Jste zde

179 - leden 2007

Hrabanus Maurus

Hrabanus Maurus se narodil kolem roku 780 v Mohuči. Pocházel z urozené franské rodiny a byl jako chlapec dán na výchovu do kláštera ve Fuldě. Po získání jáhenského svěcení v roce 801 byl opatem poslán do kláštera v Tours, aby zde u Alkuina z Yorku získal vyšší vzdělání.

Po Alkuinově smrti (804) se vrátil do Fuldy, kde působil jako učitel v klášterní škole. V roce 814 získal kněžské svěcení a v roce 822 se stal opatem kláštera. Kromě své učitelské činnosti se zasazoval za práva kláštera, staral se o jeho přestavbu a podporoval klášterní skriptorium a knihovnu. Z fuldského kláštera učinil jedno z nejvýznamnějších středisek tehdejší vzdělanosti.

V roce 842 se vzdal úřadu opata a uchýlil se nedaleko kláštera, aby se cele věnoval studiu a literární činnosti. Roku 847 byl povolán na mohučský arcibiskupský stolec. Jeho sídlo bylo nejenom kulturním centrem, ale i místem, kde v době hladu nalezlo útočiště mnoho chudých. Jeho dům z doby kolem roku 850 je považován za nejstarší dochovaný kamenný dům v Německu. V něm také 4. února 856 zemřel. Pro své zásluhy je označován jako první učitel Německa (princeps praeceptor Germaniae). Hrabanus byl velice pilným kompilátorem s darem jasného členění a výkladu. Svými polemickými spisy se zúčastnil tehdejších teologických sporů (např. o predestinaci).

K jeho hlavním dílům patří ilustrovaná encyklopedie ve 22 knihách De rerum naturis (O přírodě), zvaná též De universo (O veškerenstvu), v níž hojně využíval alegorický výklad. Zachovala se řada biblických výkladů knih Starého i Nového zákona. Z básnického díla zasluhuje zmínky spis De laudibus sanctae Crucis (Chvály sv. Kříže). Hrabanus Maurus je autorem řady hymnů, k nejznámějším a nejrozšířenějším patří hymny Veni Sanctae Spiritus a Veni Creator Spiritus.

Z mnoha teologických spisů zasluhuje pozornost De institutione clericorum (O výuce kněží), jež ve třech knihách shrnuje základní vědomosti potřebné pro kněze. Z neteologických spisů jsou uváděny spisy De arte grammatica (O gramatice) a De computo (O výpočtu) - spis pojednával o kalendáři a o číslech, proto Hrabana Maura najdeme také v dějinách matematiky. U některých dalších děl je jeho autorství sporné.

Martin Vaňáč