Jste zde

Religions for Peace

Religions for Peace (nebo World Conference of Religions for Peace, zkratka WCRP, http://www.wcrp.org) je jednou z vůdčích organizací na mezináboženském poli založená na počátku sedmdesátých let. Jejím cílem není vést v prvé řadě mezináboženský dialog týkající se otázek víry, ale dát příležitost lidem z různých náboženských komunit pracovat společně na projektech vedoucích k míru na lokální, národní, regionální a světové úrovni. Při této spolupráci pak dochází k tázání se po náboženské identitě nadřízených, kolegů a hlavně po mé vlastní.

K popsání konkrétních způsobů mírové práce WCRP je třeba nejprve zběžně nastínit organizační strukturu této organizace. V ideálním případě by veškeré aktivity měly vyrůstat z lokální úrovně, z aktivit místních skupin. Pokud tyto lokální skupiny existují, jejich zástupci se organizují do „národních mezináboženských rad", které koordinují aktivity v rámci daného státu. Takováto rada přidružená k WCRP v České republice (zatím) neexistuje. Národní mezináboženské rady vysílají zástupce do regionálních struktur, v případě Evropy jde o „WCRP Europe". WCRP Europe je úzce (personálně) propojena s evropskou konferencí náboženských představitelů (European Conference of Religious Leaders, ECRL), ve které má Česká republika zástupce v osobě synodního seniora Českobratrské církve evangelické, Joela Rumla. Zástupci regionů jsou pak vysíláni jednou za 5 let na valná shromáždění WCRP; poslední se uskutečnila na konci srpna 2006 v Japonsku (více informací můžete najít na internetu na adrese http://www.wcrp.org/about/assemblies/kyoto-2006).

Události na globální úrovni jsou spíše politického charakteru a často mohou vypadat poněkud samoúčelně (konferenční turisté se sjíždějí se svými známými a poznávají nové země...). Poskytují však nenahraditelnou možnost setkání náboženských a politických představitelů, kteří by se za normálních okolností sešli jen velmi těžko. Např. v průběhu letošního valného shromáždění byly poskytnuty klidné podmínky pro jednání za zavřenými dveřmi náboženským představitelům Iráku, Srí Lanky, Súdánu a Blízkého východu.

V Japonsku se podařilo svést dohromady představitele různých regionálních a národních organizací a nastartovat nové spolupráce na společných projektech. Jaké oblasti projekty (a snahy WCRP obecně) zasahují? Rozvojová pomoc, mírové vzdělávání, vzdělávání k lidským právům, trvale udržitelný rozvoj, odzbrojení a bezpečnost, mírové řešení konfliktů, ochrana dětí, boj proti HIV/AIDS a další. Pro ilustraci těchto širokých pojmů bych uvedl např. asistenci při řešení konfliktu v Sierra Leone nebo Iráku, kde WCRP zprostředkovala jednání představitelů náboženských komunit znepřátelených stran a pomáhala nalézat mírová řešení. Nebo pomoc při vytvoření národní mezináboženské rady v Bosně a Hercegovině, která vypracovala návrh zákona upravujícího výkon náboženské svobody - a tento byl parlamentem prakticky beze změn přijat.

Na evropské mládežnické úrovni v současnosti dochází z iniciativy WCRP k vytváření mládežnické mezináboženské sítě (European Interfaith Youth Network, EIYN, http://www.eiyn.org.uk), která má usnadňovat výměnu informací a kontaktů mezi mládežnickými organizacemi, které se zapojují do mezináboženských aktivit. Často totiž organizace profilované „úzce" jako křesťanské, muslimské, židovské nebo buddhistické sice mají  zájem začít spolupráci s podobnými organizacemi jiných náboženství, ale těžko se jim hledají spolehliví partneři. A o tom je vlastně velká část (neformální) práce WCRP: prostředkovat hledání partnerů (z rozličných náboženských komunit) ke společným mírovým aktivitám.