Jste zde

Zprávy

Augsburgské „Iniciativní sdružení katolických laiků a kněží" varuje německé a rakouské biskupy před nebezpečím „skupinové dynamiky" uskutečňované „pochybnými psychotechnikami", které „berou víru" studujícím teologie a rozbíjejí řeholní společenství. Iniciátoři rozeslali 900 exemplářů knihy Michaela Webera „Psychotechniky - noví svůdcové". Šestnáct katolických instituci však tuto zásilku vrátilo odesílatelům zpět. Iniciátoři píší biskupům, že Gestalttherapie, psychodrama, bibliodrama atd. bere kněžím a řeholníkům víru a kněžské kandidáty připravuje o jejich povolání. Biskupové jsou vyzýváni, aby zasáhli a uvedli hlásání víry do souladu s římským magistériem. Podle nejnovějšího vydání vatikánské statistické ročenky (k 31. 12. 1996) opustilo v r. 1995 kněžské povolání 1121 kněží a v r. 1996 1093 kněží. Zatímco u řeholníků je tendence klesající, je tomu u světských kněží právě naopak. Podle ročenky byl v r. 1996 počet kněží 404 336.

Podle brazilského kardinála Aloisio Lorscheidera zůstává smrt papeže Jana Pavla I. stále nevyřešenou hádankou. Kardinál v interview měsíčníku „Trenta Giorni" řekl, že tento pocit není založen na míněních v tisku, ale je to .srdce, co vyslovuje podezření". Jde o „stín, o trpkost nad nedostatečnými a neúplnými odpověďmi". Při volbě Jana Pavla I. byl kardinál Lorscheider v konkláve nejmladší. Vzpomíná si na cestu tehdejšího benátského patriarchy Lucianiho do Brazílie a svědčí, že jeho zdravotní stav byl výborný. Od smrti Jana Pavla I. uplynulo už 20 let. Italský měsíčník „Jesus" otiskl článek s novými informacemi o papežově smrti. V roce 1990 zemřela sestra Vincenza, která sdělila své spolusestře Irme Dametto co se tehdy událo. Sestra Dametto pak předala tisku protokol těchto rozhovorů. Sestra Vincenza byla první osobou, která našla mrtvého papeže (ne papežův sekretář, jak Vatikán oznámil). Večer 28. 9. 1978 když šel papež spát, rozloučil se slovy „dobrou noc, sestry, a díky za vše". Ráno mu Vincenza postavila kávu přede dveře, ta ale vychladla, a tak přinesla novou. Když později našla i tuto kávu nedotknutou, osmělila se zaklepat a pak štěrbinou nahlédnout dovnitř. V osvětlené místnosti uviděla mrtvého papeže s listinou v ruce a s brýlemi na očích. Teprve potom to řekla sekretáři a ten nato zavolal lékaře. V protokolu jsou i informace o tehdejším napětí ve Vatikáně: sekretář Diego Lorenzi měl papeže povzbuzovat „Svatosti, vy jste Petr. Vy máte moc, nenechte si nahánět strach!" Sestře Vincenze papež řekl: „Na tomto trůně jsem nemněl sedět já, ale jeden papež z ciziny." Papež (78) po návratu ze své rekreace v horách nepůsobil dojmem zotavení. Nejen, že se mu už dlouho chvěje levá ruka, ale přidaly se i potíže s dýcháním a dokonce i potíže při vyslovování. O špatném zdravotním stavu papeže svědčí i to, že 20. výročí smrti Pavla VI. oslavil mší ve své soukromé kapli v Castelgandolfo. Jeho řeč se sestávala pouze ze čtyř vět. Zlepšení se neočekává. Televizní společnosti z USA si už v Římě rezervují místnosti v hotelích, aby bylo vše zajištěno pro přímé vysílání v případě papežské volby. Kromě CNN totiž žádná televizní společnost v Římě nemá místnosti trvale pronajaty. Deník „Il Messaggero" píše, že televizní společnost platí za nájem jednoho poschodí v hotelu 8000 švýcarských franků denně.

Vatikánský státní sekretář kardinál Angelo Sodano napsal v březnu polskému nunciovi arcibiskupovi Josefu Kowalczukovi dopis s výzvou, aby uniatští katoličtí ženatí kněží odjeli na Ukrajinu. Tito však se dosud zdráhají opustit Polsko. Biskup Lubomyr Husar, mluvčí ukrajinské katolické biskupské konference, označil Sodanovu výzvu za „velmi neobvyklou", neboť sám Vatikán souhlasí se svěcením ženatých ukrajinských katolických kněží, kteří působí mimo Ukrajinu nejen v Polsku, ale i v USA a v Kanadě. Jediná příčina je, že zřejmě pouze katoličtí biskupové v Polsku jsou proti těmto kněžím, protože nežijí v celibátu.

