Jste zde

Pastorační směrnice

Následující "Pastorační směrnice pro kněze a jáhny, pečující ve svých farnostech o smíšená manželství" jsme připravili jako předlohu pro jednání Biskupské konference ČSFR. Ekumenická komise této konference již tento text schválila.

Drazí bratři, v listě Efezským je napsáno o manželství: "Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a církev." (Ef 5,32) Křesťanští manželé se stávají znamením tajemství jednoty a plodné lásky mezi Kristem a církví a také se na tomto tajemství podílejí (srov. Ordo celebrandi matrimonium 1). Jako strážci svatých tajemství jsme povinni vytvářet takové podmínky, aby se tato slova mohla naplňovat i na těch manželstvích, kde každý z partnerů pochází z jiné křesťanské církve. S radostí sledujeme, jak i naši evangeličtí bratři v současnosti chápou a naplňují slova našeho Pána o nerozlučitelnosti manželství (Mk 10, 2{12). Dochází tak k vzájemnému přiblížení pojetí manželství. Přesto však zůstává nedořešeno mnoho otázek jak v učení o manželství, tak v praktickém životě. Tento stav bezprostředně ovlivňuje kvalitu života víry ve smíšených manželstvích. V obtížích těchto manželství na sobě nesou partneři vinu rozdělení, která je vinou nás všech, velmi hmatatelně.

Jak výslovně učí dekret o ekumenismu II. vat. sněmu Unitatis redintegratio v čl. 3, "nejsou dnešní odloučení křesťané vinni hříchem odloučení a katolická církev na ně hledí s bratrskou láskou". Proto nás musí znepokojovat, že obtížemi smíšených manželství platí za hřích dávné roztržky právě jen anebo především tito mladí křesťané různých vyznání - manželé a jejich děti. Pokání musíme činit všichni, nejen oni. A jak týž sněm (UR 4) vřele doporučuje biskupům na celém světě, chceme podpořit všechny, kdo na díle budoucího sjednocení pracují. Smíšená manželství mohou být takovým dílem, a zároveň i viditelným a účinným znamením díla sjednocování bez uniformity. Posvátný sněm totiž v souvislosti s ekumenismem připomíná a rozvíjí starou osvědčenou zásadu:

"Všichni v církvi, při zachování jednoty v nutných věcech, ať udržují s ohledem na úkoly svěřené jednotlivcům patřičnou svobodu jak v různých formách duchovního života a kázně, tak v různosti liturgických obřadů, ano i v teologickém zpracování zjevené pravdy. Ve všem ať dbají o lásku. Takovým jednáním budou stále více vyjevovat pravou katolickou apoštolskost církve." (UR 4)

Vedeni pastýřskou rozvahou a starostlivostí o celé stádce nám svěřené vás vybízíme, drazí bratři ve službě kněžské a jáhenské, abyste posilovali odvahu těchto manželů žít ve víře, abyste jim pomáhali žít v lásce a jednotě, abyste vytvářeli podmínky pro harmonický rozvoj jejich dětí v duchu pravého ekumenismu. Tak budiž pravidlem, zejména pokud se jedná o oba skutečně věřící partnery, aby se již příprava na manželství děla ve spolupráci duchovních obou církví. Ať je hojně v budoucnu využíváno možnosti "ekumenického" svatebního obřadu, který je vypracováván. Ať je umožňována manželským partnerům i jejich dětem legitimní účast na životě obou církví, aby se tyto rodiny mohly stát jedním ze základů praktického ekumenismu, ke kterému bychom měli směřovat všichni. Jste také odpovědni, drazí bratři, za vytváření takového klimatu v našich farnostech, které umožní bratrské přijetí takovýchto smíšených manželství všemi věřícími bez jakéhokoli náznaku jejich diskriminace. Pokud se někdo z vás obává, že sám nedovede dobře sladit ve své pastorační praxi dokumenty II. vat. koncilu, platné zásady kanonického práva, tuto směrnici a dosavadní postupy ve farnosti obvyklé, ať se obrátí na svého diecézního biskupa. Ten zajistí autentický výklad problémů i jejich řešení. Vikáři pak odpovídají biskupovi za to, že ve farnosti se postupuje podle přání i napomenutí posledního sněmu k naší věci, jak je uvádí mimo jiné dekret Unitatis redintegratio (čl. 3,4), dekret Ad gentes (čl. 7,8,10-13), prohlášení Dignitatis humanae a konstituce Gaudium et spes (čl. 52).