centre 174

rue Joseph II,

B-1000 Brussels,

Belgium

tel: +32 2 230 57 97

fax: +32 2 231 14 13

e-mail:forum.oecumenique@skynet.be

http://www.efecw.net

Vztah k ERC v ČR

Ekumenická rada církví, respektive Komise žen ERC, je národní členskou organizací EFECW. Protože se ale stávající Komise žen teprve konsoliduje, je Česká republika ve Fóru zastoupena nevládní organizací - Ekumenickým fórem křesťanských žen v ČR. EFKŽ se transformovalo z předešlé komise žen ERC (viz níže). Proto i vztahy EFECW na členky EFKŽ jsou užší.

Zaměření

EFECW je jak hnutím, tak i platformou a evropskou organizací. Jak na národní, tak na mezinárodní úrovni pořádá Fórum konference, workshopy a projekty. Témata se dají shrnout do těchto tří oblastí:

- teologie a spiritualita,

- svoboda a spravedlnost,

- ekologie a bioetika.

Nejvýznamnější a pravdě podobně nejznámější projekt Fóra je Adelheid Projekt. V rámci výcviku siženy z východní a střední Evropy osvojí znalosti managementu, fundraisingu, cizích jazyků a teologie. Po ukončení dvouleté instruktáže jsou ženy připraveny převzít vedoucí úlohy v církevních a ženských organizacích. Setkání účastnic projektu se konají v různých částech Evropy (např. v tomto roce se první fáze koná v ČR v Čelákovicích, druhé setkání proběhne za rok ve Velké Británii).

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem EFECW je Valné shromáždění (General Assembly), které je svoláváno buď Koordinačním výborem nebo na přání alespoň jedné třetiny členů Fóra. Schází se alespoň jednou za 4 roky a v jeho kompetenci je volba Koordinačního výboru a auditorů, schvalování finanční zprávy a rozpočtu, schvalování změn nebo dodatků k Ústavě Fóra.

Valná shromáždění EFECW:

1982 Gwatt, Švýcarsko: Peace and Justice

1986 Järvenpaa, Finsko: Building a hopefor a new vision of life

1990 York, Velká Británie: FromDivision to vision

1994 Budapešť, Maďarsko: Be not afraid: remember the future!

1998 El Escorial, Španělsko: Facing theNew Millennium with promise

2002 Čelákovice, ČR: Called tocompassion and freedom - Christian women shaping the future ofEurope

Koordinační výbor (Co-ordinating committee) se skládá ze 3 prezidentek (co-presidents), 5 členek (respektována musí být např. země původu a denominace) a pokladníka. V kompetencích Koordinačního výboru je vybrat a zaměstnat sekretářku evropského Fóra, připravovat podklady na zasedání Valného shromáždění a zastupovat Fórum ve vztahu k dalším organizacím.

Vztah k dalším ekumenickým organizacím

V této části bych čtenáře ráda seznámila se vznikem Evropského fóra křesťanských žen v ČR. Vybírám proto z tiskového prohlášení EFKŽ u příležitosti jeho vzniku:

Dosud existující Komise žen při Ekumenické radě církví v ČR, která původně byla tvořena pouze jednotlivými delegátkami, které církve vyslaly, se během posledních deseti let rozrostla na společenství více než čtyřiceti žen, a tím přerostla rámec poradního orgánu ERCa stala se svébytným a samostatným útvarem. Proto se tyto ženy loni na podzim rozhodly, že založí občanské sdružení s názvem Ekumenické fórum křesťanských žen v ČR (EFKŽ), které bude ve stálém kontaktu jak s Ekumenickou radou církví, tak s těmi, kdo ekumenicky pracují v jednotlivých církvích, a bude moci přijímat do svých řad další členky, a tak vytvářet širší základnu pro ekumenickou spolupráci žen z jednotlivých církví a denominací. EFKŽ bylo prakticky ustaveno na plenárním shromáždění dne 27. ledna 2004 v Praze. Chce sdružovat ženy z různých církví nejen z Prahy, ale zcelé republiky a propojovat a vzájemně informovat již existující skupiny ekumenicky orientovaných žen, které společně pracují narůzných úkolech a projektech, a tak přispívají ke sbližování církví a všech křesťanů. EFKŽ se chce zapojit také do evropské ekumenické sítě žen, která existuje již více než dvacet let, a rovněž rozvíjeti další mezinárodní kontakty, získané během předchozí práce Komise žen při ERC. Více informací i přihlášky můžete získat na adrese předsedkyně EFKŽ (Naděje Mandysová, mandysova@tiscali.cz) nebo místopředsedkyně EFKŽ (PhDr. Markéta Koronthályová, koronthalyova@seznam.cz).