Římská Kongregace pro nauku víry vydala 22. 8. 1998 prostřednictvím vatikánského tiskového úřadu oznámení ("Notifikation"), že spisy indického jezuity patera Anthony de Mello (1931-1987) „nejsou v souladu s katolickou vírou a mohou způsobit těžké škody". Dokument nese podpis kardinála Ratzingera a jeho zveřejnění nařídil sám papež. Index „Libri prohibiti" byl sice r. 1966 zrušen, ale Kongregace víry si ponechala i nadále právo prověřovat knihy katolických autorů, aby věřící mohli byt varováni. Mellovi je především vytýkáno, že ignoruje osobního Boha a popírá božství Kristovo. Podle církevního práva musí teď biskupové chránit věřící před poškozením těmito spisy. Indický jezuitský řád kritizoval vatikánské odsouzení spisu patera de Mello. Jezuitský provinciál pro jižní Asii pater Lisbert D'Souza v interview s katolickou tiskovou agenturou UCA News řekl, ze jde o „nedorozumění". Nejen že mnohé texty byly zfalšovány, ale také bez dovolení autorova zveřejněny. Dále se jedná o texty, které nechtějí interpretovat křesťanskou víru, nýbrž jsou určeny jiným náboženstvím. „Jeho kázání mají formu vyprávění, jsou v nich jak křesťanské, tak hinduistické a budhistické příběhy, jakož i islámský způsob vyjadřování," řekl D'Souza.

„Síť diakonátu pro ženy" v Münsteru oznámila, že v příštích měsících se mohou uchazečky o diakonát přihlásit ke studiu. O studiu budou uchazečky podrobně informovány na víkendu v Limburgu koncem listopadu. Studium na diakonku je napojeno na již existující výuku pro mužské diakony, zavedenou po druhém vatikánském koncilu.

Italská vláda zahájila vyšetřování proti kardinálovi Mechele Giordanovi v souvislosti se zatčením jeho bratra podezřelého z kriminálního lichvaření. V arcibiskupské rezidenci v Neapoli jsou odposlouchávány kardinálovy telefony a je kontrolován i jeho fax. Kardinál se distancoval od toho, co dělá jeho bratr, ale nevěří, že bratrovy ilegální obchody s dluhopisy se prokáží jako lichva. O sobe věří, že vyjde najevo, že s bratrovými praktikami nemá nic společného. U jeho bratra však byly nalezeny kardinálem podepsané peněžní poukázky. Vyšetřující orgány provedly také prohlídku kardinálova bytu. Vatikánský mluvčí Joaquin Navarro-Vallis řekl, že státní orgány se při vyšetřování pohybují až na samé hranici únosnosti vztahu mezi církví a státem. Papež Jan Pavel II. přijal 4. 9. 1998 kardinála Giordano v audienci. Giordano zřejmě o slyšení požádal sám, aby mohl vysvětlit svou situaci. Papež podle informovaných kruhů projevil kardinálovi důvěru a stojí na jeho straně.

V Soulu se na fóru „Ekonomická krize v Azii a role církve" 30 % žen vyslovilo pro založení zvláštní komise žen uvnitř každé biskupské konference azijského kontinentu. Ženy chtějí vytvořit prostor pro artikulování svých potřeb a k hledání řešení situace, poněvadž diskriminace z důvodu pohlaví se zostřila. Jedná se o ženy z Honkongu, Indonézie, Filipín, Jižní Koreje, Taiwanu a Thajska. U příležitosti udělení jáhenských svěcení dvanácti mužům 12. 9. 1998 v Insbruku vydalo hnutí „My jsme církev" komuniké, ve kterém vyjadřují politování nad tím, že ženy jsou vylučovány ze svěcení. V Rakousku je asi 100 žen, které by chtěly přijmout knězské, nebo alespoň jáhenské svěcení. Ženy žádají, aby biskupská konference jejich žádost o trvalý ženský diakonát v Římě podpořila, neboť diakonát ženy není papežem zakázán. 

V holanském Nimwegen se konal 26. 8. 1998 kongres Evropské společnosti pro katolickou teologii. Sešlo se 220 teologů z 20 zemí, aby debatovali o vztahu teologie k moderně. Evropská společnost pro katolickou teologii vznikla v souvislosti s „Kolínským prohlášením" r. 1989. Teologové se také radili, jak reagovat na nedávno vydané motu proprio Na obranu víry, které hrozí teologům církevními sankcemi v případě odchylek od římské linie. President společnosti Hans van der Ven zažíval tento problém jako dilema. Deset stran navrhovaného prohlášení se nejdříve scvrklo na osm, a nakonec nezbylo vůbec nic. Nové předsednictvo s novým presidentem Gerhardem Larcherem (fundamentální teolog ze Štýrského Hradce) se rozhodlo pokusit se hledat řešení přímým kontaktem s kardinálem Ratzingerem. Někteří přítomní teologové byli vůbec proti jakékoliv kritice Vatikánu a radili k dialogu, jiní zase těžce nesli, že nedošlo ke společnému prohlášení, a mluvili o bankrotu.